Dorpshuis It Heechhûs

29 januari 2016

in Foto's, It Heechhus

Vanuit It Heechhûs.

heechhusHet is midden december als ik dit schrijf en als u het leest is het januari. Er zit veel tijd tussen het opschrijven van belangrijk nieuws omtrent It Heechhûs en het moment dat u het leest. Ik had u eerder willen informeren, maar de besluitvorming rond het pachterschap kwam net te laat om in de december editie van de Sylboade te publiceren. Ik neem u voor een deel mee terug in 2015 en we blikken in de toekomst.

Pachter schap:

Het bestuur en de beheerder hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een kansrijk bestaan van It Heechhûs.
Deze gedachte (kansrijk) en het positieve voorbeeld van diverse andere dorpshuizen in SWF heeft ons het afgelopen jaar doen onderzoeken of pachterschap een bijdrage zou kunnen leveren voor een goed draaiend It Heechhûs. De keus voor het verpachten viel op Sybout Jaasma en met hem en zijn adviseur zijn we het afgelopen jaar om de tafel geweest. Uit deze gesprekken en alle andere informatie is gebleken, dat we willen overgaan tot pachterschap. En het verheugt ons u te kunnen vermelden dat Sybout Jaasma hier een uitdaging in ziet.
Dit betekent, dat hij per 01-01-2016 pachter is van It Heechhûs. Het bestuur wenst hem en de medewerkers veel succes. Op de achtergrond blijft het bestuur nauw betrokken bij It Heechhûs en hebben we onze eigen taken in het voortbestaan van ons dorpshuis. Voor het tot stand komen van het pachterschap is er veel werk verzet en zijn partijen geraadpleegd, adviezen gevraagd en tot slot voorgelegd aan de gemeente. De gemeente heeft voor deze ontwikkeling een volledige horeca vergunning verleend aan Sybout Jaasma. Alle documenten zijn getekend op 30 december 2015. We hebben verschillende betrokkenen (huurders, medewerkers) in december een brief gestuurd om hen tijdig te informeren. De maatschappelijke opdracht van het dorpshuis om een gasthuis te zijn voor verenigingen en culturele activiteiten blijft onveranderd. We zien u graag als gast/bezoeker ook in 2016 in ons dorpshuis.

Een toost op de ondertekening

Een toost op de ondertekening

Nieuw meubilair, met een bijdrage van het Oranje Fonds van 15.000 euro.
Omdat het voorgaande bestuur nog een deel van het verbouwingsgeld in een pot voorzieningen heeft achter gelaten, wordt het huidige bestuur in staat gesteld investeringen te doen. Om Arbo- technische reden en zitcomfort voor u als bezoeker zijn wij overgegaan tot het kopen van nieuw meubilair. Grote kans dat u al eens heeft plaatsgenomen op onze mooie zitvriendelijke stoelen. Ook zijn er voor de grote zaal nieuwe inklapbare tafels aangeschaft (makkelijk uit te voeren door één man) en dus ARBO vriendelijk om mee te werken.
Voor deze investering hebben we steun gevraagd bij het Oranjefonds en we hebben een bedrag van 15.000 euro toegezegd gekregen. Verder hebben we meegedaan aan de Rabo ledensponsering (mocht u in dit laatste geval op ons een stem hebben uitgebracht onze hartelijke dank). Het oude meubilair hebben we in één keer kunnen verkopen en gaat dus elders in hergebruik.

Duurzaamheid.

Veel tijd en aandacht is in 2015 gegaan in het vraagstuk hoe we It Heechhûs duurzamer kunnen maken?   Voor verdieping in dit vraagstuk zijn we (bestuur) in onze netwerken gaan kijken wie ons zou kunnen helpen (tegen een schappelijke prijs) voor het maken van een goede analyse van de “lekken” in ons dorpshuis op het gebied van energie.
Intussen hebben we een goed beeld welke investeringen nodig zijn, maar vanwege ontwikkelingen bij de provincie die dorpshuizen wil helpen bij verduurzaming en waarvan nu (december) nog niet duidelijk is wat dit gaat inhouden wachten we nog even af. Ook de gemeente heeft te kennen gegeven co-financier te willen zijn op dit gebied. In het kader van het harmonisatiebeleid van de gemeente t.a.v.   de dorpshuizen willen zij eenmalig een bijdrage van 10 a 12 duizend euro doen die mogelijk als co-financiering mee gaat lopen bij de provinciale ontwikkelingen.

Andere investeringen.

Een aantal veiligheidsmaatregelen in de sporthal, een energie slurpende oude koeling, zijn acties die niet konden wachten en hier hebben we (het bestuur) wel opdracht toe gegeven voor aanschaf.

Het groene plein.

Het bestuur en de dorpstuingroep trekken samen op in de ontwikkelingen van het “Groene Plein” mogelijk zijn in februari de eerste contouren zichtbaar en kunnen we dit jaar nog de eerste bloei waarnemen. Ook in de nieuwsbrief over het Friese Merenproject heeft u de ontwikkelingen m.b.t. Groene Plein kunnen lezen. Voor de volgende NL-doet dag hebben we een aanvraag gedaan bij het Oranjefonds om de fietsenstalling op te knappen en hiervoor hebben we 400 euro ontvangen. Op 12 maart gaan we met vrijwilligers aan de slag om dit te realiseren. Bent u van plan ook mee te doen aan de NL-doet dag dan bent u van harte welkom bij onze actie voor It Heechhûs..

Tot slot.

Het enthousiasme waarmee het afgelopen jaar gewerkt is door vrijwilligers, activiteitencommissie, medewerkers en bestuur, in en rondom It Heechhûs heeft er voor gezorgd dat It Heechhûs voor de vele gebruikers/bezoekers als ontmoetingsplek optimaal heeft gefunctioneerd. Ook zijn verschillende dorpsgenoten actief geworden.

De activiteiten commissie is versterkt met Petra Grondsma, Jan Buwalda en Angelina de Vries

Het bestuur is versterkt met Dukkie Vlas en Gerie de Jong (al eerder bekend gemaakt)

Ook in 2016 zal het bestuur werken aan thema’s zoals duurzaamheid, volgen van de nieuwe ingeslagen weg (pachterschap), archief opruimen, het Groene Plein en de contacten onderhouden met andere grote MFC en de gemeente.

Ik wens u een goed gebruikers/bezoekers-jaar toe in ons dorpshuis.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Janke Postema ( voorzitter)