Werkgroep Zendmast Anders… Nieuws

15 november 2017

in Werkgroep Zendmast Anders

Tijd om weer even bij te praten. De afgelopen maanden heeft de werkgroep niet stil gezeten na de druk bezochte informatieavonden die afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook in Blauwhuis is, op verzoek van Dorpsbelang aldaar, een afvaardiging van onze werkgroep geweest om info te geven over de mogelijke gevolgen/risico’s van EMV door zendmasten. In Gaastmeer en Blauwhuis zijn ook metingen gedaan en diverse mensen hebben individueel informatie gevraagd.

De petitie die door ruim 400  bewoners uit Heeg is ondertekend werd tijdens een inspreek gelegenheid overhandigd aan BW en gemeenteraad van SWF. Er is drie keer door verschillende mensen ingesproken bij de commissievergaderingen Doarp, Stêd en Omkriten. Ondertussen vond er een samenwerking plaats tussen onze werkgroep en de nieuw ontstane groep in Blauwhuis. Aanleiding voor hen was de plaatsing van een KPN-mast  bij hun sport/speelveld dat direct aan de woonwijk, nabij basisschool, grenst. KPN heeft n.a.v. inspanningen van de werkgroep en zorgen vanuit de mienskip voorlopig afgezien van plaatsing.

In het voorjaar zijn beide werkgroepen benaderd door een aantal gemeenteraadsleden. Met als doel een voorstel te maken voor een up-to-date antennebeleid voor onze gemeente SWF. Het resultaat is een startmotie die 5 oktober jl. unaniem (!) door de gemeenteraad is aangenomen en waarmee een begin kan worden gemaakt met het schrijven van nieuw antennebeleid in onze gemeente.

De werkgroepen en de afdeling Ruimtelijke Ordening en EZ hebben hun uitgangspunten geformuleerd en hun doelen genoemd. Op basis van deze uitgangspunten wordt in de komende periode de startnotitie geschreven. Beide werkgroepen zetten o.a. in op strategische en duurzame wijze van plaatsing van antennes buiten de woonwijken, waarbij het streven is dat met minder antennes(wildgroei tegen gaan-sanering), een goede (mobiel) bereikbaarheid voor de mienskip wordt gecreëerd. Niet elk dorp bv vier antennes van elkaar concurrerende providers, maar de mogelijkheid creëren en faciliteren dat dorpen samenwerken,  waarbij bijv. een strategisch geplaatste antenne zorg draagt voor het mobiele bereik van meerder dorpen: slim en duurzaam. Waarbij we samen met de grootste gemeente van Nederland, de gem. SWF, vooruitstrevend willen zijn (kijkend naar onze buurlanden) voor wat betreft de gezondheidsaspecten en het slim omgaan met antenne-installaties. Waarbij de regie niet meer komt te liggen bij wat de machtige providers willen voor hun eigen netwerk, maar wat de gemeente nodig heeft voor het creëren en realiseren van ‘n goed en verantwoord netwerk t.b.v. onze mienskip.

We hopen zo samen met de politiek het proces dat vanuit burgerparticipatie is gestart een goed vervolg te geven, zodat de twee doelen bereikt worden: enerzijds goede bereikbaarheid, anderzijds een veilige, gezonde leefomgeving door minimalisering van de grote dosis EMV. Daarnaast verder verwerven van kennis over deze complexe materie.  In Trijelûk hebt u onlangs kunnen lezen dat de parochieraad van de St Jozefkerk alhier  een verzoek van Tele2 heeft gekregen om een zendmast te plaatsen op de kerktoren in het centrum van ons dorp. Er hangen al drie (gecamoufleerde)zenders op aan de noord-,oost-, en zuid kant. De informatie, als zou de straling veilig zijn, is niet juist. Het is ook niet zo dat je EMV binnen een straal van twee meter kunt voelen met je handen. We zijn benieuwd of bij het genoemde onderzoek is gemeten naar de echte elektromagnetische velden binnen een straal van 500 meter. We hebben als WZA inmiddels geprobeerd in gesprek te komen met de parochieraad om geen vierde zender te plaatsen en het contract voor de drie bestaande zenders niet te verlengen. Ons verzoek is beantwoord door het parochiebestuur van de  St. Antonius van Padua parochie te Sneek. Op ons schrijven naar het bisdom Leeuwarden/Groningen kregen we een afwijzende reactie, waarbij vooral accent werd gelegd op de financiële belangen die met de toestemming voor plaatsing te maken hebben en werd terug verwezen naar het parochiebestuur. We wachten op hun uitnodiging voor gesprek.

Verschillende inwoners hebben inmiddels vragen gesteld en/of hun zorgen kenbaar gemaakt bij ons, de parochie en gemeenteraadsleden. Voor plaatsing van een installatie telecommunicatie is inmiddels (publicatie 12 okt.)  een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Op www.gemeentesudwestfryslan.nl (bekendmakingen) of overheid.nl kunt u zien binnen welke termijn u als burger bezwaar kunt maken, zodra er een besluit m.b.t. omgevingsvergunning is genomen.

Uiteraard blijven we in de werkgroep bezig het volgen van nieuwe ontwikkelingen, informatie verzamelen, lees en speurwerk, en mogelijk komt er in het voorjaar weer een infoavond in it Heechhûs. Volgende keer houden we u van het vervolg op de hoogte en geven we u info over ontwikkelingen in binnen- en buitenland, wetenschappelijke onderzoeken etc. Tot slot wijzen we op een pas verschenen boek: De draadloze kooi, met voorwoord van een huisarts, die zich hier mee bezig houdt met (isbn9789077024836)

Een stralingsvrije groet namens de Werkgroep Zendmast Anders,

Gerben Postema