Foto’s Osingahuzen

17 februari 2018

in Foto's

 Understeande foto’s binne ynstjoerd troch Durk van Netten âld ynwenner fan  Osingahuzen (trije húskes). Fan boppe nei ûnder: 1966 – 2007 – 2008 – 2017