Jaarvergadering PBH

8 juni 2018

in Plaatselijk Belang Heeg


18 April 2018 was de jaarvergadering van PBH. De vergadering is dit jaar goed bezocht.
Belangrijkste gespreksonderwerpen;

Bestuurs wissel: aftredende leden, Douwe vermaning(penningmeester) Hans
Ringnalda(voorzitter), aantredende leden Esther Visser vd Wal algemeen bestuurslid, Helga Kooystra (penningmeester), overname voorzittershamer John van Velden(zittend lid).

Financieel jaarverslag; PBH heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten. (inzichtelijk via PBH)

Sprekers: (Martijn Koekkoek) Gemeente SWF heeft een presentatie gehouden over de ontwikkelingen stand van zaken voormalige haven/Foekema terrein . De afspraak isgemaakt dat de gemeente een informatieve en open communicatie houdt omtrent bouw aspecten en gevolgen voor omwonenden. Een terugkoppeling van diverse bouw aspecten volgt medio juni. PBH houdt de vinger aan de pols om gemaakt afspraken te borgen(presentatie op te vragen via PBH).

Duurzaam Heeg;
Presentatie door: Lucie Gelderblom,Hans Ringnalda, Anton van Wijk, Idske Koopmans.
Duurzaam Heeg is de overkoepelende naam voor alle werkgroepen die daaronder vallen.
Duurzaam Heeg is gestart onder PBH en is zo gegroeid dat ze een zelfsturend orgaan zijn met een eigen financiële administratie. Initiatieven richting duurzaamheid worden aangemoedigd. Om een zelfstandige werkgroep te vormen moet men voldoen aan de vijf keer beter regels.

1. Zorg voor jezelf en voor elkaar
2. Slim met spullen en materialen
3. Slim met energie & water
4. Denk gifvrij
5. Ruimte voor de natuur

Binnen het platform Duurzaam Heeg overleggen de werkgroepen op regelmatige basis met elkaar en worden initiatieven en werkzaamheden op elkaar afgestemd.
Plaatselijke Belang Heeg is nauw betrokken bij Duurzaam Heeg en zorgt ook voor een afgevaardigde in het bestuur van Duurzaam Heeg. Via de sylboade wordt u geïnformeerd.

Terug naar Heeg Presentatie; Anton van Wijk
Anton licht de organisatie TERUG NAAR HEEG toe . Heeg organiseert het grootse concert op het water van Nederland! Dit grote project kan elke steun in de vorm van financiering gebruiken. Sponsoren kunnen zich melden via PBH wij zorgen dat uw aanmelding bij de juiste persoon terecht komt (of rechtstreeks wie de organisatie van terug naar Heeg) !

ALV
Het bestuur nodigt u uit voor een extra ingelaste ALV ten behoeve van het aanpassen van de inmiddels gedateerde statuten op: woensdag 27 juni locatie Stay Okay en bij onvoldoende opkomst op 5 juli om 19.30 in de Stay Okay Heeg. Bij onvoldoende opkomst is het bestuur gemachtigd zelfstandig de statuten aan te passen.Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Leden worden verzocht wel zich via mail zich vooraf aan te melden.

AVG
De nieuwe wet op privacy en gegevensbescherming heeft ook voor ons gevolgen. Wij zijn daarom bezig met een privacy statement waarin opgenomen:
Persoonsgegevens die wij verwerken, gebruik van u persoonsgegevens, bewaren van persoonsgegevens en rechten. Indien geen bezwaar op het in bezit zijn van deze gegevens hoeft u geen actie te ondernemen. Mocht u wel bezwaar hebben dan kunt u dat per mail kenbaar maken.Het privacy statement wordt via de website gepubliceerd.
mail: info@plaatselijkbelangheeg

Tot slot
Wij verwelkomen tien nieuwe leden, waarvoor hartelijke dank en een hartelijk welkom!!

Word lid van plaatselijk belang, jou lidmaatschap is tevens jou stem en mogelijkheid tot inspraak voor lokale initiatieven, gemeentelijke beslissingen en uiteraard het steunen van gelegenheden die Heech Heech maken!

Het lidmaatschap kost 7,50 per jaar aanmelden kan via email hidden; JavaScript is required of neem direct contact op met de bestuursleden(zie website PBH of FB).