Uit het archief van Stichting Heech fan Alds

8 juni 2018

in Heech fan Alds

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina

Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Op pagina 3 van het programmaboekje lezen we: ‘Feestelijkheden op Woensdag 12 Sept. 1923.

81/2 uur. Opening der feesten door KLOKGELUI. Aankondiging van de herdenking van het Regeerings Jubileumjubileum onzer geëerbiedigde Koningin, H.M. Wilhelmina aan de burgerij van Heeg en Omstreken door eenen Heraut te Paard.

Kinderfeest-Programma:
8.45 uur. Opstelling van de kinderen der drie scholen op het plein der R.K. School.
9 uur. Optocht vanaf het feestterrein, route: Kom van het dorp, Osingahuizen, Lytsûzen, Feestterrein. Vóór den optocht gaat een heraut te paard, gevolgd door het muziekcorps “St. Radboud”. Dan volgen een tiental versierde wagens met de kleintjes. Direct daarop loopen de Meisjes. Het muziekcorps “Crescendo” gaar vóór de jongens. Een ruiter sluit den stoet.
11 uur. Tractatie aan de kinderen op het feestterrein.

’s MIDDAGS 1 UUR KINDERSPELEN.’
Dan volgt, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers, zowel voor de meisjes als voor de jongens, een indeling in 7 groepen met elk drie verschillende spellen.
‘Deze spelen worden telkens afgewisseld door tractaties.
5 uur. Uitreiking van de prijzen en van de cadeaux.
5.30 uur. Gemeenschappelijk gezang van Vaderlandsche liederen.
6 uur. Bij het verlaten van het terrein ontvangt elk schoolkind eene aardige verrassing, als blijvend aandenken aan het jubileum van H.M.
De commissie voor de Schoolfeesten: C. Caspers, W. Gaastra, J. Nauta.’

De Skatting – 1923
Op de foto de optocht van het bovengenoemde
Kinderfeest-Programma.
De kinderen van de drie scholen zijn hier op De Skatting, komend vanaf Lytshuzen, op weg naar het feestterrein ten westen van Nijedyk 36, de boerderij van Jelle Bouma (nu fam. K. Bakker). Rechtsmidden op de achtergrond de later afgebroken woning en Baptistenkerkje “Silo”.

De Skatting – 1923
Hier een van de deelnemers aan de optocht. Op de bokkenwagen de eigenaar, een zoon van Wassenaar uit De Hommerts.
De man links met hoge hoed is dokter Bruins.

 

Nijedyk – 1923 – Optocht
Op pagina 7 in het program-maboekje staat: ‘Samenstel-ling van den Optocht.
4. Wagen: “School der 17e Eeuw”. Op de wagen is ook het vaandel aanwezig wat werd gemaakt ter gelegen-heid van de opening van de Chr. Herv. School in 1916. (Het inmiddels 102 jaar oude vaandel is in het bezit van onze stichting).
De wagen staat hier achter de boerderij van Jelle Bouma (Nu fam. K. Bakker).

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom:
email hidden; JavaScript is required
Tips:
Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden.
Dit is een inmiddels sterk verouderde website van Doarpswurk, ontstaan uit een samenwerking met AOC Friesland, nu het Nordwin College. Het beheren van de website geeft steeds meer problemen. Van Doarpswurk hebben we bericht gekregen dat de voor ons gratis website www.dorpsarchieven.nl niet meer zal worden gemoderniseerd en t.z.t. zal worden opgeheven. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we in De Sylboade publiceren.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!
Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Info:
Kees de Jong – Jan Hettinga – Piet van der Bank – Piet Vlas