Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

21 oktober 2018

in Heech fan Alds

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen materiaal en eindigen de avond met het laten zien van een oud filmpje. Wat daar tussenin te zien zal zijn is, behalve voor de eerste avond op 24 oktober a.s., op dit moment nog in voorbereiding. Wellicht lukt het ons om steeds in De Sylboade, voorafgaand aan de presentieavond, aan te geven wat er die avond nog meer te zien zal zijn. Wij gaan aan de slag om u weer interessant materiaal te kunnen tonen, met het alvast noteren van onderstaande data hoeft u daarvan niets te missen. Graag tot ziens!

Wanneer:     Woensdagavond 24 oktober 2018

Onderwerpen: Nieuw binnengekomen materiaal, de oude schoolgebouwen van Heeg en    groeps- en/of klassenfoto’s van leerlingen vanaf 1945 t/m ca. 1975.

We besluiten met een filmpje uit eind jaren ‘50 van de vorige eeuw met in de hoofdrol mevr. Tietje Douwenga-Bijlsma (Bûterhoeke) en het gezin van haar schoonzoon Anne Gerbens de Boer (De Burd).

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

De overige presentatieavonden zijn op: Woensdagavond 14 november 2018, Woensdagavond 23 januari 2019,  Woensdagavond 27 februari 2019

Website Stichting Doarpswurk stopt met investeren in de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl. Begin juli zijn onze gegevens verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren.Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

Hoe kunt u ons werk steunen Stichting “Heech fan âlds” is een stichting zonder winstoogmerk opgericht op 27 februari 1991. Om onze activiteiten voort te kunnen blijven zetten kunt u ons als donateur van onze stichting steunen door éénmalig een door u te bepalen bedrag te schenken of éénmaal per jaar automatisch minimaal € 7,50 (meer mag!) door uw bank te laten overmaken op rekening NL34 RABO 3347 4853 51 ten name van St. Heech fan Alds.

Achterste rij v.l.n.r.: 1. juffrouw Sjoukje van der Veer, 2. Willem (Homme) van der Werf, 3. Anna (Auke) Frankena, 4. Willem (Auke) de Jong, 5. Harmen (Gatze) Haanstra, 6. Rinkje (Ate) Fortuin, 7. IJfke (Epeus) Jorritsma.

Derde rij v.l.n.r.: 8. Reinie (Pieter) Piersma, 9. Sijmen (Rinse) Piso, 10. Pieter (Jan) Visserman, 11. Jelle (Tsjebbe) Vleer, 12. Klaske (Thomas) Visserman, 13. Rinse (Anne) Hoomans, 14. Jetske (Jeremias) van der Bank.

Tweede rij v.l.n.r.: 15. Sietse (Theunis) van der Schoot, 16. Ymkje (Anne) Speerstra, 17. Klaas (Jan) van Berkum, 18. Klaas (Pier) Kooistra, 19. Sijke (Thomas) Leentjes, 20. Hennie (Jan) Schengenga, 21. Cato (Teade) Visserman, 22. Jurjen (Jurjen) Hoomans.

Voorste rij v.l.n.r.: 23. Nannie (Rintje) Fortuin, 24. Djoeke (Auke) de Jong, 25. Gatske (Jan) Boschma, 26. Anneke (Tjipke) de Graaf, 27. Fim (Homme) van der Werf, 28. Richt (Homme) van der Werf, 29. Rommert (Age) Jorritsma, 30. Pieter (Jeremias) van der Bank.

Oproep: Een zelfde soort foto uit 1952 met klassen 3 en 4 met meester W. Koopmans heeft in De Sylboade van maart 1993 gestaan. De vraag is of iemand een soortgelijke foto uit 1952 met klassen 5 en 6 en hoger met hoofdmeester W. ten Hoeve in bezit heeft.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:   Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas