IJsclub Heech

20 november 2018

in IJsclub Heeg

IJsclub Heech

Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 7 december 2018  in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

 Agenda:

Opening

Vaststellen agenda.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Notulen vorige vergadering.

Jaarverslag secretaris.

Jaarverslag penningmeester.

Verslag kascommissie.

Benoeming kascommissie.

Bestuursverkiezing.  Aftredend en herkiesbaar ;   Lieuwe Bijl en Feite Attema

Pauze,waarin verkoop loten.

Rondvraag.

Verloting.

Spreker ???

Sluiting.

Voorzitter,       Theo Speerstra,

Sekretaris,       Bauke de Jong,

Penn.meester,  Hjerke Hartstra,

De ijsclub is ook benaderbaar via faceboek en twitter

www.ijsclubHeech.nl