Nieuws van de Werkgroep Zendmast Anders

21 februari 2019

in Werkgroep Zendmast Anders

Tijd voor een korte update . Op 5 oktober 2017 nam de gemeenteraad SWF unaniem een motie aan om het bestaande Antenne beleidsplan 2012 te wijzigen en aan te passen, met als uitgangspunt o.a. de notities die de werkgroepen uit Heeg en Blauwhuis mede hadden opgesteld. Op 23 december 2018 ontvingen we een schrijven van B&W van de gemeente SWF, waarin ze schrijven dat ze van mening zijn dat de richtlijnen uit het antennebeleid 2012 nog prima werkzaam zijn en dat ze de raad zullen voorstellen het huidige antennebeleid niet te wijzigen. Ook stellen ze dat “de gesprekken, die ze met de werkgroepen hebben gehad niet tot inhoudelijke aanpassing hebben geleid”. Wij vragen ons daarbij af : welke gesprekken?

In de voorbereidingsfase, voordat de motie werd aangenomen, zijn er met een ambtenaar 2-3 gesprekken geweest. Nadat de motie op 5-10-’17 werd aangenomen is er geen enkel gesprek geweest, terwijl we herhaaldelijk hebben gevraagd naar het verloop van het proces, na aanname van de motie. Om daar achter te komen hebben we steeds zelf initiatief moeten nemen. De werkgroep zal een dezer dagen per brief reageren op het schrijven van B&W, en ook de fracties over deze gang van zaken inlichten. Uiteraard zullen we daarbij onze bezwaren nadrukkelijk kenbaar maken en het proces verder volgen. Mocht u ons antwoord willen lezen dan kunt u zich melden. Of lezen op onze website.

Zoals bekend is de aanvraag voor plaatsing van 4 nieuwe zenders op de toren van de R.K. kerk in de van Harinxmastrjitte door de gemeente goedgekeurd. Een aantal inwoners hebben bezwaarschriften ingediend en die zullen binnenkort worden behandeld door de hoorcommissie. Ook van het bestuur van de St. Antonius van Padua Parochie hebben we na ruim een jaar een schriftelijke reactie gekregen. Zijn blijft bij hun besluit om toestemming te verlenen om 4 zenders van Tele2 op de toren er bij te plaatsen. Ze stelt dat de feitelijke goedkeuring voor plaatsing door de gemeente wordt gegeven, doch gaat voorbij aan het feit dat je als eigenaar van een toren/gebouw zelf verantwoordelijk bent voor het feit of je plaats wilt geven op je eigen toren voor zenders, waarvan je kunt weten dat ze risico’s kunnen opleveren voor de gezondheid van direct omwonenden. Het bestuur heeft echter besloten zich te voegen naar landelijke c.q. gemeentelijke regelgeving. Wij vinden dat jammer en constateren daarbij dat, in tegenstelling tot wat het bestuur zegt, men ook niet omwonenden heeft geïnformeerd tijdens de voorbereidingsfase en niet in een veel eerder stadium met onze werkgroep in gesprek is gegaan, zoals we in begin 2017 al verzocht hadden.

We houden u van de verder ontwikkelingen op de hoogte.

Met vr.gr. namens de WZA
Gerben Postema