It lêste nijs fan de Sminkdoaze

25 november 2019

in Toneelvereniging De Sminkdoaze

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema:

Wachtsje op Elsbeth

Dit is in koarte hilaryske tragikomeedzje,

Dy’t giet oer trije susters mei oanhing.

It is de bedoeling dat we dit stik op 22 febrewaris yn it Heechhûs spylje.

Graach wolle we noch wat decorbouwers by de ploech hawwe.

Meldt jim oan by Susan van der Bank.

Oan’t 22 febrewaris !!