Ledenvergadering IJsclub Heech

25 november 2019

in IJsclub Heeg

 

IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Notulen vorige vergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Benoeming kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar     Niels Potma

Aftredend en herkiesbaar    Bauke de Jong

 1. Pauze, waarin verkoop loten.
 2. Rondvraag.
 3.   Verloting
 4.   ????????
 5.    Sluiting

Voorzitter,       Theo Speerstra

Sekretaris,       Bauke de Jong

Penn.meester,  Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter         www.ijsclubHeech.nl