It leste nijs fan de Sminkdoaze

21 december 2019

in Toneelvereniging De Sminkdoaze

 

It wurdt dit winterskoft hiel oars as wy tochten.

We spylje dit jier NET!!

De spyldata en persoanlijke belangen strookten net.

Dit fine we hiel spitich en hoopje oar jier mei positieve berjochten te kommen.

We hâlde jim op ‘e hichte fan it wolwézen fan de Sminkdoaze.