Rioleringswerkzaamheden in De Skatting

5 februari 2020

in Aankondigingen

Bij een hevige regenbui komt het regelmatig voor, dat er in De Skatting water op de straat blijft staan. Dit leidt dan tot overlast voor de bewoners. Eén van de oorzaken van de overlast is de situatie ter plaatse van de overstort van het riool. De overstort loost nu op een kleine sloot langs de ‘nieuwe’ rondweg van Heeg. Deze sloot heeft een iets hoger peil dan de sloot die afvoert naar het poldergemaal langs de Tsjerkesleat. De scheiding tussen de 2 waterpeilen zorgt voor extra hoogte van het polderwater, waardoor de overstort minder goed werkt.

Nieuwe situatie (zie de bijgevoegde tekening)

De gemeente wil de bestaande situatie verbeteren. Dit kan door het lozingspunt van de overstort te verplaatsen naar de noordelijke sloot met het lagere peil. En de capaciteit van de nieuwe overstort wordt vergroot. Ook wordt er een regenwaterriool vanaf de Skatting nrs. 1 en 3 aangebracht. Bij deze woningen ligt de weg het laagst en daarom worden de kolken op deze leiding aangesloten. De leiding voert af naar de sloot.Door deze verbetering zal bij eenzelfde bui het water in het riool in De Skatting minder snel omhoog komen dan nu. Maar we kunnen niet garanderen, dat de wateroverlast  voor de gehele straat hiermee opgelost is.

De maatregel is een eerste aanzet tot verbetering. We willen de komende jaren eerst zien wat het oplevert. Als er nog steeds veel overlast is, zullen er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Na aanleg van de riolering wordt het werkterrein in de bestaande situatie hersteld. De gemeente is nu bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden en we verwachten in het voorjaar van 2020 te beginnen met de uitvoering. Zijn er nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Roelof Grondsma.