Nieuwsbrief It Heechhus

7 juni 2021

in It Heechhus

De officiële naam van It Heechhûs is Stichting Dorpscentrum Heeg en omgeving. In de statuten van 1990 staat onder meer dat het doel van de stichting is: de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het gebouw ten dienste van het totale verenigingsleven van Heeg en omgeving en mocht het voor de gunstige exploitatie nodig zijn dan is het bestuur van de stichting gerechtigd om zelfstandig het gebouw te gebruiken ten dienste van de sociale en culturele behoeften van de streek. Helaas heeft de stichting de afgelopen tijd voor wat betreft het verenigingsleven en de sociale en culturele behoeften dat doel niet kunnen bereiken. Wat was het dorpshuis graag een bruisend centrum van ons dorp geweest!

Op het moment waarop deze nieuwsbrief wordt geschreven gloort er enig licht aan de horizon. Het dorpshuis is weliswaar nog steeds gesloten, maar het horecagedeelte van It Heechhûs mag in ieder geval weer beperkt gasten ontvangen voor een drankje en een hapje op het terras van ons mooie Groenplein. Kent u Sybout zijn kleine kaart al? Deze is het proberen waard.

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor nieuwe bestuursleden. We zijn blij te kunnen berichten dat Eelkje Loopik tot ons bestuur is toegetreden. Eelkje was de enige die reageerde op de oproep. We zouden graag nog enkele bestuursleden verwelkomen, dus roepen we hierbij enthousiaste dorpsgenoten op om alsnog te reageren. We vragen geen moeilijke dingen, een luisterend oor en meedenken over zaken betreffende het doel van It Heechhûs is voldoende voor een beginnend lid.

Ondanks corona zijn er diverse projecten uitgevoerd.

Verheugd kunnen we jullie mededelen dat de zonnepanelen op de daken van It Heechhûs in werking zijn. In het najaar 2019 besloot het bestuur te onderzoeken of investeren in zonne-energie haalbaar zou zijn. Hoeveel panelen zouden kunnen worden geplaatst en wat zou dit financieel betekenen? We vroegen toch maar subsidie aan, want behandelingen van aanvragen als de onze verlopen traag. De gevraagde subsidie werd verleend onder de voorwaarde dat de aanleg binnen een vastgestelde periode zou moeten zijn gerealiseerd. Op het moment van de toekenning leek dat nog ver in de toekomst en had het bestuur het idee nog meer dan genoeg tijd te hebben voor inspectie van de daken, verzekeringen, offertes, plaatsing en kabelaanleg. Toen kwam corona ons land binnenvallen en werd alles anders. Wat nu? Hoe kwam het met het de centen? We liepen even minder hard van stapel, maar toen na de zomer alles weer wat beter leek te gaan met de besmettingen, besloten we toch maar door te pakken. In december 2020 kwam de tweede lock down. Weer moest de broekriem worden aangehaald, maar onze stichting stond en staat er in tegenstelling tot diverse andere dorpshuizen nog goed voor. We besloten ondanks alles toch door te pakken. Allereerst werd verlenging van de realisatietermijn aangevraagd, er werden offertes aangevraagd en het werk werd gegund. Er zijn 424 panelen op de daken geplaatst.

Verder is afgelopen najaar het project ‘Keerwand, grond- en straatwerk’ gestart. Via Streekwurk heeft de gemeente hiervoor een subsidie verleend. De grond rondom de sportzaal was zodanig ingeklonken en weggespoeld dat de niet geïmpregneerde muurstenen onbedekt waren. Er is opnieuw grond aangebracht en er is gras ingezaaid. Het muurtje aan de achterzijde is verhoogd, waarbij de verwachting is dat er nu minder grond wegspoelt. De oude keerwand is herplaatst aan weerszijden van de noodtrap. Ook is er het nodige straatwerk verricht.

Dus alles naar wens? Nee, niet alles. Vóór de tweede lock down, toen de gymzaal nog werd gebruikt en de werkzaamheden grotendeels waren uitgevoerd, moest het bestuur constateren dat de nieuwe schuine grondvlakken aan de achterzijde door de jeugd werden gebruikt als ren-, glijbaan en springplank: opgebrachte grond lag op het tegelpad (Ook fijn met kluiten modder aan je schoenen de kleedkamers binnengaan!), planten waren vertrapt en uitgerukt. Ook werden de achterzijde en de nooduitgang als hangplek gebruikt en zelfs moest worden geconstateerd dat de jongeren het dak op gingen. We schrijven verleden tijd, maar helaas hebben we moeten constateren dat dat niet zo is, in ieder geval wat sinds kort herbeplanten de taluds betreft. Onze oproep aan de jeugd: blijf weg van de achterzijde van het dorpshuis als je daar niet hoeft te zijn om te sporten! En ouders: wijs je kind(eren) erop dat dit absoluut niet kan! Verniel geen eigendommen van een ander. Er is door het bestuur geld en door onze tuinvrijwilligers heel wat tijd en energie gestoken in het verfraaien van de achterzijde.

Nu we het toch over onze vrijwilligers hebben: er wordt nog steeds gezocht naar mensen die willen komen helpen de tuinen rondom It Heechhûs te onderhouden. Hoe frequent je dat wilt doen en wanneer, dat kan in onderling overleg gaan. Iedere helpende hand is welkom.

Het bestuur.

Gerie de Jong, Dukkie Vlas,

Feikje Schotanus,  Eelkje Loopik,