Heech fan Alds

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

Website Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

IJsclub Heech 150 jaar (2)

Dit jaar bestaat ‘IJsclub Heech’ 150 jaar. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van deze club. In 1920 werd het 50-jarig bestaan gevierd met een grote feestavond. Age Walta, die al jaren lid was geweest, werd benoemd tot erelid. In de strenge winter van 1928/29 kon er weer echt worden gereden. Er waren maar liefst 7 wedstrijden en zo waar ƒ 2100,- aan prijzen te verrijden. Een jubileum-wedstrijd in 1929/30 kon het niet worden, want het werd een winter van niks! In 1930/31 en daaropvolgend ‘31/32 van hetzelfde laken een pak. Dan maar een feestavond. In 1932 werd voor het eerst gesproken over de aanleg van een ijsbaan, in samenwerking met Plaatselijk Belang. In datzelfde jaar werd de uitgestelde jubileumwedstrijd voor dames gehouden met nog een feestavond op de koop toe. Burgemeester Hendrik Michiel Martens werd beschermheer van de club en de leden gaven hem een startpistool en een stopwatch. Het ledental, dat lange tijd rond de 100 had gezeten, liep op naar 170.

Niet alleen het 60-jarig bestaan van de ijsclub werd 3 jaar te laat gevierd zoals uit bovenstaand programma blijkt, ook het 100-jarig bestaan werd pas in 1973 gevierd. Waarschijnlijk was het daverende succes van de eerste Poelentocht op 1 januari 1970 met 1800 deelnemers hier debet aan. Niemand stond er bij stil dat de ijsclub dat jaar een eeuw bestond! De nieuwe ijsbaan komt in 1934 gereed. Na twee maal een gewone wedstrijd wordt op 14 december de eerste estafette-wedstrijd gehouden. Uitslag:

  1. Gerke Piso – Dora Rijpma – Jaap Hoekstra.
  2. Rinse Piso – Corry Molenaar – Jan Bakker.
  3. Jouke Hulzenga – Trijntje Potma – Lieuwe Zoethout.
  4. Klaas Jansma – Dora Hobma – Kees Lemstra.

Tussen de series door reden bestuurs- en baancommissarisleden een wedstrijd in middeleeuwse klederdracht, wat bij het publiek goed in de smaak viel. ‘s Avonds zorgden 5 gaslampen  voor de verlichting van de baan. Wiebe de Bock was lantaarn-aansteker.

Foto rechts: De Syl – 1937 Controlepost Elfmerentocht. Het jaar 1938 bracht weer een een knappe winter met wedstrijden op 20 decem-ber (uitslag: 1. W. Roodhof, 2. H. Bakker, 3. G. Foeke-ma). Op 24 december voor leden in drie groepen: groep I tot 25 jaar, groep II 25-40 jaar en groep III boven 40 jaar. Uitslag:

Groep I: W. Roodhof, G. portiek en G. Foekema.

Groep II: A. Visser, H. Gerritsma en J. Speerstra.

Groep III: L. van der Pol, H. Nauta en W. Zwaga.

 

De winter van 1939/40 was streng. Wedstrijddagen waren: 19, 20 en 22 december en 3, 4, 11 en 27 januari. In januari lag er zo’n berg sneeuw, dat de sneeuwschuiver met twee paarden ervoor nog geholpen moest worden door een twintigtal mannen; er was haast geen doorkomen aan. Een lid van de vereniging, Berend P. Hof werd kampioen op de korte baan.

Op 7 januari 1941: spekrijderij. Winnaars: boven de 40 jaar: Haring Nauta, onder de 40 jaar: Jan Bakker. Een week later is het hardrijden voor dames en op 17 januari voor jongens. Berend P. Hof werd weer Nederlands kampioen en iedereen zag uit naar de eerste wedstrijd met hem in Heeg. Dat kon gebeuren in de strenge winter van 1942 – de winters in de oorlogsjaren waren streng – en wel op 22 januari. Er kwam heel wat publiek kijken. Berend P. Hof werd eerste, voor Piet Eizinga en Anske Adema uit Grouw.

In 1944/45 waren er wedstrijden op 14, 17 en 26 januari. Het was weer een winter met heel wat sneeuw.In de winter 1945/46 waren er wedstrijden op op 23, 24 en 25 januari met de beste rijders in deze sport. Winnaars waren: 1. Berend P. Hof, 2. J. Wiebenga, 3. Slof.

Lang en streng was de winter van 1946/47. Hij duurde van 15 december ‘46 tot 15 maart ‘47 en op die laatste datum lag er in het Heegermeer nog zo’n 30 centimeter ijs. Na een wedstrijd voor mannen op 18 december werden de volgende dag kampioenschappen van Wymbritsradeel in Heeg verreden. Burgemeester Frederik Tjaberings loste het startschot. Kampioen werd F. de Jong uit Jutrijp.

Deel 3 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

 

Presentatieavonden

Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer:     Woensdagavond 26 februari 2020

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen

O.a.: Nieuwe aanwinsten, Luchtfoto’s, Feesten, Historisch allerlei. We sluiten de avond af met een filmpje uit 1987: Rondgang door Heeg e.o. – deel 3.

Website

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken.

IJsclub Heech 150 jaar (1)

Dit jaar bestaat ‘IJsclub Heech’ 150 jaar. Reden voor ‘Heech fan âlds’ om eens aandacht te schenken aan de ontstaansgeschiedenis en het reilen en zeilen van deze club. ‘IJsclub Heech’ werd op 26 maart 1870 opgericht. De akte van oprichting met statuten dateert van 1 november 1870. Er konden 31 leden worden ingeschreven. De club is toen ontstaan uit twee al bestaande ijsclubs, die werden samengevoegd. Van deze twee clubs zijn geen gegevens bekend.  In het eerste bestuur zaten: J. Visser Azn. (voorzitter), notaris P.J. Tadema (secretaris), A. Visser (penningmeester), N.W. Asma en S.S. Huitema. De contributie werd gesteld op ƒ 2,- per jaar en het uurloon voor baanvegers op ƒ 0,10. Uit de beginperiode zijn niet alle notulen bewaard gebleven. Wel is bekend dat er in 1877 wedstrijden werden gehouden. Joh. van der Zee uit Sneek behaalde de eerste prijs, een gouden horloge met  ketting; de premie was voor W. Zijlstra uit Koudum, een zilveren inktstel met thermometer.

Het voorstel om samen te werken met zeilvereniging ‘Aeolus’ werd in 1878 verworpen; het zou tot karakterverlies leiden, volgens de voorzitter. Het doel van een ijsclub is immers bevordering van het ijsvermaak! In 1879 werd in samenwerking met de ijsclubs van Gaastmeer en Sneek een baan- wedstrijd voor mannen georganiseerd. Weer haalt Joh. van der Zee de eerste prijs; Yme Bottema uit Ysbrechtum de premie. De prijzen waren gelijk aan die in 1877. De prijzen bij een wedstrijd voor dames en heren in 1885 waren: zes zilveren lepels en een ‘string gitten yn goud’ (1e prijs), een gouden sigarenkoker en een gouden doekspeld met bijpassende oorhangers (premie).

In 1886 waren er weer twee wedstrijden. Daarna was de kas weer leeg. In 1888 viel dan ook het besluit de contributie te verlagen tot ƒ 1,- om meer leden te trekken. Dit leverde in 1890 een ledental van 100 op.

De ledenwedstrijd in december 1889 werd een groot succes: 53 inschrij-vingen, verdeeld over drie groepen. Winnaars van groep I (18-28 jr.) werden T.L. de Vries en L. Ketelaar, van groep II (28-40 jr.) D. Hettinga en O. van der Pol en van groep III (boven 40 jr.) Auke de Jong en Sj.S. van der Meer. Na nog een wedstrijd in die zelf-  de decembermaand zat de penning-meester weer met een tekort.

Het jaar 1890 kende een strenge winter. Er was in november al ijs, maar wel met veel sneeuw. Op 10 december konden er wedstrijden worden verreden. Maar de waarde van de prijzen werden toen gehalveerd van ƒ 100,- naar ƒ 50,-. Na een paar slappe winters was het in februari 1895 weer raak. Het werd een jubileumwedstrijd, de vereniging bestond 25 jaar. De medailles met inscriptie werden gewonnen door 1. O van der Pol; 2. Auke de Jong en 3. Jacob de Jong.

In 1897 waren er wedstrijden met prijzen van ƒ 90,-,  ƒ 30,- en  ƒ 10,-. Aan de oostkant van het Heegermeer lag mooi ijs; alle belangrijke rijders schreven in, maar… toen begon het te regenen. Alles werd afgelast! Deze teleurstelling was voor het bestuur aanleiding om te besluiten, dat er in zulke gevallen voortaan een feestavond zou worden gegeven. De feestavond in februari 1900 viel in goede aarde, maar verder viel er op schaatsgebied die jaren niet veel te beleven.

In 1904 en 1907 waren er weer wedstrijden, maar bij de laatste kon de prijs niet worden uitgereikt omdat de winnaar moest worden gediskwalificeerd.

Eigenlijk pas in 1917 was het weer raak: 24 januari: hardrijden voor dames en heren, 29 januari: een grote wedstrijd voor mannen (prijzenpot: ƒ 175,-), 1 februari: hardrijden voor dames en heren, 4 februari: in samenwerking met de plaatselijke vereniging voor volksvermaak: arresleewedstrijden (Dit is nog eens herhaald in 1918 en 1922) en 15 februari: hardrijden voor dames en heren en kostwinners.

Deel 2 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info: Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

20 december 2019

  Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief. Wanneer:     Woensdagavond 22 januari 2020 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Fryske Groun, It […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

5 november 2019

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief. Wanneer:     Woensdagavond 27 november 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, De Burd, Lytshuzen, Osingahuzen, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting ‘Heech fan alds’

14 oktober 2019

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden; met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit ons archief. Wanneer:     Woensdagavond 23 oktober 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Beroepen, Winkeliersvereniging, Boerenleven, Visserij, […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

17 september 2019

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen […]

Lees het volledige artikel →

Nieuw onderkomen St. Heech fan Alds

17 september 2019

Op een middag bij een bezoek aan de Beleefwinkel, word ik van de straat geplukt door Kees de Jong, hielendal út de skroeven… ‘moatst efkes mei komme, do hast de primeur.’ Hoezo primeur, waarvan? Kees vertelt dat St. Heech fan Alds een nieuw onderkomen heeft gekregen. Of ik hierover ook even een stukje in de […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

9 juli 2019

Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (2) De bank heeft onder leiding van J. Dekker een onstuimige groei gekend met als gevolg vele uitbreidingen en verbouwingen, van het oorspronkelijke woonhuis is helaas niets bewaard gebleven. Het werkterrein werd vergroot, de naam veranderd in ‘Coöperatieve Rabobank ‘Heeg-IJlst e.o.’ B.A., maar […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van stichting “Heech fan alds”

11 juni 2019

  Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (1) Onder de naam Coöperatieve Boerenleenbank ‘Heeg e.o.’ werd op 29 december 1904 deze bankinstelling opgericht. In de oprichtingsakte, gepasseerd door notaris J. de Jong te Koudum in de herberg van Rudolphi te Heeg worden als oprichters genoemd: Arjen Jacobs van der […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

21 mei 2019

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Heeg maakt zich op voor komst […]

Lees het volledige artikel →