Heech fan Alds

Presentatieavonden. Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer:     Woensdagavond 23 januari 2019

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Boerenleven en boerderijen, Heegermeer, Luchtfoto’s, Personen. We besluiten met een filmpje over de hooioogst in Friesland rond 1950/60.

De laatste presentatieavond van dit seizoen is op:  Woensdagavond 27 februari 2019

Website Stichting Doarpswurk stopt met investeren in de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl. Begin juli zijn onze gegevens verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

De wagenmakerij van Douwe Gerkes Walinga aan De Skatting 39 – Deel 1

“Hilversum, oktober 1985. Herinneringen aan onze ouders opgesteld door Maaike Kuijper-Walinga, geb. 15 juli 1905 te Heeg (Friesland)”. Deze op papier vastgelegde herinneringen van de in 1999 overleden Maaike, een dochter van Douwe Gerkes Walinga, vormen de bron voor dit artikel. Douwe Gerkes Walinga werd geboren op 11 febr. 1875 te Osingahuzen als zoon van Gerke Annes Walinga en Maaike Douma. De naam Douwe had hij te danken aan een vriend en weldoener van zijn ouders: Douwe Harmens Dijkstra, hij woonde in Heeg op It Sypke.

Het gezin van Gerke Annes Walinga en Maaike Douma was rijk gezegend met kinderen. Toen de kinderen aan het opgroeien waren is moeder Maaike na een ernstige ziekte overleden, vader Gerke bleef met grote zorgen achter. Enkele kinderen zaten nog op school. De grotere jongens gingen bij de boer werken. De meisjes in betrekking bij de boer of bij burgers. Douwe Dijkstra besliste dat zijn naamgenoot, die inmiddels 13 jaar was, een vak moest leren en wel het vak van wagenmaker, waar destijds veel vraag naar was.

Zo ging Douwe Gerkes op zekere dag met een blauw zakje op de rug, naar Weidum. Na een opleiding van ± 4 jaar is hij vertrokken naar Oostermeer om bij een weduwe zijn intrek te nemen in een wagenmakerij als meesterknecht. Hij verstond zijn vak toen al zo goed om de gehele verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ook heeft hij zijn jongste broer Wiebren in opleiding genomen, die later voor eigen rekening een wagenmakerij is begonnen in Burdaard.

Contact met zijn familie heeft Douwe Gerkes steeds onderhouden door om de paar maanden per voet naar Heeg te gaan. Zijn vader is inmiddels hertrouwd.

Op 20-jarige leeftijd heeft Douwe Gerkes zijn toekomstige vrouw leren kennen: Grietje van der Meer die werkzaam was bij haar broer Sije van der Meer die als naaste buur een kruidenierswinkel beheerde in Oostermeer. Toen de verkering serieus werd begon het plan te rijpen om een eigen wagenmakerij te beginnen in Heeg, waar de familie nog woonde…

Met als gevolg dat Douwe Gerkes inwo-nende werd bij de verzorgers van het Gereformeerde Arm-huis schuin tegenover de Gereformeerde kerk. Naast het Geref. Armhuis bevond zich een stal en daarin is Douwe Gerkes begon-nen met repareren en het vervaardigen van hooiwagens, kruiwa-gens en alles wat de boeren nodig hadden voor hun bedrijf. Ook reparaties aan brikken en luxe wagens waarin de boerenfamilies zondags naar de kerk reden. Elke zaterdag spaanders opruimen en ’s maandags alles wat de paarden hadden achtergelaten…

In 1896 was Douwe Gerkes inmiddels meerderjarig geworden en werd er besloten tot het bouwen van een werkplaats en woonhuis. Naast de stallen, tegenover de Geref. kerk waren landerijen van Jan Wigles Visser. Douwe Dijkstra heeft toen samen met Jan Anes Steiginga, die bevriend was met J.W. Visser, de grond gekocht. Ook Steiginga had belang bij de grond voor een woonhuis, maar zoveel verder naar het noorden dat zijn huis met uitzicht voorbij de kerk was. Zo bleef er veel grond over voor twee woonhuizen en een grote werkplaats en ruimte en opslag voor de wagenmakerij. Met de opbrengst aan huur van het tweede woonhuis konden de hypotheekkosten worden gedrukt. Bij het verkrijgen van een hypotheek speelde de boerenleenbank een belangrijke rol. Een zeer in Heeg bekende boer, Wybren Jaarsma, bij wie Douwe’s broer Johannes in dienst was, stond samen met Douwe Dijkstra garant voord de 1e en 2e hypotheek. Zo is in 1897 door een niet nader genoemde timmerman en metselaar met de bouw begonnen. Al het houtwerk, zoals de binnenbetimmering, zoldering enz. werd door Douwe Gerkes zelf uitgevoerd.

In 1899, te weten de 20e mei na de kerkelijke inzegening, kon Douwe Gerkes zijn bruid Grietje van der Meer over de drempel van zijn nieuwe woning dragen.

Bij de foto’s:

De eerste foto, gemaakt ± 1915, laat het dubbele woonhuis met links de werkplaats zien.

Wie er op de foto poseren is niet bekend, maar ongetwijfeld bewoners van De Skatting.

Op de tweede foto poseren, tussen de in 1919 voor de verhuur aangeschafte luxe auto en de “Esso” benzinepomp, Douwe Gerkes Walinga en zijn vrouw Grietje van der Meer.

Deel 2 in de volgende SYlboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom:

email hidden; JavaScript is required

Info:Kees de Jong, Jan Hettinga,  Piet van der Bank en Piet Vlas

 

 

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer:     Woensdagavond 14 november 2018

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Bijzondere feiten, Feesten, Ouden van dagen, Tsjerkesleat en Weisleat. We besluiten met een paar British Pathé filmpjes met de palingaken in Londen.

De overige presentatieavonden zijn op:    Woensdagavond 23 januari 2019 en Woensdagavond 27 februari 2019

Website Stichting Doarpswurk stopt met investeren in de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl. Begin juli zijn onze gegevens verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Schoolgedenkstenen in ere hersteld Stichting Heech fan âlds is bezig geweest met het terugplaatsen van de oude gedenkstenen van de Gereformeerde School (1904) en van de Hervormde School (1916) op de plaatsen waar de scholen vroeger stonden.

Nadat de scholen gesloopt werden, een jaar of twintig geleden, zijn de stenen eerst uit beeld verdwenen en hebben een hele tijd bij een oud-bestuurslid van één van de scholen gelegen, de heer F. Boersma. Pas na zijn overlijden kwamen de stenen weer in beeld. De familie wilde graag van de stenen af, want ze zijn loeizwaar en nemen veel ruimte in beslag. Voor het behoud zijn ze toen naar een andere oud-bestuurder, de heer H. Schrale gegaan die er uiteindelijk ook wel vanaf wilde en contact opnam met Kees de Jong. Eerst was niet duidelijk wat er met de stenen moest gebeuren, toch werd er snel een oplossing gevonden. Op een gegeven moment liep Kees langs het water van It Sypke, vlak langs het perceel waar de Hervormde school ooit stond en sprak daar toevallig de huidige bewoner, de heer K. van Brug, aan over de bewaarde gedenkstenen en die was gelijk enthousiast, de steen mocht gelijk worden weggezet. Ook voor de plek aan de Weisleat, waar de Gereformeerde school heeft gestaan, verleenden Wouter en Anje Kuik van Stentec software B.V. direct hun medewerking. Gelukkig, want het is zonde als zulke gedenkstenen verdwijnen.

Het was nog een hele onderneming om de stenen op te halen en, schoongemaakt en wel, op de op de locatie te plaatsen. Daarvoor kreeg de stichting hulp van schilder Rinze Veenstra en Seakle Hettinga die de stenen een opfrisbeurt gaven. Voor transport en plaatsing werd ‘De Ambtenaar’, een boot van de WSH, bemand door Lieuwe de Vries en Jaap Reijenga, gebruikt. Piet Vlas en Jan Hettinga verzorgden de benodigde palen en bevestigingsbeugels en assisteerden bij de plaatsing. Sinds juni j.l. staan de stenen op hun plek en zijn ze op die manier in ere hersteld, namens Stichting “Heech fan âlds” hartelijk dank aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Heech fan âlds wil bij de gedenkstenen informatie gaan verstrekken, zoals een folder die via de VVV wordt verspreidt. Mensen die nog informatie of foto’s over de niet meer bestaande scholen hebben, zijn van harte welkom om zich hiermee bij Stichting “Heech fan âlds” te melden.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:             Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

 

 

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

21 oktober 2018

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan Alds”

13 september 2018

Terug in de tijd op It Eilân – II Na jaren van plannen maken voltrekken zich nu grote veranderingen op het zuidwestelijke deel van It Eilân: Jachthaven Foekema is verdwenen en daarmee ook de gebouwen waar “Jachtwerf Heeg” van Gerrit Gerritsma jarenlang onderdak vond. Jachthaven Foekema – 1969 In het midden op deze luchtfoto is […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting Heech fan Alds

10 juli 2018

Terug in de tijd op It Eilân Na jaren van plannen maken voltrekken zich nu grote veranderingen op het zuidwestelijke deel van It Eilân: Jachthaven Foekema is verdwenen en daarmee ook de gebouwen waar “Jachtwerf Heeg” van Gerrit Gerritsma jarenlang onderdak vond. Het ontstaan van Jachtwerf Heeg. In de veertiger jaren van de vorige eeuw […]

Lees het volledige artikel →

Heech fan Alds 1950

8 juni 2018

Hy wie in man mei in kwatte achternamme, de Bock hjitte hy, en dat is no tefallig ek de namme fan in mantsje geit, dy neame se ek in bok. No hie de Bock ek wol wat mei bisten, hy gie earder de boer op om dêrfoar de kreupele kij de poaten te bekappen, en […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting Heech fan Alds

8 juni 2018

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Op pagina 3 van het programmaboekje lezen we: ‘Feestelijkheden op Woensdag 12 Sept. 1923. 81/2 uur. Opening der feesten door KLOKGELUI. Aankondiging van de herdenking van het Regeerings Jubileumjubileum onzer geëerbiedigde Koningin, H.M. Wilhelmina aan […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

16 mei 2018

  25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Een Feest-comité, bestaande uit 25 personen, gaf een 15 cent kostende ‘Feestgids’ uit. Op de eerste 12 pagina’s informatie over het feestprogramma, op pagina 13 en 14 een ‘Lijst van personen en firma’s die […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

17 april 2018

25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina Ter gelegenheid hiervan was er feest in Heeg op 12 en 13 september 1923. Er werden o.a. een optocht, kinderspelen, ringsteken en een gondelvaart georganiseerd.   Praalwagen ‘Flora’ Om de kinderen het verzorgen van bloemen en planten bij te brengen werd in 1923 in Heeg de vereniging ‘Floralia’ opgericht. […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

11 maart 2018

Presentatieavond Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 28 maaart 2018 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: nieuwe aanwinsten, Ned. […]

Lees het volledige artikel →