Heech fan Alds

Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (2)

De bank heeft onder leiding van J. Dekker een onstuimige groei gekend met als gevolg vele uitbreidingen en verbouwingen, van het oorspronkelijke woonhuis is helaas niets bewaard gebleven. Het werkterrein werd vergroot, de naam veranderd in ‘Coöperatieve Rabobank ‘Heeg-IJlst e.o.’ B.A., maar het hoofdkantoor bleef al die tijd in Heeg.

Bijkantoren kwamen er in IJlst en Oudega (W) en sinds de fusie in 1986 met de Coöperatieve Rabobank ‘Jutrijp-Hommerts’ ook in Jutrijp-Hommerts. Daarnaast werd er alle weken een keer zitting gehouden in Gaastmeer, Oosthem, Abbega en op de dinsdagmarkt in Sneek.

Alle kantoren van de bank waren modern ingericht. De administratie optimaal geau-tomatiseerd. De bijkantoren van IJlst en Jutrijp-Hom-merts waren bijvoorbeeld door zogenaamde datalijnen rechtstreeks verbonden met de computer op het hoofd-kantoor in Heeg.

Medio 1986 had de bank in totaal 22 medewerkers, 16 daarvan in Heeg, 4 in IJlst en 2 in Jutrijp-Hommerts. In Heeg uiteraard de meeste, omdat daar de administratie van alle kantoren was gecentraliseerd. Het balanstotaal zat op dat moment tegen de 100 miljoen gulden aan,  terwijl de vermogenspositie voldoend sterk was.

De bank heeft de ontwikkelingen in het bankbedrijf goed gevolgd, liep soms mee voorop.

Daardoor was er toen mogelijk:

– Een modern betalingsverkeer (salarissen en lopende rekeningen)

– Allerhande financiering

– Advisering en bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten

– Aan- en vekoop van deviezen

– Buitenlands betalingsverkeer

– Assurantiebemiddeling

– Verkoop van reizen

– In-bewaringneming (safeloketten en nachtkluizen)

Vooral de assurantie- en reisbemiddeling nam een grote vlucht.

De bank was in het maatschappelijk verkeer van grote betekenis geworden. Het bedrijfsleven uit de gehele omgeving is er mee door bevorderd, ook het verenigingsleven deed regelmatig  een beroep op de bank.

Door de steeds snellere ontwikkelingen op ICT gebied volgde in 1990 een fusie met de Rabobank in Sneek en veran-derde de naam in Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Het toenemend online regelen via het internet door klanten van steeds meer bankzaken heeft geleid tot het overbodig worden van nog veel meer kantoorfuncties. Met als gevolg een grote uittocht van personeel en het sluiten per 1 november 2014 van kantoren in Heeg, Makkum, St. Nicolaasga, Wommels en Workum.

De geldverwerkende apparatuur bleef in eerste instantie in de vijf genoemde plaatsen beschikbaar op dezelfde plaats.

Nadat in Heeg in 2017 bij het parkeerterrein aan de Tsjerkesleatswei een geldkiosk werd geplaatst, kon het lege kantoorpand worden verkocht aan een particulier.

Ondanks dat het pand na een verbouwing weer een woonbestemming heeft gekregen, zal het uiterlijk, vergeleken met het voorname woonhuis wat hier ooit stond en de huidige belendende bebouwing, de uitstraling van een kantoorgebouw houden.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:             Kees de Jong, Jan Hettinga,  Piet van der Bank en  Piet Vlas

 

Hoe na 109 jaar en 10 maanden een bankinstelling verdween uit Heeg (1)

Onder de naam Coöperatieve Boerenleenbank ‘Heeg e.o.’ werd op 29 december 1904 deze bankinstelling opgericht. In de oprichtingsakte, gepasseerd door notaris J. de Jong te Koudum in de herberg van Rudolphi te Heeg worden als oprichters genoemd: Arjen Jacobs van der Goot, Idzega; Arjen Johannes Osinga, Gaastmeer; Herre Wesselius, Idzega; Wiebren J. van der Goot, Idzega; Tsjitse Miedema, Idzega; Johan van der Meer, Oudega (W); Tjeerd Thewis Zijlstra, Hommerts; Cornelis Seyes Visser*, Heeg; Durk Douwes de Vries, Gaastmeer; Douwe Johannes Osinga, Heeg; Willem Wildschut, Heeg; Watte Rimmers de Vries, Heeg; Tamme de Vries, Gaastmeer; Cornelis Ykema, Heeg. Het oprichtingsdoel was, kort samengevat, spaargeld aantrekken om daarmee de leden aan billijke bedrijfskredieten te helpen.

Als eerste kassier werd indertijd de initiatiefnemer Cornelis Seyes Visser benoemd, maar hij bedankte. Toen ging de benoeming naar M. Koksma, maar een jaar later, in 1906, werd het Visser toch nog. Toen Visser op 8 februari 1918 overleed werd hij opgevolgd door L. Poepjes. De ontwikkeling van de bank bracht ook mee dat de kassiersfunctie later veranderde in directeur.

Hielden de kassiers eerst kantoor aan huis, toen na de de Tweede Wereldoorlog de weder-opbouw op gang kwam had dat ook gevolgen voor de bank, op 20 maart 1950 betrok de Coöperatieve Boeren-leenbank “Heeg e.o.” het pand De Skatting 38 (Foto rechts), met als kassier J.J. de Jong (1946-1954) en vanaf 1954 kassier J. Dekker.

 

Deel 2 in de volgende Sylboade.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info: Kees de Jong , Jan Hettinga, Piet van der Bank  en Piet Vlas

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

21 mei 2019

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Heeg maakt zich op voor komst […]

Lees het volledige artikel →

Heech fan alds

17 mei 2019

Feike en Engelsje Buma kochten rond 1900 een kapitaal winkelpand, de winkel stond centraal in Heeg op de hoek van de hoofdstraat en de Zyl.  Zij verkochten daar alles van koffie tot klompen en die konden in de gewenste kleur worden geleverd. De winkel was niet groot omdat er een beneden en boven een woning […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

11 maart 2019

Website Stichting Doarpswurk heeft de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl inmiddels verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren. Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. De wagenmakerij van Douwe Gerkes Walinga […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan Alds”

21 februari 2019

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer: Woensdagavond 27 februari 2019 Aanvang: 20:00 uur Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten: € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten en […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

11 december 2018

Presentatieavonden. Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 23 januari 2019 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Boerenleven […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

20 november 2018

Presentatieavonden Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Wanneer:     Woensdagavond 14 november 2018 Aanvang:     20:00 uur Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg Kosten:        € 2,50 p.p./avond Onderwerpen O.a.: Nieuwe aanwinsten, Bijzondere […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Stichting “Heech fan alds”

21 oktober 2018

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”. Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen […]

Lees het volledige artikel →

Uit het archief van Stichting “Heech fan Alds”

13 september 2018

Terug in de tijd op It Eilân – II Na jaren van plannen maken voltrekken zich nu grote veranderingen op het zuidwestelijke deel van It Eilân: Jachthaven Foekema is verdwenen en daarmee ook de gebouwen waar “Jachtwerf Heeg” van Gerrit Gerritsma jarenlang onderdak vond. Jachthaven Foekema – 1969 In het midden op deze luchtfoto is […]

Lees het volledige artikel →