Overig nieuws

Voorvader van de Nauta’s, de Reyenga’s, Haringa’s, Zoethout’s, v/d Zee’s en anderen.

Uilke Sytzes Nauta, 26 jaar koopman/opkoper, woont en werkt in het palinghalersdorp Woudsend, met altijd stromend water om de paling te kunnen opslaan in houten karen of beunen. Uilke, is de zoon van Sytze Lolles Nauta en Klaaske Uilkes van der Kooi, boer/koopman te Woudsend,  Uilke huwt (1) op 13 mei 1848 te Woudsend, met Maria Kornelis de Koe, 24 jaar d.v. Kornelis Martens de Koe, boer (overleden). en Sipkjen Foekes Smidt, boerinne te Woudsend. Uilke en Maria krijgen  vier kinderen te Woudsend, in 1849 Klaaske, 1851 Cornelis, 1853 Sytse, 1855 Hylke. Moeder Maria overlijdt in jan. 1859, Uilke is van 1848-1854 koopman/opkoper en van 1855-1859 “arbeider” op de binnenvloot te Woudsend. Hij huwt (2e) in 1862 met de weduwe Hendrikje Douwes Bies te Woudsend, zie vorige aflevering, is dan nog steeds arbeider binnenvloot/palinghaler,  zij krijgen samen nog twee kinderen te Heeg,  in 1861 Trijntje en 1863 Douwe, vader Uilke is dan schipper in Heeg op een palinghaler, en dat blijft hij tot zijn overlijden op 08 dec. 1874 in Heeg, 53 jaar oud.

Zijn 4 zonen, Cornelis, Sytse, Hylke, maar ook de jongste Douwe, blijven in het vak, sommige net als hun vader op de binnenvloot van palinghalers maar enkele ook op de aken.

De zonen van UIlke Sytzes Nauta:   

Cornelis Uilkes, geb.1851 te Woudsend, is schippersknecht te Heeg, 26 jaar bij huwelijk in 1877 te Heeg met Rinske Feikes de Vries geb. te Heeg; ze krijgen de volgende kinderen in Heeg: 1878 Feike, 1879 Hendrika, 1881 Anna, vader Uilke is dan nog schippersknecht/bèstfeint mogelijk op een aak, te Heeg, want de twee laatsten worden in nov. en dec. geboren, vader is in alle drie gevallen thuis, (in de wintermaanden wordt er nauwelijks gevaren), 1884 Feike in Oosthem; vader is daar brugwachter, blijft aan de wal, dan Workum 1886 Dirk, 1888 Sytze, 1891 Hylke, 1895 Maria, vader is dan brugwachter te Workum.

Sytse Uilkes, 1853 Woudsend, 28 jaar, schippersknecht te Heeg, huwt 1881 te Heeg met Idske Ulbes Bergsma 33 jaar, dit echtpaar blijft kinderloos, er zijn dan ook geen aktes met gegevens over het beroep.

Hylke Uilkes, 1855 Woudsend, 23 jaar, schippersknecht te Workum, en Romkje Drost, trouwen in mei 1879 in Workum, krijgen daar tussen 1880 en 1895 zeven kinderen, waarvan er drie binnen de 2 jaar overlijden: Marijke 1881, Jan 1884, Uilke 1887 en Yes 1889, blijven in leven, vader wordt schippersknecht/Bèstfeint genoemd, vader is bij de bevallingen van 1886, 1887, 1889 en 1893 afwezig, wegens zijn werkzaamheden, is op zeereis, vaart dus minstens vanaf 1886 op een aak van Workum, waarschijnlijk al op de “Stad Workum” van Rintje Jans Visser, reder/burgermeester.

Douwe Uilkes, 1863 in Heeg, 28 jaar, schipper te Heeg, trouwt in 1892 met Jitske Harings van der Zee uit Heeg, haar vader was “arbeider” binnenvloot te Heeg,  Douwe Uilkes, was geen aakschipper, mogelijk nog actief als palinghaler, maar kan ook al skûtsjeskipper zijn geweest, de aaktijd was voorbij. Zij krijgen 9 kinderen te Heeg, waarvan twee jong overlijden. Douwes oudste zoon Haring, is in 1916, 23 jaar oud bij zijn huwelijk, ook schippersknecht te Heeg; dit stel krijgt 9 kinderen, 2 jongens en 7 dochters; hun tweede zoon Uilke overlijdt in 1918 in de gemeente Oostellingwerf, ongehuwd, ongetwijfeld schippersknecht in de turfvaart, de akte is nog niet vrijgegeven, de “Spaanse griep” was toen doodsoorzaak met stip, vooral onder de jongeren.

In 1893 duikt de éérder genoemde Hylke Uilkes Nauta op, in een Off. Stuk, n.a.v. een gebeurtenis, nee eerder een tragedie, dat zich afspeelt op die eerder genoemde aak de “Stad Workum”, onder schipper/kapitein Roelof Rinzes Feenstra, geboren in Eernewoude,  afkomstig van Gaastmeer, maar woont in Workum.  Roelof is als enige van de 10 kinderen van Rinze Baukes Veenstra en Gelske Piebes de Jong, in de burgerlijke stand van Tietjerksteradeel, ingeschreven als Feenstra, met een F dus, en niet als “Veenstra” zoals de rest van die familie. In de boekhouding van Workum komt hij dan ook onder de naam Roelof Feenstra voor, net als de andere Feenstra’s die op de Workumer/Gaastmeerder aken varen, (verre neven van Roelof), maar die wel als “Feenstra” zijn ingeschreven (1811).

Omdat dit stukje over de Nauta’s van Heeg gaat, moet ik voor de duidelijkheid, de kinderen van dit Veenstra gezin wel noemen, omdat we die binnen de Nauta’s weer tegenkomen, in het heden. Het gezin moet hebben bestaan uit elf kinderen, waarvan er 10 op naam gevonden en bekend zijn, 6 meiden en vier jongens, deze jongens zijn: Roelof 1838, Hendrik 1843, Bauke 1846 en Piebe 1849. De eerste drie hebben op aken gevaren, de laatste was net als zijn vader binnenvisser, eerst te Gaastmeer later te Oudega  H.O. Het elfde kind zal zijn geweest Harmen Harmens Toering, zoon van Gelske uit haar 1e huwelijk, dat slechts een half jaar duurde, Harmen haar man, was visser te Eernewoude, en verdronk tijdens zijn werk. Haar zoon kreeg de naam van zijn vader bij de geboorte, (toen al  halfwees), dus vandaar Harmen Harmens Toering, de grote broer van de andere 10 kinderen, en later een befaamd schipper o.a op de aak “Maria” van Workum, na 1907 Heeg.

Bauke Rinzes Veenstra en Lipkje Tjeerds Nijdam, schipper, zijn de voorouders van alle Veenstra’s in Heeg, en de eraan getrouwde zijtakken, zoals ook mijn persoon via mijn moeder Tietsje Tjeerds Veenstra, maar ook de kinderen van Anne Homans en Jetse de Boer van de Helling en vele anderen. Piebe Rinzes Veenstra en Jantje de Jong, binnenvisser, woont in de gemeente H.O. omgeving Oudega  H.O., hun kleinzoon, ook een Piebe Rinzes Veenstra, laborant, huwt met Anna Hoogland, te Nijega H.O., dit echtpaar komt door een zuivelfusie in 1962, enkele jaren later in Heeg te wonen aan de toen, pas nieuw aangelegde Hollingerstrjitte, met uitzicht op de oude ijsbaan, samen met hun vijf dochters, de oudste Wypkje, trouwt met Thomas Hylkes Boersma, Ydskje (Itty) trouwt met Haring (Harry) Douwes Nauta, z.v. Douwe Harings Nauta en Antje Gerkes Haringa, en een van de jongsten, Jantje (Janny) trouwt met Klaas Bottes de Jong, alle drie mannen uit Heeg.

Anita Harrys Nauta (de Piebe lijn) trouwt 1991 met mijn zoon Eeuwke Feites Terpstra (uit de Bauke lijn) dus nicht en neef van elkaar in de 4e graad. Via deze Hylke Uilkes Nauta komen we de volgende keer bij de gebeurtenis, zoals boven al is aangegeven.

(De laatste Aakreis van Roelof Rinzes Feenstra, Schipper op de palingaak de “Stad Workum”).

Roelof Rinzes Feenstra  en zijn vrouw                                                                          Antje Piers Westerhuis

FT.


 

Op 9,10 en 11 januari 2018 is het 25ste stamppottoernooi gehouden. De 32 deelnemers zijn verdeeld over 2 A en 2 B poules. De poules zijn ingedeeld op sterkte van de biljarters: het aantal te maken caramboles. De biljarter moet met zijn eigen speelbal de andere twee ballen een rode en een witte raken. Dit jaar zijn er 3 gastspelers: Tjalling Haanstra, Folkert Miedema en Durk Bergstra. Door ziekte van Douwe IJpma en Feite de Vries moesten er twee invallers worden gezocht: Wibbe Bouma en Gerben Boonstra. Ook Sybout speelt enkele partijen voor verhinderde spelers. Het is een internationaal toernooi met 3 nationaliteiten. De puntentelling in de poule wedstrijden gebeurt volgens de Belgische puntentelling. Gewonnen binnen de beurten 11 punten en bij verlies en niet beëindigde partij score op basis van gemaakte caramboles bijvoorbeeld 21 op 30 is 7 punten.

In de biljartzaal zijn 3 biljarts opgesteld door fa. Pasma en de zaal is gereed gemaakt door de vrijwilligers: aansluiting lampen en groot uitslagen bord. Koffie en thee en gevulde koek kunnen bijgeschreven worden op een kaartje. Renze Westra maakt zijn 45 caramboles tegen Jappie Hettinga in 10 beurten. Dominicus Flapper wint zijn partij tegen Tjalling Haanstra in 13 beurten.

Na de poule wedstrijden wordt er donderdag aan de bar gezellig nagepraat over wel of niet gemaakte caramboles en/of wordt verhaald hoe het vroeger was. De stamppotmaaltijd wordt door Sybout en medewerkster ondertussen gereed gemaakt. Iedereen heeft ruim voldoende. De maaltijd wordt afgesloten met een toetje: ijs, slagroom en vruchten. Voorzitter Teade Grondsma staat voorafgaande aan de maaltijd stil bij de geschiedenis van het afgelopen jaar. Overleden zijn Douwe Tilkema en Geert van der Bijl. Nieuwe leden zijn Rients Rijpma en Antoine Blanco. Durk van der Schoot bedankte als lid aan het begin van het seizoen 20017/2018. De dinsdagmiddagploeg heeft 15 leden en de donderdagmiddagploeg 16 leden. De secretaris Jan van der Heide vraagt aandacht voor het feit dat meerdere leden 25 jaar lang lid zijn geweest van “de Lêste Stoat”. De nestors van de vereniging zijn: Feike Attema, Eeltje Muller, Bouwe de Vries, Jan Boersma en Lieuwe IJpma. De eerste wisselbeker is in 1993 gewonnen door wijlen Maurits Flapper: oud penningmeester.

Na de maaltijd maakt de voorzitter de uitslag van de poule -wedstrijden bekend.  De poule winnaars zijn:

A1 Cato de Jong 67 punten met runner-up Renze Westra 66punten

A2 Jan Visser 68 punten met runner-up Joop Witteveen 62 punten

B1 Willem Boschma 64 punten met runner-up Dolf Eilers 61 punten

B2 Antoine Blanco 67 punten met runner-up Harry Korge 66punten

De finale partijen zijn niet spannend. Cato wint overtuigend van Jan en krijgt de wisselbeker voor een jaar in zijn bezit. In de B-categorie gaat de wisselbeker naar Willem Boschma. Willem scoort beter dan Antoine. Renze eist de 3de plaats op tegen Joop en Dolf verslaat Harry. Na deze partijen reikt de voorzitter de prijzen en wisselbekers uit en bedankt iedereen voor zijn deelname.

Mariet Swart in de bloemetjes!!

6 maart 2018

  Op 31 januari was de prijsuitreiking gepland van de schrijf wedstrijd: it bêste Frysktalige stik yn ‘e doarps-, wyk- en stedskranten fan Súdwest-Fryslân fan 2017. Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk!! Wij wisten, dat Mariet had meegedaan met haar verhaal. De titel : Fakânsje thús. Zelf deed ze er niet zo druk […]

Lees het volledige artikel →

Ho! Net yn ‘e Kliko

19 december 2017

                    TIPS VOOR HET NAJAAR Laat herfstbladeren in je plantenborders liggen, in de loop van de winter verteren ze vanzelf. Zoek een verloren hoekje in je tuin en maak met een stuk kippengaas zelf een simpele bladkorf. In het voorjaar geef je de compost aan je planten en ruim […]

Lees het volledige artikel →

Oproep Stichting Friese Tjottervloot

18 december 2017

De belangstelling voor onze 11 tjotters en het Fries jacht neemt toe. Sinds we samen met de WSH in It Sylhûs ‘wonen’, vinden ook steeds meer mensen hun weg naar de tjotters. Daar zijn we blij mee en trots op. Het betekent ook dat we steeds meer ‘handjes’ nodig hebben voor onze activiteiten. We zijn […]

Lees het volledige artikel →

Wij van de redactie…

18 december 2017

De Sylboade is een blad voor en door Heegemers. Daar worden elke keer allerlei stukjes, zoals verslagen van sportclubs en van het verenigingsleven, maar ook artikels van persoonlijke aard in beschreven. Een kleine afspiegeling van het leven in Heeg. Daarmee bereiken we een hoop dorpsgenoten. Laat dat duidelijk zijn. Maar niet iedereen leest alles! Zo […]

Lees het volledige artikel →

Mooi Heeg

18 december 2017

De werkgroep “mooi Heeg” is in december 2016 ontstaan na vele jaren onvrede over de huidige situatie in de dorpskern in Heeg. Op dit moment wordt het centrum van Heeg er niet mooier op. Veel leegstand van panden, de terreinen van de voormalige Jozefschool en voormalig Jachthaven Foekema staan er troosteloos bij. Het aanblik is […]

Lees het volledige artikel →

Kerstgedachten…

18 december 2017

We zitten midden in de Donkere Dagen Voor Kerst!! Langzaam gaan we naar het einde van het jaar en daarbij komen ongetwijfeld ook weer de Goede Voornemens….. Tijd voor een kleine overpeinzing… Sinterklaas is weer naar huis en de Kerstman komt eraan….Die goeie baas met zijn hohoho gaat stilletjes(!) aan een steeds grotere rol spelen […]

Lees het volledige artikel →

Voedselbank

18 december 2017

D.E.-waardepunten inzamelen. Samen met de Lionsclub verzamelt de voedselbank in Sneek weer de D.E. waardepunten. Wij vragen u ons te helpen. Douwe Egberts heeft besloten de waardepunten om te zetten in pakken koffie om onze voedselpakketten aan te vullen. Koffie staat voor een moment van ontspanning, even tot jezelf komen en gezelligheid. Koffie is echter […]

Lees het volledige artikel →

Volksdansgroep Heechspringers

18 december 2017

Uitnodiging U hebt vast wel eens gedacht: Volksdansen lijkt me leuk ! Maar nooit aan toegekomen. Dan nodigt de Volksdansgroep “Heechspringers” u van harte uit om eens te kijken en/of mee te doen. Wij oefenen in het Heechhûs op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Tot ziens ??!!

Lees het volledige artikel →