Plaatselijk Belang Heeg


18 April 2018 was de jaarvergadering van PBH. De vergadering is dit jaar goed bezocht.
Belangrijkste gespreksonderwerpen;

Bestuurs wissel: aftredende leden, Douwe vermaning(penningmeester) Hans
Ringnalda(voorzitter), aantredende leden Esther Visser vd Wal algemeen bestuurslid, Helga Kooystra (penningmeester), overname voorzittershamer John van Velden(zittend lid).

Financieel jaarverslag; PBH heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten. (inzichtelijk via PBH)

Sprekers: (Martijn Koekkoek) Gemeente SWF heeft een presentatie gehouden over de ontwikkelingen stand van zaken voormalige haven/Foekema terrein . De afspraak isgemaakt dat de gemeente een informatieve en open communicatie houdt omtrent bouw aspecten en gevolgen voor omwonenden. Een terugkoppeling van diverse bouw aspecten volgt medio juni. PBH houdt de vinger aan de pols om gemaakt afspraken te borgen(presentatie op te vragen via PBH).

Duurzaam Heeg;
Presentatie door: Lucie Gelderblom,Hans Ringnalda, Anton van Wijk, Idske Koopmans.
Duurzaam Heeg is de overkoepelende naam voor alle werkgroepen die daaronder vallen.
Duurzaam Heeg is gestart onder PBH en is zo gegroeid dat ze een zelfsturend orgaan zijn met een eigen financiële administratie. Initiatieven richting duurzaamheid worden aangemoedigd. Om een zelfstandige werkgroep te vormen moet men voldoen aan de vijf keer beter regels.

1. Zorg voor jezelf en voor elkaar
2. Slim met spullen en materialen
3. Slim met energie & water
4. Denk gifvrij
5. Ruimte voor de natuur

Binnen het platform Duurzaam Heeg overleggen de werkgroepen op regelmatige basis met elkaar en worden initiatieven en werkzaamheden op elkaar afgestemd.
Plaatselijke Belang Heeg is nauw betrokken bij Duurzaam Heeg en zorgt ook voor een afgevaardigde in het bestuur van Duurzaam Heeg. Via de sylboade wordt u geïnformeerd.

Terug naar Heeg Presentatie; Anton van Wijk
Anton licht de organisatie TERUG NAAR HEEG toe . Heeg organiseert het grootse concert op het water van Nederland! Dit grote project kan elke steun in de vorm van financiering gebruiken. Sponsoren kunnen zich melden via PBH wij zorgen dat uw aanmelding bij de juiste persoon terecht komt (of rechtstreeks wie de organisatie van terug naar Heeg) !

ALV
Het bestuur nodigt u uit voor een extra ingelaste ALV ten behoeve van het aanpassen van de inmiddels gedateerde statuten op: woensdag 27 juni locatie Stay Okay en bij onvoldoende opkomst op 5 juli om 19.30 in de Stay Okay Heeg. Bij onvoldoende opkomst is het bestuur gemachtigd zelfstandig de statuten aan te passen.Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Leden worden verzocht wel zich via mail zich vooraf aan te melden.

AVG
De nieuwe wet op privacy en gegevensbescherming heeft ook voor ons gevolgen. Wij zijn daarom bezig met een privacy statement waarin opgenomen:
Persoonsgegevens die wij verwerken, gebruik van u persoonsgegevens, bewaren van persoonsgegevens en rechten. Indien geen bezwaar op het in bezit zijn van deze gegevens hoeft u geen actie te ondernemen. Mocht u wel bezwaar hebben dan kunt u dat per mail kenbaar maken.Het privacy statement wordt via de website gepubliceerd.
mail: info@plaatselijkbelangheeg

Tot slot
Wij verwelkomen tien nieuwe leden, waarvoor hartelijke dank en een hartelijk welkom!!

Word lid van plaatselijk belang, jou lidmaatschap is tevens jou stem en mogelijkheid tot inspraak voor lokale initiatieven, gemeentelijke beslissingen en uiteraard het steunen van gelegenheden die Heech Heech maken!

Het lidmaatschap kost 7,50 per jaar aanmelden kan via email hidden; JavaScript is required of neem direct contact op met de bestuursleden(zie website PBH of FB).

 

Donderdag 19 april om 20.00 uur is in ‘t Heechhûs onze jaarvergadering met de volgende agendapunten:

 

 • Opening voorzitter
 • Verslag jaarvergadering 20 april 2017
 • Bestuurswissel:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Ringnalda en Douwe Vermaning
  • Nieuwe bestuursleden Helga Kooystra en Esther van der Wal
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning)
  • Half mei wordt de contributie geïnd van de leden die toestemming hebben gegeven om dit via de automatische incasso te doen.
  • De leden die dit niet hebben gedaan worden verzocht de contributie van 7,50 euro te storten op rekeningnummer: NL33RABO0326100172 t.a.v. PBH. Graag uw naam en adres vermelden.
 • Rondvraag
 • Martijn Koekoek van de gemeente Súdwest Fryslân zal het verloop van het bouwrijp maken en de inrichting van de voormalige haven Foekema aan u uitleggen
 • De aanwezige visiewerkgroepen, gaan hun werkzaamheden en toekomstplannen vertellen en/of tonen.
 • Afsluiting van de avond

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg.

 

 

Plaatselijk Belang Heeg

11 maart 2018

Donderdag 19 april is onze jaarvergadering met de volgende bespreekpunten:   We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2018, Hoe staan we er financieel voor en wat doen we eigenlijk met het geld dat we ontvangen, Nieuwe en aftredende bestuursleden, Vragen die u heeft gaan we beantwoorden, voor zover dit in ons […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van Plaatselijk Belang Heeg

18 februari 2018

Wist u dat: Op donderdag 19 april om 20.00 uur onze jaarvergadering plaats zal vinden, 21 december, presentatie van “Mooi Heeg” en CIG een succesavond was. Heeg op termijn overal toegankelijk wordt voor bewoners en bezoekers, die een fysieke beperking hebben, Helga Kooystra en Esther de Boer tot het bestuur zijn toegetreden, Een nieuw beleidsplan […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

18 december 2017

Beste Heechemers, Onlangs hebben we ons jaarlijks overleg gehad met de plaatselijk belangen van Gaastmeer en Oudega/Sanfirden/Idzega. Een overleg waar gezamenlijke belangen worden besproken. Fietspad Heeg – Oudega: zo langzamerhand is dit een gevaarlijk fietspad, omdat de tegels uit elkaar gaan en er ruimtes ontstaan tussen de tegels. Race fietsers pakken de openbare weg. Het […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

8 oktober 2017

Plaatselijk belang Heeg wil u graag op de hoogte houden van de belangrijkste onderwerpen waar zij zoal mee bezig is. De reguliere kwesties in het dorp pakken wij op. Daarnaast wordt er heel veel werk verzet door de verschillende werkgroepen, die zijn ontstaan uit de het visiedocument van PBH. Natuurlijk worden deze werkgroepen door ons […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

10 april 2017

  U heeft in de Sylboade van maart kunnen lezen dat we op donderdag 13 april onze jaarvergadering houden. Helaas stonden wij niet stil bij het feit dat het dan witte donderdag is, er een kerkdienst wordt gehouden en de Passion in Leeuwarden speelt. Een ongelukkig gekozen datum dus. We hebben dan ook besloten dat […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

10 maart 2017

PLAATSELIJK BELANG HEEG Jaarvergadering op donderdag 13 april 20.00 uur in It Heechhûs In de volgende Sylboade zullen we de agenda bekend maken. Klein tipje: als alles mee zit, dan kunt u deze avond getuige zijn van het definitieve ontwerp van het Groenplan Heeg, gemaakt door Freya Zandstra en Lucie Gelderblom in samenwerking met de […]

Lees het volledige artikel →

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeg

5 mei 2016

  Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang Heeg op woensdag 18 mei 2016 om 20.00 uur in ’t Heechhûs Opening voorzitter Verslag jaarvergadering 22 april 2015 Aftreden en niet herkiesbaar Rommy Veldhuis Nieuw bestuurslid: Boudewijn Dijkstra Jaarverslag secretaris (Marijke Witbraad) Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning) Half mei wordt de contributie geïnd van de leden die […]

Lees het volledige artikel →

Plaatselijk Belang Heeg

10 april 2016

  Wist u dat: Plaatselijk Belang Heeg op woensdag 18 mei de jaarvergadering houdt in ’t Heechhûs (20.00 uur) In de volgende Sylboade de agenda wordt opgenomen In de maand februari 7 nieuwe klanten zich hebben aangemeld om hun stroom en gas af te nemen bij NLD Energie (34 totaal) Coöperatie Duurzaam Heeg hiermee de […]

Lees het volledige artikel →