IJsclub Heeg

IJSCLUB HEECH

15 november 2017

in IJsclub Heeg

 

IJSCLUB       HEECH

Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 1 december 2017 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Notulen vorige vergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascommissie.
 8. Benoeming kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar ;       Theo Speerstra

Aftredend en herkiesbaar ;       Hjerke Hartstra

 1. Pauze,waarin verkoop loten.
 2. Rondvraag.
 • Verloting
 • Beeldmateriaal schaatstochten Heeg ( oud filmmateriaal)
 • Sluiting

Voorzitter,       Theo Speerstra,

Sekretaris,       Bauke de Jong,

Penn.meester, Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter    of    www.ijsclubHeech.nl

 

 

Snein 13 maart 2017

Wat een aardig inisjatyf fan de Iisklub Heech!

Reedride op Thialf en mei de bus derhinne. Om 13.30 komt de bus op de Skatting oan en wat in gruttenien!

Doe’t wy ( Pake Dick, beppe Gerda en Marwan) oankamen stiene de minsken al te wachtsjen bij HCR De Watersport. De bus stopt op ʼe hoeke fan de Skatting/ Breewar. De sjauffeur docht it bagaazjerom iepen en elkenien kin de sporttas dêr moai kwyt. Elk kin dan op siik nei in plakje yn ʼe bus, der is romte foar 65 persoanen, dus foar de 33 dielnimmers mear dan genoch plak. Feike Attema Jr. kontroleart de dielnimmerslist en Jerke fungeart as ponghâlder. It is sinneskienwaar en wy hawwe in gesellige rit nei It Hearrenfean. De sjauffeur winsket ús in noflike middei ta en om healwei fiifen sil er hjir wer stean om it ploechje wer nei Heech te bringen. Jerke keapet 33 kaertsjes oan ʼe kassa fan Thialf en elk krijt in kaertsje en kin dan troch de tagongspoarte. De ploech splitst no yn hurdriders

( gean nei de 400 meterbaan) foar ik echte wurk. De bern mei harren mem/heit, beppe/pake, gean troch de tunnel nei de middenbaan. Kees de Jong hat us yn ʼe bus wol 20x sein, bern moatte troch de tunnel, oars komt it op ʼe kop ferkeart. Goed dat Kees dat sein hat!!

De 12 bern fermeitsje harren poerbêst en hawwe dikke iiswille. Moai om de bern sa te sjen en sy bliuwe ek it langst te riden, sy hawwe harren nocht noch lang net!

En wat gean se yn in pear oerkes foarut, letterlik en figuerlik. De grutten sitten al in skoft yn it restaurant foar de gesellige neisit. Wy sluten ús as lêsten derby oan, en nimme der ek ien.

Wy hawwe uiteinlik in profesjonele Bob mei.  Alle bern krije dan ek noch in bakje patat en neffens pake Dick wie it bêste patat. Wat in geweldige middei, dit is echt foar werhelling fetber.

Iisclub Heech en de inisjatyfnimmers oe sa betanke.

Foar de minsken die net mei wiene, in wiere oanrider, en kommende kear in folle bus?

Ja dochs!

 

Marwan, pake Dick en beppe Gerda

 

IJsclub Heeg

5 november 2016

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 2 december 2016 in de Boeier te Heeg Aanvang 20.30 uur Met als gastspreker de heer Hans Wiegel Agenda:   Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de IJsclub Heeg

30 januari 2016

Wat te doen zonder winter? De ijsclub heeft niet stil gezeten. Hebben mee georganiseerd: de spokentocht maar ook de kerstwandeltocht 2e kerstdag in het Heempark. Het bestuur heeft met een aantal vrijwilligers de cursus natuurijsmeester van de K.N.S.B gedaan. Ook hebben we met ijsclub Woudsend de toertocht Heegermermeertocht klaar gemaakt, met draaiboek en ingediend bij […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heech

22 november 2015

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 19 december 2015 in H.C.R. de Watersport te Heeg. Aanvang 20.30 uur Agenda: Opening. Vaststellen agenda Mededelingen en ingekomen stukken. Notulen vorige vergadering. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Verslag kascommissie. Benoeming kascommissie. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ; Lieuwe Bijl Aftredend en herkiesbaar […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

24 december 2014

IJSCLUB       HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag  20 december 2014  in H.C.R. ” de Watersport”  ’s avonds om 20.30 uur. Agenda: 1.   Opening 2.  Vaststellen agenda 3.  Mededelingen en ingekomen stukken. 4.  Notulen vorige vergadering.| 5.  Jaarverslag secretaris. 6.  Jaarverslag penningmeester. 7.  Verslag kascommissie. 8.  Benoeming kascommissie. 9.  Bestuursverkiezing. […]

Lees het volledige artikel →

Ledenvergadering IJsclub Heeg

10 december 2013

IJSCLUB HEECH Opgericht 26 maart 1870 De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 14 december 2013 in H.C.R. ” de Watersport” ’s avonds om 20.30 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Notulen vorige vergadering. 5. Jaarverslag secretaris. 6. Jaarverslag penningmeester. 7. Verslag kascommissie. 8. Benoeming kascommissie. 9. […]

Lees het volledige artikel →

Pineput wandeltocht

3 februari 2013

Zet het alvast in uw agenda: IJSCLUB HEECH Organiseert zondag 21 april 2013 De” PINEPUT” wandeltocht Informatie volgt later en houd de aanplakbiljetten in de gaten.    

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

31 januari 2013

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 15 december 2012 in H.C.R. ” de Watersport” ’s avonds om 20.30 uur Agenda: 1. Opening. 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Notulen vorige vergadering. 5. Jaarverslag secretaris. 6. Jaarverslag penningmeester. 7. Verslag kascommissie. 8. Benoeming kascommissie. 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar ; dhr. […]

Lees het volledige artikel →

IJsclub Heech

7 november 2012

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 15 december 2012 in H.C.R. ” de Watersport” ’s avonds om 20.30 uur.

Lees het volledige artikel →