Toneelvereniging De Sminkdoaze

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema;

Rêst, Frede & Flinterman

In stik skreaun troch Ton Davids, oersetten troch Gerda van der Wijk
It stik spilet him ôf yn de showroom fan Flinterman Utfearten.
Dizze begraffenisûndernimming wurdt troch de 2 susters Flinterman lieden, mei help fan in trouwe wurknimmer.
Ynwenjend binne noch in deminte beppe en in puberdochter.
As der letter in neef útfanhûs komt, binne de rapen gear.
In frjemd koppel, in abbekate en de húsdokter komme regelmjittich op besite.

Wat er dêr allegearre bart, kinne jimme sjen op:

23-02-2019 en 02-03-2019 yn it Heechhûs om 20.00 oere
Tagong: € 9,00 o/m 12 jier € 5,00

De spilers en meiwurkers ha der in soad nocht oan, JO EK ??

De Sminkdoaze

Toanielferiening De Sminkdoaze sil dizze winter wer in stik opfiere:

It blijspul: Blau bloed op besite.
Regy: Gerben Postema
Skriuwer: Vincent van Rijswijk
Oersetter: Abele Krist

It stik spilet sich ôf yn it brune kafee Kom der yn, wêr forskate ûnhueriche typen en stamgasten komme.
De fertsjinwurdiging fan it keninklik hûs siket nei histoarysk en kultureel erfguod, om‘t it doarp 500 jier bestiet.
Kafee Kom der yn is it âldste pãn fan it doarp en soe troch de keninginne besocht wurde kinne.

(Het stuk speelt zich af in het bruine café Kom der yn, waar stamgasten en gure types elkaar treffen. Omdat het café het oudste pand van het dorp is en het dorp 500 jaar bestaat, is de kans groot dat de koningin op visite komt.)

Wy sjogge jimme graach op sneon 27 jannewaris as 3 febrewaris
om 20.00 yn it Heechhûs.
Tagongsprizen €9.00 en o/m 12 jier €5.00

It letste nijs fan de Sminkdoaze

23 december 2016

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema. Ien fleach oer it koekoeksnêst. In stik skreaun nei it bekende boek fan Ken Kesey út 1962. It stik spilet him ôf yn in deiferbliuw fan in psychiatryske ynrjochting. Under tafersjoch fan twa ferpleechsters en in, sa no en dan, observearjende dokter. Pasjinten bringe dêr de […]

Lees het volledige artikel →

Toanielferiening De Sminkdoaze

22 december 2015

De toanielferiening De Sminkdoaze is wer drok oan it repetearjen foar in blijspul. Skreaun troch: Edward Bastiaansen.  IT LIT DE PASTOAR KÂLD It is in kolderachtig stik oer in parochie yn financiële muoilijkheden. Om de holle boppe wetter te hâlden wurde der ferskate middelen brûkt om oan jild te kommen. Dit jouwt hilaryske bylden hwerby […]

Lees het volledige artikel →

De Sminkdoaze

9 maart 2014

Berjocht en útnoeging fan ‘e toanielferiening De Sminkdoaze. Wy binne wer drok oan it repetearjen foar it nije jûnfoljende stik: CHEZ DOLLY ENCORE. It is in tragikomeedzje, dy ‘t deiske libben yn in nachtklup sjen lit.Om’t de klup yn swier waar rekket, komme der in hiel soad emosjes foar it ljocht, sa as: fertriet, blidens, […]

Lees het volledige artikel →

De Sminkdoaze

31 januari 2013

Yn jannewaris is it wer safier, dat de tonielspilers fan ´e Sminkdoaze wer foar it fuotljocht komme. Wij repetearje 2 jounen yn ´e wike foar dit blijspul , dat ut twa bidriuwen bestiet. It stik giet oer in begoedigde femylje en in stel kreakers, dy´t harren ûnderkommen hawwe yn in gebou, wer ’t dizze femylje […]

Lees het volledige artikel →

Toneelspelen is gewoon leuk…

6 juni 2012

Toneelvereniging de Sminkdoaze speelt ieder jaar een komisch toneelstuk in ons dorp Heeg en Gaastmeer. Een enthousiaste ploeg mensen die toneelspelen als hobby hebben. Het woord zegt het al: spelen. Spelen met een verhaal, teksten, decor, typetjes, leuke rollen, improvisaties, verrassende scenes, etc.

Lees het volledige artikel →