Verhalen

Oorlogsherinneringen

11 maart 2018

in Verhalen

Bevrijdingsdag oorlogsherinneringen van Rense Piso

 April 1945, Bevrijdingsdag is ook gedeeltelijk beschreven in het boek dat uitgegeven is met de reünie in 1987.

Het begon voor Heeg eigenlijk die zondagmorgen met de boot met Duitsers die gestopt werd in de Wijmerts door de N.B.S. Maar de meeste spanning voor de N.B.S. kwam des ’s middags toen de N.B.S. naar de Wellebrug werd gestuurd. De Duitsers zaten namelijk aan de kant van de Lemmer voor de brug, de brug was afgedraaid, terwijl de N.B.S. van de gehele omgeving, Woudsend in begrepen, aan de Sneeker kant van de brug zat. De N.B.S. had een goede beschutting achter de brugwachters woning. Ik ben toen verschillende keren van de Osingahuizen op de motor naar de Wellebrug gereden. Orders en minutie over gebracht dat was opgeslagen in de machinekamer van de zuivel fabriek van Lankhorst.

Ik kreeg eerst de orders in Heeg van politie de Jong. Daarna in Osingahuizen van politie Houtman. Sije Walinga en ik zijn drie keer heen en weer geweest terwijl de kogels van het Duitse geschut door de bomen vlogen aan de straatweg. De overmacht van de Duitsers was te groot, zij hadden zwaardere wapens. En de commandanten van de N.B.S. waren er van overtuigd dat het niet mogelijk was de Duitsers te bevechten op deze manier. Na veel beraad werd er besloten versterking te vragen van het hoofd van de N.B.S. wat toen al gezeteld was met het Canadese bevel in Hotel Hanenburg in Sneek. Ik ben toen met Sybrandy die de commandant was van onze afdeling naar Sneek gereden. Terwijl wij toen nog in grote spanning zaten, was het in Sneek al volop feest.

Ik weet niet wat er besproken is, maar een grote Canadese gevechtswagen met metershoge antennes werd ingeschakeld en later nog meer versterking. Toen die aankwamen bij de Wellebrug was het voor ons groot feest, dat was een moment om nooit weer te vergeten toen zij de eerste schoten losten. En de lucht was vol van geur van sigaretten en rook. Zij deelden de echte Virginia sigaretten uit aan ons, onvergetelijk. Maar er was een donkere zijde, één van de Woudsender N.B.S. is gesneuveld, (Nagelhout was zijn naam)  R.P.

Mooi deze belevenis  geschreven in 1995 aan zijn nicht Griet de Jong van Veen, nog eens te lezen.   F.K.

April 1945: Dit gebeurde een paar dagen voor de bevrijding.

Het was vrijdag juist voor de bevrijding, De N.B.S. had een auto verborgen onder het hooi in de schuur van de boerderij van Haaie Wind te Osingahuizen.  En wij wisten dat de bevrijding er elk moment kon wezen. En zouden die auto klaar maken zodat die kon gebruikt worden  voor verschillende zaken. De auto was in gebruik geweest bij Mathijs Westra en Jan Piebenga die zaten in allerlei  geheime dingen.

Maar terwijl wij daar mee bezig waren, kwam iemand de schuur in vliegen met de boodschap er zijn allemaal Duitsers hier. Die waren namelijk op de aftocht, ze kwamen van de Hommerts en trokken op naar de Afsluitdijk. En plotseling 3 a 4 Duitsers kwamen het erf op van de boerderij. Mevr. Wind was zo gestand, toen ze aan de deur kwamen, ze wilden een paard en wagen hebben, maar zij nodigde hen naar binnen in de keuken en hield ze bezig. En wij met alle man en macht de auto weer in het hooi vak geduwd  en bedolven onder het hooi. Dit alles gebeurde terwijl de Duitsers bij  mevr. Wind in de keuken waren. Reitse van der Werf was er ook bij, hij was arbeider bij boer Wind.

Hij stond klaar met de mestvork en zei de eerste de beste die door de deur komt, stek ik dea.

Als Reitse nog leeft kan hij het na vertellen.  R.P.


 

Kinst ‘r net omhinne, fan alle kanten wurdst wol op ‘e hichte holden fan wat er rûnom yn Ljouwert en yn ‘e provinsje allegearre te belibjen falt yn 2018. De krityk is ek net fan  ‘e loft, Bokwert besocht de rol fan KH2018 sels oer te nimmen, mar de mienskip koe it dêr net iens wurde… Om neat te missen kinst einlings net iens mei fakânsje dit jier.

Goed foar de Fryske ekonomy tinkt my!!!

Al foar de offisjele iepening bin ik it kulturele paad op gien… Op sneintemoarn nei Ljouwert nei de eksposyje fan Mata Hari. Ik hie it ryk dêr hast foar my allinne, wat in genot, koe op myn gemak alles besjen en lêze. Margaretha Zelle dy’t al op jonge leeftiid har eigen wei gong. Troch in mislearre houlik har kost fertsjinne as eksotysk dûnseres yn Parys, Milaan en Berlyn. Yn ‘e oarloch (WOI) beskuldige fan spionaazje (is it wol wier?) hat se op 15 oktober 1917 de kûgel krigen. Moaie eksposysje, ik ha wol bewûndering foar dizze frijtinkster…  Dan leit it foar de hân, datst ek nei de foarstelling fan ‘De Frijtinker’ yn Drylts wolst, in foarstelling út de rige fan ‘Under de Toer’ rûnom yn ‘e provinsje te sjen. De muzikale teater rintocht giet fanút de kroech, yn stromende rein, nei it tsjerkhôf. Yn de trije tsjerken, wêr duveltsje ûnrêst stoke, belibje we de ferhalen oer striid, ferlies en oerwinning fan wat religy teweibringe kin.

De jûns foar de offisjele iepening koene je op ferskate plakken nei ferhale fertellers. Sa ek by stâlhâlderij Kruis healwei Lytshuzen en Aldegea. Op ‘e fyts yn ‘t tsjuster it gefaarlike fytspaad del, ast tusken de tichels fêst rekkest, kinst sa de sleat yn dûkelje! En wêr fynst de reed nei de buorkerij, dy’t in ein fan ‘e dyk leit, en ik sjoch al gjin bliksem yn ‘t tsjuster, mar lokkich komme der auto’s oan, dy’t der blykber ek nei ta wolle. Yn ‘e keuken hat Elly Kruis kofje en tee mei cake foar de leafhawwer. Mei in lyts ploechje gean we nei de hynders. Dochter Coby hat mei har sus Ylona in smûk hoekje makke neist de box fan Wytse. Op in âlderwetske stoel ûnder in skimerlampe, en wy op striepakken d’r omhinne, fertelt Coby mei passy oer Wytse 462. De djipswarte Fryske hynst mei syn moaie behang is suksesfol yn ‘e dressuur, mar hat ek foar suksesfolle neikommelingen soarge. Coby traint Wytse wol, mar jout earlik ta dat se de dressuur net goed behearsket, foar de wedstriid hat se in betûfte amazône. As ik letter nei hûs wol, hat Elly noed dat ik wer it gefaarlike fytspaad del moat yn it tsjuster…

Thús krij ik in appke fan Lida, ast moarn nei de iepening fan LF2018 giest, wol ik graach  mei. Om ien oere yn Drylst op ‘e trein prate we ôf. By it stasjon docht bliken dat ik in ferkeerde tiid opskreaun ha en stean we dêr trije kertier te blaubekjen. Yn Ljouwert kinst de mistfontein ‘Love’ fan de Spaanske keunstner Plenza op it nije stasjonsplein net misse, it plein is noch wat wenne, mar we fine de fontein dêr moai. Oeral yn ‘e stêd binne foarpriuwkes te sjen fan wat LF2018 te bieden hat. De stoarmruters parearje troch de stêd, bern dûnsje op strjitte, der wurd songen en muzyk makke op oalje drums.  Op it Aldehousterstjerkhôf stean we yn ‘e rige foar Obe, Frijsteat it Lân fan Taal. Op it lewand allegear wurden fan neonferljochting yn ferskate talen en op ‘e houten blokjes dy’t dêr hingje stean wurden (bekbrekkers!) fan de 6720 erkende talen. We strune wat om en as we yn ’t tsjuster it paad bjuster binne, freegje we de wei oan in pear manlju, se anderje, ‘we’re from Aarhus (KH2017) Denmark’… pommeranten tink ik… want wat moatst hjir no al… It is stjerrende kâld en ús lichem kin wol wat brânje brûke. In plakje fine falt net ta, it is oeral like fol, mar Saray, Turks restaurant, hat noch krekt in plakje.

Om op it Wilhelminaplein te kommen moatst troch poarten en wurde ús tassen kontrolearre. It is noch mar acht oere, it reint, waait en it is kâld en de iepening is pas om healwei tsienen omdat de útsending fan Wie is de Mol earst ôfrûn wêze moat. We beslute om by de Hema in bakje kofje te dwaan, ticht by en binne we d’r sa wer. No moai net. de hiele strjitte stiet stief fol minsken en de poarten binne sluten! Dan mar nei de Aldehou, ek dêr is it smoardrok. We bliuwe in bytsje oan ‘e kant stean, we wolle net tusken de meute, want we moatte straks wol de lêste trein helje.

Nei it ôftellen, projektearre op ‘e nep Aldehou, is mei in klap op in gong troch in famke op it lytse balkon fan de echte Aldehou KHLF2018 iepene. Dan giet it los mei ljochtbylden, muzyk en op it dak fan Tresoar jout in korps in show wei. We krije bylden te sjen fanôf it Gouverneursplein en Wilhelminaplein wêr Nynke Laverman en Piter Wilkens ‘Seis oere thús’ sjionge. It is wol bysûnder om dit live mei te meitsjen, mar om te sizzen spektakulêr… nee. Lida seit: ‘thús mei de poes op ‘e skurte hy wol sa noflik west’, dat is wol sa, mar dit makkest nea wer mei… It wurdt tiid om nei it stasjon te gean, rjochtstreek kin net, want oeral binne ôfsettingen, en as we de trein misse ha we in probleem, de taksi is ús te djoer en as we rinne moatte binne we net om ‘seis oere thús’… As ‘djip-Fries’ kom ik om tolve oere thús. Draai de ferwaarming omheech en sjoch noch efkes nei de televyzje útsjoering fan de iepening… bliid dat ik d’r live by wie…  Myn reade kater dy’t nachts altyd op ít fuottenein fan myn bêd leit wol krekt dizze nacht nei bûten en moat ik it sûnder in waarme krúk dwaan.

Der falt dit jier in protte te belibjen, mar om in kaartsje te besetten moatst der op tiid by wêze, oars kinst it ferjitte… Foar Marijke Muoi is it op neat útdraaid, in oere efter de laptop en tagelyk de telefoan derby, de site plat en de telefoan dea… mar foar de Stormruiter is it wol slagge. Lokkich is der ek in protte wêr’t je sa hinne kinne. Yn Heech kinst ek LF2018 belibje, it teater en muzyk spektakel fan Heechspanning op 10 maie en fan Crescendo op 11 maie stean yn it teken fan At the Watergate. Oan dit Euopean Youth Music Festival yn Snits en Heech dogge sa’n 7000 jonge musici mei út hiel Europa, ûnderbrocht yn skoallen en sportskoallen! Fanút de mienskip opset lift it ‘Terug naar Heeg’ konsert op it wetter op 30 juni ek mei op LF2018, hjirfoar moatst dy oanmelde en it kost in pear sinten… mar dan makkest wol wat mei… dit komt net wer!!! Mar fanôf 18 maie kinst fergees de 11Fountains yn de alve stêden bewûnderje. Kinst net sa lang wachtsje, dan kinst yn koftsjalk de Tromp, dy’t de alve stêden oan docht mei de eksposysje de Tocht, de makettes fan de 11Fointains sjen.

Der is noch folle meer te belibjen, sjoch op: LF2018.nl

Mariet Swart

 

 

Oorlogsherinneringen

18 februari 2018

Oorlogsherinneringen van Rense Piso Rense had nog wat beleefd dat hij nooit zou vergeten, zo schreef hij: Het was in de herfst van 1944, het was toen zoo dat elk probeerde wat extra te  krijgen, want wat eten en drinken betrof langs de gewone weg, had iedereen te weinig. Ik had namelijk een zwager (Klaas […]

Lees het volledige artikel →

Douwe Jans Bies, aakschipper van Heeg

17 februari 2018

 Voorvader, van o.a. de Nauta’s, de Reyenga’s, Haringa’s, Lieuwe Zoethout en v/d Zee. Douwe Jans Bies, wordt geboren/gedoopt op 21 okt. 1790. En 1 jan 1791 als zoon van Jan Luitjes, schipper, en Hendrikje Douwes, in de vervenings “Compagnie Jubbega-Schurega” gem. Opsterland, trouwt 29 jaar oud, als schippersknecht op een Palinghaler te Sloten, met Trijntje Durks Tjessema, geb. 30-01-1799 […]

Lees het volledige artikel →

Herinneringen WO II

19 december 2017

Herinneringen aan het begin van de tweede wereldoorlog, van Rense Piso, opgeschreven voor zijn nicht Griet de Jong van Veen. Rense Piso is omstreeks 1955 geëmigreerd naar Amerika, maar hij wist in 1995 zich nog goed te herinneren wat hij meemaakte toen de Duitsers hier 10 – Mei 1940 het noorden van Nederland overvielen. Hij […]

Lees het volledige artikel →

Het thuisfront van Palingaakschippers van Heeg

19 december 2017

Na mijn oproep in de dagbladen in jan. en febr. van dit jaar, kreeg ik direct daarop 2 mailtjes en een telefoontje, met rechtstreekse familie gegevens die voor zichzelf spreken! Hier het 1e mailtje van Ymke Reyinga en het telefoongesprek met Mayke Eyer. Het 2e mailtje komt nog een volgende keer, maar heeft dezelfde lading. […]

Lees het volledige artikel →

Palingaken uit SWFryslan en hun bemanningen

15 november 2017

Tussenbericht:1  ( Een algemeen gedeelte ) Nu precies een jaar geleden kreeg ik via, via, een mailtje met de mededeling: “net iets voor jouw”, met daaraan gekoppeld, de nieuwsbrief van de Stichting Palingaak van Heeg. Hierin stond een oproep van ene mevr. Tjimkje Meursing uit Zwolle, die meer wilde weten over haar overgrootvader Johannes Pieters […]

Lees het volledige artikel →

Waterspelen zomerprogramma 2017

8 oktober 2017

Na o.a. het Zakslaan, Glij’m erin, en het Kuipjesteken, was er als afsluiter van de waterspelen van deze zomer, weer het spetterende Bungee-roeien op zaterdag 26 augustus , oftewel sloeproeien aan een elastiek en dan zo snel mogelijk naar de bel peddelen. Wel 9 teams waren er aanwezig om de felbegeerde wisselbeker te veroveren die […]

Lees het volledige artikel →

Ecuador en….. Galapagoseilanden (4)

8 oktober 2017

De vlucht van Guayaquil naar het eiland Baltra een van de Galapagoseilanden duurt 1½ uur, en kunnen we de klok een uur terug zetten, want we zitten in een andere tijdzone. Zijn we nu dan echt in Darwins paradijs beland… 1000 km uit de kust van Ecuador in de Pacific Ocean rond de evenaar? Op […]

Lees het volledige artikel →

Skutsje Ale – Terugblik IFKS 2017

8 oktober 2017

“Machtig moaie wike!” Terugblik IFKS 2017 – Skûtsje Ale En dat was het! Een gezellige week en super gezeild. Op voorhand werd gezegd dat de strijd om de titel tussen ons en de Rearder Roek zou gaan, maar iedereen weet inmiddels de uitslag… Dag 1 – Hindeloopen, zaterdag 19 augustus Het begon met een mooi […]

Lees het volledige artikel →