Werkgroep Zendmast Anders

Onder meer naar aanleiding van de honderden getekende petities in Heeg, heeft de gemeenteraad begin oktober 2017 unaniem het besluit genomen om nieuw antennebeleid te gaan maken voor de gemeente SWF. Het voorbereidingswerk voor dit besluit is toen mede gedaan door de Werkgroep Zendmast Anders uit Heeg en de werkgroep uit Blauwhuis. We zijn nu een jaar verder en moeten waarschijnlijk constateren dat er nog geen ander beleid in de maak is. Op 22 maart 2018  kregen we, na herhaaldelijk aandringen, het bericht dat de gemeente onderzoek gaat doen om op basis daarvan te beoordelen of het antennebeleid moet worden aangepast en zo ja, op welke manier. Met name onderzoek naar het effect van verplaatsen van de antennemasten naar het buitengebied. Door de betrokken ambtenaar werd melding gemaakt, dat ze in  gesprek is met verschillende onderzoeksbureaus om te kijken of ze de onderzoeken konden uitvoeren. Op 4 juni 2018 kregen we (wederom na onze telefoontjes) bericht dat het lastig is om de juiste partijen te vinden voor het onderzoek. Ook kregen we te horen dat de betreffende ambtenaar een andere functie elders kreeg en het dossier aan iemand anders werd over gedragen. Daarmee is mids september 2018 contact gezocht en ook toen werd bevestigd dat men “er mee bezig was”, maar dat er nog geen vordering was en het dossier ook weer overgedragen zou worden aan een andere collega. Kortom: we hebben sterk de indruk dat we nu (medio oktober 2018) nog geen stap verder zijn en er nog geen nieuw antennebeleid op stapel staat. Maar we laten de hoop nog niet varen en houden u op de hoogte zodra we nieuws hebben.

Inmiddels hebt u ook kunnen vernemen dat eerst de aanvraag voor plaatsing van een telecominstallatie (vier extra zenderbakken) op de toren van de RK kerk in de Harinxmastraat alhier, werd ingetrokken en in de zomervakantie een nieuwe aanvraag door Tele2 werd ingediend. De gemeente heeft tot dit moment van schrijven (17/10) nog geen besluit kenbaar gemaakt en er kan dus op dit moment ook nog geen bezwaar tegen worden gemaakt door omwonenden en andere inwoners.

Omdat de Rooms Katholieke eigenaar is van de kerktoren én daardoor natuurlijk ook degene is die bepaald of er wel of niet (nog meer!) antennes worden geplaatst op de kerktoren, hebben we het bestuur van de parochie vele keren benaderd voor een informatief gesprek, maar op 26/9 jl. berichtte zij ons uiteindelijk, dat zij eerst willen afwachten welk besluit de gemeente gaat nemen inzake de nieuwe aanvraag van Tele2.

De Werkgroep Zendmast Anders blijft de ontwikkelingen volgen en mocht u zelf mee willen denken/doen dan bent u welkom. Onlangs hebt u in het programma van RTL 4- Twan Huys ook een gesprek kunnen volgen met mensen die daadwerkelijk gezondheidseffecten hadden ten gevolge van de zgn “straling”. Op 22 okt. wordt daar een documentaire over uitgezonden op NPO2, dus misschien even kijken op Uitzending Gemist.

De werkgroep gaat ondertussen door met info verzamelen en verspreiden, daarnaast samen met anderen de gemeente blijven benaderen over het besluit dat een jaar geleden unaniem werd genomen door de gemeenteraad.

Wordt vervolgd.

Namens de WZA, Gerben P.

 

Eind december 2017 werd huis aan huis een flyer rondgedeeld met informatie over de mogelijke plaatsing van nog eens vier zendmasten op de toren van de RK kerk midden in ons dorp. U werd tevens gevraagd of u dit wel of niet wenselijk achtte. Ruim 130 reacties uit ons dorp kwamen binnen van mensen die bezwaren hebben tegen de plaatsing van deze zenders.

Deze bezwaren willen we binnenkort aanbieden aan gemeentebestuur, provider en het bestuur van de parochie. Vanaf 2016 proberen we al in gesprek te komen met het locale parochiebestuur over het wel of niet verlengen van het contract met de provider en sinds vorig jaar dus ook over de mogelijke plaatsing van 4 extra zenders van Tele 2. Het gesprek hierover  moet nu echter plaatsvinden met het bestuur van de St.Antonius van Padua parochie, waarin ook de locale parochie is vertegenwoordigd. Het bestuur wil echter eerst met de gemeente SWF  en de provider Tele 2 in gesprek, voordat ze eventueel met ons in gesprek gaan. Ons verzoek en onze informatie is ter kennisgeving aangenomen. De beeldvorming als zouden wij niet in gesprek willen gaan is onjuist.We hebben diverse pogingen gedaan om in gesprek te blijven en in een laatste contact is ons door hun vertegenwoordiger meegedeeld dat het hele project op de lange baan is geschoven. Ook de provider Tele2 heeft het project volgens deze zegsman voorlopig geparkeerd. Neemt niet weg dat we toch onze bezwaren kenbaar blijven maken, ook namens de vele mensen die hun handtekening hebben gezet. We hopen spoedig op meer nieuws.

Met de gemeente SWF gaan we binnenkort ook weer rond de tafel om samen met de werkgroep uit Blauwhuis te kijken hoe het nieuwe antennebeleid van de gemeente vorm en inhoud gaat krijgen. Zoals u weet  is vorig jaar unaniem besloten door de gemeenteraad dat dit beleid herzien en bijgesteld moet worden. Volgens de betrokken ambtenaar wordt er in maart een onderzoeksplan uitgezet, waarbij o.a. onderzocht gaat worden wat de effectiviteit zal zijn bij het verder weg plaatsen van zendmasten, buiten het woongebied. Verschillende (onafhankelijke ?) buro’s zullen daarvoor worden uitgenodigd. De resultaten zullen worden meegenomen in het nieuwe beleid.

Komende week spreken we met de werkgroep Blauwhuis, oa. over hoe we krachten en deskundigheid kunnen bundelen .Daarvoor zijn we ook uitgenodigd op de landelijke contactdag van de Stichting ElektroHypersensitiviteit (EHS) op 7 april in Spijk (Betuwe).Daar komen diverse landelijke werkgroepen en gemeentes bij elkaar om informatie uit te wisselen, maar ook om landelijk  beter georganiseerd te worden.Er zijn veel verschillende werkgroepen in diverse gemeentes aan het werk, en we gaan proberen ook daar de krachten te bundelen om sterker te staan naar overheden en providers.

Ook krijgen we op die dag informatie over de komst van 5G. Wat is het precies en wat gaat dat betekenen voor onze leefomgeving in dorpen en steden.Kijkt u maar eens op stichtingehs.nl. We houden u op de hoogte van onze ervaringen op die dag.

Namens de WZA

Gerben Postema

 

 

Werkgroep Zendmast Anders… Nieuws

15 november 2017

Tijd om weer even bij te praten. De afgelopen maanden heeft de werkgroep niet stil gezeten na de druk bezochte informatieavonden die afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook in Blauwhuis is, op verzoek van Dorpsbelang aldaar, een afvaardiging van onze werkgroep geweest om info te geven over de mogelijke gevolgen/risico’s van EMV door zendmasten. In Gaastmeer […]

Lees het volledige artikel →