Werkgroep Zendmast Anders

Eind december 2017 werd huis aan huis een flyer rondgedeeld met informatie over de mogelijke plaatsing van nog eens vier zendmasten op de toren van de RK kerk midden in ons dorp. U werd tevens gevraagd of u dit wel of niet wenselijk achtte. Ruim 130 reacties uit ons dorp kwamen binnen van mensen die bezwaren hebben tegen de plaatsing van deze zenders.

Deze bezwaren willen we binnenkort aanbieden aan gemeentebestuur, provider en het bestuur van de parochie. Vanaf 2016 proberen we al in gesprek te komen met het locale parochiebestuur over het wel of niet verlengen van het contract met de provider en sinds vorig jaar dus ook over de mogelijke plaatsing van 4 extra zenders van Tele 2. Het gesprek hierover  moet nu echter plaatsvinden met het bestuur van de St.Antonius van Padua parochie, waarin ook de locale parochie is vertegenwoordigd. Het bestuur wil echter eerst met de gemeente SWF  en de provider Tele 2 in gesprek, voordat ze eventueel met ons in gesprek gaan. Ons verzoek en onze informatie is ter kennisgeving aangenomen. De beeldvorming als zouden wij niet in gesprek willen gaan is onjuist.We hebben diverse pogingen gedaan om in gesprek te blijven en in een laatste contact is ons door hun vertegenwoordiger meegedeeld dat het hele project op de lange baan is geschoven. Ook de provider Tele2 heeft het project volgens deze zegsman voorlopig geparkeerd. Neemt niet weg dat we toch onze bezwaren kenbaar blijven maken, ook namens de vele mensen die hun handtekening hebben gezet. We hopen spoedig op meer nieuws.

Met de gemeente SWF gaan we binnenkort ook weer rond de tafel om samen met de werkgroep uit Blauwhuis te kijken hoe het nieuwe antennebeleid van de gemeente vorm en inhoud gaat krijgen. Zoals u weet  is vorig jaar unaniem besloten door de gemeenteraad dat dit beleid herzien en bijgesteld moet worden. Volgens de betrokken ambtenaar wordt er in maart een onderzoeksplan uitgezet, waarbij o.a. onderzocht gaat worden wat de effectiviteit zal zijn bij het verder weg plaatsen van zendmasten, buiten het woongebied. Verschillende (onafhankelijke ?) buro’s zullen daarvoor worden uitgenodigd. De resultaten zullen worden meegenomen in het nieuwe beleid.

Komende week spreken we met de werkgroep Blauwhuis, oa. over hoe we krachten en deskundigheid kunnen bundelen .Daarvoor zijn we ook uitgenodigd op de landelijke contactdag van de Stichting ElektroHypersensitiviteit (EHS) op 7 april in Spijk (Betuwe).Daar komen diverse landelijke werkgroepen en gemeentes bij elkaar om informatie uit te wisselen, maar ook om landelijk  beter georganiseerd te worden.Er zijn veel verschillende werkgroepen in diverse gemeentes aan het werk, en we gaan proberen ook daar de krachten te bundelen om sterker te staan naar overheden en providers.

Ook krijgen we op die dag informatie over de komst van 5G. Wat is het precies en wat gaat dat betekenen voor onze leefomgeving in dorpen en steden.Kijkt u maar eens op stichtingehs.nl. We houden u op de hoogte van onze ervaringen op die dag.

Namens de WZA

Gerben Postema

 

 

Tijd om weer even bij te praten. De afgelopen maanden heeft de werkgroep niet stil gezeten na de druk bezochte informatieavonden die afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook in Blauwhuis is, op verzoek van Dorpsbelang aldaar, een afvaardiging van onze werkgroep geweest om info te geven over de mogelijke gevolgen/risico’s van EMV door zendmasten. In Gaastmeer en Blauwhuis zijn ook metingen gedaan en diverse mensen hebben individueel informatie gevraagd.

De petitie die door ruim 400  bewoners uit Heeg is ondertekend werd tijdens een inspreek gelegenheid overhandigd aan BW en gemeenteraad van SWF. Er is drie keer door verschillende mensen ingesproken bij de commissievergaderingen Doarp, Stêd en Omkriten. Ondertussen vond er een samenwerking plaats tussen onze werkgroep en de nieuw ontstane groep in Blauwhuis. Aanleiding voor hen was de plaatsing van een KPN-mast  bij hun sport/speelveld dat direct aan de woonwijk, nabij basisschool, grenst. KPN heeft n.a.v. inspanningen van de werkgroep en zorgen vanuit de mienskip voorlopig afgezien van plaatsing.

In het voorjaar zijn beide werkgroepen benaderd door een aantal gemeenteraadsleden. Met als doel een voorstel te maken voor een up-to-date antennebeleid voor onze gemeente SWF. Het resultaat is een startmotie die 5 oktober jl. unaniem (!) door de gemeenteraad is aangenomen en waarmee een begin kan worden gemaakt met het schrijven van nieuw antennebeleid in onze gemeente.

De werkgroepen en de afdeling Ruimtelijke Ordening en EZ hebben hun uitgangspunten geformuleerd en hun doelen genoemd. Op basis van deze uitgangspunten wordt in de komende periode de startnotitie geschreven. Beide werkgroepen zetten o.a. in op strategische en duurzame wijze van plaatsing van antennes buiten de woonwijken, waarbij het streven is dat met minder antennes(wildgroei tegen gaan-sanering), een goede (mobiel) bereikbaarheid voor de mienskip wordt gecreëerd. Niet elk dorp bv vier antennes van elkaar concurrerende providers, maar de mogelijkheid creëren en faciliteren dat dorpen samenwerken,  waarbij bijv. een strategisch geplaatste antenne zorg draagt voor het mobiele bereik van meerder dorpen: slim en duurzaam. Waarbij we samen met de grootste gemeente van Nederland, de gem. SWF, vooruitstrevend willen zijn (kijkend naar onze buurlanden) voor wat betreft de gezondheidsaspecten en het slim omgaan met antenne-installaties. Waarbij de regie niet meer komt te liggen bij wat de machtige providers willen voor hun eigen netwerk, maar wat de gemeente nodig heeft voor het creëren en realiseren van ‘n goed en verantwoord netwerk t.b.v. onze mienskip.

We hopen zo samen met de politiek het proces dat vanuit burgerparticipatie is gestart een goed vervolg te geven, zodat de twee doelen bereikt worden: enerzijds goede bereikbaarheid, anderzijds een veilige, gezonde leefomgeving door minimalisering van de grote dosis EMV. Daarnaast verder verwerven van kennis over deze complexe materie.  In Trijelûk hebt u onlangs kunnen lezen dat de parochieraad van de St Jozefkerk alhier  een verzoek van Tele2 heeft gekregen om een zendmast te plaatsen op de kerktoren in het centrum van ons dorp. Er hangen al drie (gecamoufleerde)zenders op aan de noord-,oost-, en zuid kant. De informatie, als zou de straling veilig zijn, is niet juist. Het is ook niet zo dat je EMV binnen een straal van twee meter kunt voelen met je handen. We zijn benieuwd of bij het genoemde onderzoek is gemeten naar de echte elektromagnetische velden binnen een straal van 500 meter. We hebben als WZA inmiddels geprobeerd in gesprek te komen met de parochieraad om geen vierde zender te plaatsen en het contract voor de drie bestaande zenders niet te verlengen. Ons verzoek is beantwoord door het parochiebestuur van de  St. Antonius van Padua parochie te Sneek. Op ons schrijven naar het bisdom Leeuwarden/Groningen kregen we een afwijzende reactie, waarbij vooral accent werd gelegd op de financiële belangen die met de toestemming voor plaatsing te maken hebben en werd terug verwezen naar het parochiebestuur. We wachten op hun uitnodiging voor gesprek.

Verschillende inwoners hebben inmiddels vragen gesteld en/of hun zorgen kenbaar gemaakt bij ons, de parochie en gemeenteraadsleden. Voor plaatsing van een installatie telecommunicatie is inmiddels (publicatie 12 okt.)  een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Op www.gemeentesudwestfryslan.nl (bekendmakingen) of overheid.nl kunt u zien binnen welke termijn u als burger bezwaar kunt maken, zodra er een besluit m.b.t. omgevingsvergunning is genomen.

Uiteraard blijven we in de werkgroep bezig het volgen van nieuwe ontwikkelingen, informatie verzamelen, lees en speurwerk, en mogelijk komt er in het voorjaar weer een infoavond in it Heechhûs. Volgende keer houden we u van het vervolg op de hoogte en geven we u info over ontwikkelingen in binnen- en buitenland, wetenschappelijke onderzoeken etc. Tot slot wijzen we op een pas verschenen boek: De draadloze kooi, met voorwoord van een huisarts, die zich hier mee bezig houdt met (isbn9789077024836)

Een stralingsvrije groet namens de Werkgroep Zendmast Anders,

Gerben Postema