Werkgroep Zendmast Anders

Tijd voor een korte update . Op 5 oktober 2017 nam de gemeenteraad SWF unaniem een motie aan om het bestaande Antenne beleidsplan 2012 te wijzigen en aan te passen, met als uitgangspunt o.a. de notities die de werkgroepen uit Heeg en Blauwhuis mede hadden opgesteld. Op 23 december 2018 ontvingen we een schrijven van B&W van de gemeente SWF, waarin ze schrijven dat ze van mening zijn dat de richtlijnen uit het antennebeleid 2012 nog prima werkzaam zijn en dat ze de raad zullen voorstellen het huidige antennebeleid niet te wijzigen. Ook stellen ze dat “de gesprekken, die ze met de werkgroepen hebben gehad niet tot inhoudelijke aanpassing hebben geleid”. Wij vragen ons daarbij af : welke gesprekken?

In de voorbereidingsfase, voordat de motie werd aangenomen, zijn er met een ambtenaar 2-3 gesprekken geweest. Nadat de motie op 5-10-’17 werd aangenomen is er geen enkel gesprek geweest, terwijl we herhaaldelijk hebben gevraagd naar het verloop van het proces, na aanname van de motie. Om daar achter te komen hebben we steeds zelf initiatief moeten nemen. De werkgroep zal een dezer dagen per brief reageren op het schrijven van B&W, en ook de fracties over deze gang van zaken inlichten. Uiteraard zullen we daarbij onze bezwaren nadrukkelijk kenbaar maken en het proces verder volgen. Mocht u ons antwoord willen lezen dan kunt u zich melden. Of lezen op onze website.

Zoals bekend is de aanvraag voor plaatsing van 4 nieuwe zenders op de toren van de R.K. kerk in de van Harinxmastrjitte door de gemeente goedgekeurd. Een aantal inwoners hebben bezwaarschriften ingediend en die zullen binnenkort worden behandeld door de hoorcommissie. Ook van het bestuur van de St. Antonius van Padua Parochie hebben we na ruim een jaar een schriftelijke reactie gekregen. Zijn blijft bij hun besluit om toestemming te verlenen om 4 zenders van Tele2 op de toren er bij te plaatsen. Ze stelt dat de feitelijke goedkeuring voor plaatsing door de gemeente wordt gegeven, doch gaat voorbij aan het feit dat je als eigenaar van een toren/gebouw zelf verantwoordelijk bent voor het feit of je plaats wilt geven op je eigen toren voor zenders, waarvan je kunt weten dat ze risico’s kunnen opleveren voor de gezondheid van direct omwonenden. Het bestuur heeft echter besloten zich te voegen naar landelijke c.q. gemeentelijke regelgeving. Wij vinden dat jammer en constateren daarbij dat, in tegenstelling tot wat het bestuur zegt, men ook niet omwonenden heeft geïnformeerd tijdens de voorbereidingsfase en niet in een veel eerder stadium met onze werkgroep in gesprek is gegaan, zoals we in begin 2017 al verzocht hadden.

We houden u van de verder ontwikkelingen op de hoogte.

Met vr.gr. namens de WZA
Gerben Postema

Onder meer naar aanleiding van de honderden getekende petities in Heeg, heeft de gemeenteraad begin oktober 2017 unaniem het besluit genomen om nieuw antennebeleid te gaan maken voor de gemeente SWF. Het voorbereidingswerk voor dit besluit is toen mede gedaan door de Werkgroep Zendmast Anders uit Heeg en de werkgroep uit Blauwhuis. We zijn nu een jaar verder en moeten waarschijnlijk constateren dat er nog geen ander beleid in de maak is. Op 22 maart 2018  kregen we, na herhaaldelijk aandringen, het bericht dat de gemeente onderzoek gaat doen om op basis daarvan te beoordelen of het antennebeleid moet worden aangepast en zo ja, op welke manier. Met name onderzoek naar het effect van verplaatsen van de antennemasten naar het buitengebied. Door de betrokken ambtenaar werd melding gemaakt, dat ze in  gesprek is met verschillende onderzoeksbureaus om te kijken of ze de onderzoeken konden uitvoeren. Op 4 juni 2018 kregen we (wederom na onze telefoontjes) bericht dat het lastig is om de juiste partijen te vinden voor het onderzoek. Ook kregen we te horen dat de betreffende ambtenaar een andere functie elders kreeg en het dossier aan iemand anders werd over gedragen. Daarmee is mids september 2018 contact gezocht en ook toen werd bevestigd dat men “er mee bezig was”, maar dat er nog geen vordering was en het dossier ook weer overgedragen zou worden aan een andere collega. Kortom: we hebben sterk de indruk dat we nu (medio oktober 2018) nog geen stap verder zijn en er nog geen nieuw antennebeleid op stapel staat. Maar we laten de hoop nog niet varen en houden u op de hoogte zodra we nieuws hebben.

Inmiddels hebt u ook kunnen vernemen dat eerst de aanvraag voor plaatsing van een telecominstallatie (vier extra zenderbakken) op de toren van de RK kerk in de Harinxmastraat alhier, werd ingetrokken en in de zomervakantie een nieuwe aanvraag door Tele2 werd ingediend. De gemeente heeft tot dit moment van schrijven (17/10) nog geen besluit kenbaar gemaakt en er kan dus op dit moment ook nog geen bezwaar tegen worden gemaakt door omwonenden en andere inwoners.

Omdat de Rooms Katholieke eigenaar is van de kerktoren én daardoor natuurlijk ook degene is die bepaald of er wel of niet (nog meer!) antennes worden geplaatst op de kerktoren, hebben we het bestuur van de parochie vele keren benaderd voor een informatief gesprek, maar op 26/9 jl. berichtte zij ons uiteindelijk, dat zij eerst willen afwachten welk besluit de gemeente gaat nemen inzake de nieuwe aanvraag van Tele2.

De Werkgroep Zendmast Anders blijft de ontwikkelingen volgen en mocht u zelf mee willen denken/doen dan bent u welkom. Onlangs hebt u in het programma van RTL 4- Twan Huys ook een gesprek kunnen volgen met mensen die daadwerkelijk gezondheidseffecten hadden ten gevolge van de zgn “straling”. Op 22 okt. wordt daar een documentaire over uitgezonden op NPO2, dus misschien even kijken op Uitzending Gemist.

De werkgroep gaat ondertussen door met info verzamelen en verspreiden, daarnaast samen met anderen de gemeente blijven benaderen over het besluit dat een jaar geleden unaniem werd genomen door de gemeenteraad.

Wordt vervolgd.

Namens de WZA, Gerben P.

 

Werkgroep Zendmast Anders

17 april 2018

Eind december 2017 werd huis aan huis een flyer rondgedeeld met informatie over de mogelijke plaatsing van nog eens vier zendmasten op de toren van de RK kerk midden in ons dorp. U werd tevens gevraagd of u dit wel of niet wenselijk achtte. Ruim 130 reacties uit ons dorp kwamen binnen van mensen die […]

Lees het volledige artikel →

Werkgroep Zendmast Anders… Nieuws

15 november 2017

Tijd om weer even bij te praten. De afgelopen maanden heeft de werkgroep niet stil gezeten na de druk bezochte informatieavonden die afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook in Blauwhuis is, op verzoek van Dorpsbelang aldaar, een afvaardiging van onze werkgroep geweest om info te geven over de mogelijke gevolgen/risico’s van EMV door zendmasten. In Gaastmeer […]

Lees het volledige artikel →