IJsclub Heech

7 november 2021

in IJsclub Heeg

IJSCLUB HEECH –  Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op

vrijdag 10 december 2021 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Notulen vorige vergadering.
 5. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021
 6. Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021
 7. Verslag kascommissie.
 8. Benoeming kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar               Lieuwe Bijl

Aftredend en herkiesbaar                       Hjerke Hartstra

Aftredend en herkiesbaar                       Theo Speerstra

Nieuw bestuurslid                                    Sybren Bosma

 1. Pauze, waarin verkoop loten.
 2. Rondvraag.
 3. Verloting
 4. Gastspreker Jan Ykema – voormalig langebaanschaatser
 5. Sluiting

Voorzitter,               Theo Speerstra
Secretaris,                Bauke de Jong
Penningmeester,    Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter  www.ijsclubHeech.nl