Ledenvergadering IJsclub Heech

10 maart 2022

in IJsclub Heeg

IJSCLUB HEECH – Opgericht 26 maart 1870

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op:

vrijdag 18 maart 2022 in de Boeier te Heeg

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Jaarverslag secretaris 2019/2020 en 2020/2021
 6. Jaarverslag penningmeester 2019/2020 en 2020/2021
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Bestuursverkiezing

 

Aftredend en niet herkiesbaar                 Lieuwe Bijl

Aftredend en herkiesbaar                       Hjerke Hartstra

Aftredend en herkiesbaar                       Theo Speerstra

Nieuw bestuurslid                                  Sybren Boschma

 

 1. Pauze, waarin verkoop loten
 2. Rondvraag
 3. Verloting
 4. Gastspreker
 5. Sluiting

 

Voorzitter,               Theo Speerstra

Secretaris,              Bauke de Jong

Penningmeester,      Hjerke Hartstra

De ijsclub is ook benaderbaar via facebook en twitter www.ijsclubHeech.nl