Plaatselijk Belang Heeg

16 april 2018

in Plaatselijk Belang Heeg

 

Donderdag 19 april om 20.00 uur is in ‘t Heechhûs onze jaarvergadering met de volgende agendapunten:

 

 • Opening voorzitter
 • Verslag jaarvergadering 20 april 2017
 • Bestuurswissel:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Ringnalda en Douwe Vermaning
  • Nieuwe bestuursleden Helga Kooystra en Esther van der Wal
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag met goedkeuring kascommissie (Douwe Vermaning)
  • Half mei wordt de contributie geïnd van de leden die toestemming hebben gegeven om dit via de automatische incasso te doen.
  • De leden die dit niet hebben gedaan worden verzocht de contributie van 7,50 euro te storten op rekeningnummer: NL33RABO0326100172 t.a.v. PBH. Graag uw naam en adres vermelden.
 • Rondvraag
 • Martijn Koekoek van de gemeente Súdwest Fryslân zal het verloop van het bouwrijp maken en de inrichting van de voormalige haven Foekema aan u uitleggen
 • De aanwezige visiewerkgroepen, gaan hun werkzaamheden en toekomstplannen vertellen en/of tonen.
 • Afsluiting van de avond

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg.