Werkgroep Zendmast Anders

Op 16 april j.l. ontvingen de mensen die bezwaar hadden aangetekend tegen de komst van een tweede telecominstallatie op de toren  op het perceel

Harinxmastrjitte 41 (de R.K.kerk) bericht, dat de hoorzitting van 23 april,waarvoor ze waren uitgenodigd door de gemeente SWF, niet doorging.

De reden daarvoor is dat de vergunninghouder ( de provider Tele2 ) aan  B&W van SWF heeft laten weten de vergunning te willen intrekken.Dat betekent dus geen tweede installatie met 4 zenders op de toren van de kerk midden in ons dorp. Bij telefonische navraag bij de ambtenaar die dit behandeld, werd ons verteld dat de waarschijnlijke reden voor de intrekking is dat de provider fuseert met T-mobile en deze laatste provider zegt voldoende dekking in ons gebied te hebben.Een officieel bericht wordt ons nog toegestuurd doch de kopie voor de Sylboade moet nu ingeleverd worden.

Ook kunnen we melden dat B&W nog steeds geen antwoord heeft gegeven op onze reactie van eind januari 2019 op hun schrijven dat ze de motie, waarin aangedrongen wordt op nieuw en aangepast antennebeleid, niet zullen uitvoeren.In onze reactie van 15 -1-2019 hebben we een aantal concrete vragen gesteld waarop tot nu toe nog geen antwoord is gekomen. We houden u op de hoogte als er nieuws komt.

namens de Werkgroep Zendmast Anders

Gerben Postema

Tijd voor een korte update . Op 5 oktober 2017 nam de gemeenteraad SWF unaniem een motie aan om het bestaande Antenne beleidsplan 2012 te wijzigen en aan te passen, met als uitgangspunt o.a. de notities die de werkgroepen uit Heeg en Blauwhuis mede hadden opgesteld. Op 23 december 2018 ontvingen we een schrijven van B&W van de gemeente SWF, waarin ze schrijven dat ze van mening zijn dat de richtlijnen uit het antennebeleid 2012 nog prima werkzaam zijn en dat ze de raad zullen voorstellen het huidige antennebeleid niet te wijzigen. Ook stellen ze dat “de gesprekken, die ze met de werkgroepen hebben gehad niet tot inhoudelijke aanpassing hebben geleid”. Wij vragen ons daarbij af : welke gesprekken?

In de voorbereidingsfase, voordat de motie werd aangenomen, zijn er met een ambtenaar 2-3 gesprekken geweest. Nadat de motie op 5-10-’17 werd aangenomen is er geen enkel gesprek geweest, terwijl we herhaaldelijk hebben gevraagd naar het verloop van het proces, na aanname van de motie. Om daar achter te komen hebben we steeds zelf initiatief moeten nemen. De werkgroep zal een dezer dagen per brief reageren op het schrijven van B&W, en ook de fracties over deze gang van zaken inlichten. Uiteraard zullen we daarbij onze bezwaren nadrukkelijk kenbaar maken en het proces verder volgen. Mocht u ons antwoord willen lezen dan kunt u zich melden. Of lezen op onze website.

Zoals bekend is de aanvraag voor plaatsing van 4 nieuwe zenders op de toren van de R.K. kerk in de van Harinxmastrjitte door de gemeente goedgekeurd. Een aantal inwoners hebben bezwaarschriften ingediend en die zullen binnenkort worden behandeld door de hoorcommissie. Ook van het bestuur van de St. Antonius van Padua Parochie hebben we na ruim een jaar een schriftelijke reactie gekregen. Zijn blijft bij hun besluit om toestemming te verlenen om 4 zenders van Tele2 op de toren er bij te plaatsen. Ze stelt dat de feitelijke goedkeuring voor plaatsing door de gemeente wordt gegeven, doch gaat voorbij aan het feit dat je als eigenaar van een toren/gebouw zelf verantwoordelijk bent voor het feit of je plaats wilt geven op je eigen toren voor zenders, waarvan je kunt weten dat ze risico’s kunnen opleveren voor de gezondheid van direct omwonenden. Het bestuur heeft echter besloten zich te voegen naar landelijke c.q. gemeentelijke regelgeving. Wij vinden dat jammer en constateren daarbij dat, in tegenstelling tot wat het bestuur zegt, men ook niet omwonenden heeft geïnformeerd tijdens de voorbereidingsfase en niet in een veel eerder stadium met onze werkgroep in gesprek is gegaan, zoals we in begin 2017 al verzocht hadden.

We houden u van de verder ontwikkelingen op de hoogte.

Met vr.gr. namens de WZA
Gerben Postema

Zendmast nieuws

20 november 2018

Onder meer naar aanleiding van de honderden getekende petities in Heeg, heeft de gemeenteraad begin oktober 2017 unaniem het besluit genomen om nieuw antennebeleid te gaan maken voor de gemeente SWF. Het voorbereidingswerk voor dit besluit is toen mede gedaan door de Werkgroep Zendmast Anders uit Heeg en de werkgroep uit Blauwhuis. We zijn nu […]

Lees het volledige artikel →

Werkgroep Zendmast Anders

17 april 2018

Eind december 2017 werd huis aan huis een flyer rondgedeeld met informatie over de mogelijke plaatsing van nog eens vier zendmasten op de toren van de RK kerk midden in ons dorp. U werd tevens gevraagd of u dit wel of niet wenselijk achtte. Ruim 130 reacties uit ons dorp kwamen binnen van mensen die […]

Lees het volledige artikel →

Werkgroep Zendmast Anders… Nieuws

15 november 2017

Tijd om weer even bij te praten. De afgelopen maanden heeft de werkgroep niet stil gezeten na de druk bezochte informatieavonden die afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook in Blauwhuis is, op verzoek van Dorpsbelang aldaar, een afvaardiging van onze werkgroep geweest om info te geven over de mogelijke gevolgen/risico’s van EMV door zendmasten. In Gaastmeer […]

Lees het volledige artikel →