Verhalen

Fugels

10 maart 2022

in Verhalen

Fan in protte protters nei in pear

Tûzen protters yn ‘e reiden

skatterje de hiele jûn,

tsjotterje net stil te krijen –

oant de boer komt mei syn hûn.

Hûndert protters yn ‘e beammen

bliuwe iiskâld oan ‘e gang

yn in koar mei hûndert stimmen –

BAF! De túnman syn kanon.

Tsien protters op in tûkje,

ien en al geprotestear –

en in snotnoas om in hoekje

mei in kûgeltsjegewear.

Twa protters op it dak,

bekfol túchguod en raaikes,

sykje dapper noch in plak

foar in nêst mei blauwe aaikes.

 

Ofrûnne simmer in eksposysje fan Eppie Dam en Lienke Boot yn museum Stedhûs Sleat besocht. Neist de moaie lino’s fan ferskate fûgels fan Lienke, hongen bypassende gedichten fan Eppie. Dêr ha ik it prachtige boek ‘Tjilp’ mei 25 gedichten en lino’s kocht, wêr boppesteand gedicht ek yn stiet.

Al jierren doch ik mei oan ‘e túnfûgeltelling ein jannewaris, mar dizze winter litte de fûgels it in bytsje ôfwitte. Troch de mylde winter is der tink ik genoch iten te finen. Foarich jier kamen der ek protters op ‘e nútsjesmoar ôf, en koe ik dizze foto meitsje, mar ik ha se no noch net yn ‘e tún sjoen. Yn de telling fan in heal oere seach ik: 4 klysters, 4 mosken (yn 2021 14 mosken), 2 Turkse toartels, (foto ûnder) 1 blokfink (=koolmees), 1 blaukopke (= pimpelmees), 1 readboarstke en 1 ka. En dan, dagen letter komt ‘r hiel faak in houtekster (=Vlaamse gaai) yn myn tún, sil wol út it Heempark komme.

Mariet Swart

âldroek – blaukopke – blokfink – eiber

fiskkobbe – geal – heawylp – hin – katûle

klyster – koarnmosk – kraanfûgel – krie

lânmosk – piper – wâlddo – wink

 

Bij de Sylboade kregen we onderstaande mail van een nazaat van Lambertus Fortuin.

Mijn overgrootvader was Lambertus Fortuin gehuwd met Rinckje de Bock. Ik heb het vermoeden dat ze in WOII hebben gewoond aan de Nieuweweg het nummer dat ik heb gevonden is 155a. Echter bestaat dit adres niet meer en ik heb gelezen dat in 1949 de straatnamen zijn gewijzigd.

Inmiddels heb ik verschillende Hegemers gesproken over de vroegere situatie. Eind jaren 70 is er door afbraak en nieuwbouw het een en ander veranderd ook qua nummering. Het blijkt dat 155 A, nu Túnstrjitte 1 is. Heb er een foto van gemaakt en naar mevr. Assink gestuurd.

Daarop krijg ik een mail of dit wel klopt, omdat internet aangeeft dat het bouwjaar van dit huis 1948 is. Zij zegt dat haar overgrootvader onderduikers had in de oorlog en dan zou het bouwjaar 1948 niet kloppen of dat het niet het juiste huis is.

Weer op speurtocht en een aantal Hegemers weten zeker dat fam. Fortuin daar heeft gewoond, maar het bouwjaar blijft een vraag. Uiteindelijk besluit ik woningcorporatie Elkien te bellen en krijg ik te horen dat het bouwjaar van Túnstrjtte 1 1930 is. En dan klopt het verhaal van de onderduikers ook.

Ondertussen gaat de mailwisseling door…

Bovenstaande foto (van familie van de onderduikers, genomen omstreeks 1947) krijg ik toegestuurd met de vraag of iemand in Heeg de naam van de man op de foto weet. Weer verschillende senioren in Heeg bezocht (ja, zo kom je nog eens hier en daar over de vloer), maar niemand die de schipper herkent.

Laatste redmiddel dus maar een oproep in de Sylboade.

Zou dit een Fortuin kunnen zijn?

Wie het denkt te weten kan mij bellen:

Mariet Swart

Wat hat Kening Jûkelburd noch yn petto…?

25 januari 2022

 

Lees het volledige artikel →

Het Heegermeer vertelt

25 januari 2022

een theatrale gang door Heeg “Kom tichterby, de echo fan de wide mar sjongt foar jo” Eens in de drie jaar zit Tjerk Visser, zoon van de palinghandel Visser en zonen, die het dorp heeft verlaten voor Duitsland op het bankje aan het Heegermeer. Dankbaar dat hij weer naar het stille water van het wijde […]

Lees het volledige artikel →

In memoriam

20 december 2021

Dit is it ferhaal fan in dominy yn in Fryske stêdsgemeente. Hy is hast oan syn emeritaet ta. Dernêst is de man slim siik. Neffens de dokter is hy oan it ein fan syn libben. Hy bellet mei de redaksje fan syn deiblêd en freget nei in sjoernalist fan de rubryk ‘Geastlik libben’. In pear […]

Lees het volledige artikel →

De postsegel

20 december 2021

  It foarfaltsje hat sich ôfspiele ein jierren fyftich of begjin jierren sechstich fan de foarige iuw. Noch de tiid fan ’t bûthúsbankje. Tiiden wêryn je hast eltse winter op natueriis ride koenen. Wêryn wy jonges op klompen nei skoalle gongen. Wêryn hynder en wein noch in gongbere traksje wie. Sa gong Haring Altenburg eltse […]

Lees het volledige artikel →

Govert Muller, ons nieuwe redactielid!

20 december 2021

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we een tijdje geleden een oproep in de Sylboade hebben gedaan. We willen onze redactie graag versterken met nieuwe leden aangezien sommigen van ons de redactie gaan verlaten. Laat nou Govert Muller meteen enthousiast reageren! Daar zijn we hartstikke blij mee. Govert wil graag zijn kennis van financiën […]

Lees het volledige artikel →

Jentsje Popma – ‘Heer under de Fryske skilders’

7 november 2021

Yn de Sylboade fan ôfrûne oktober stiet in artikel oer it boek De Friezen fan skriuwer/sjoernalist Flip van Doorn út Drylts. Dizze moanne giet it opnij om in boek – dizze kear oer in keunstner dy’t net allinne in folbloed Fries is mar dy’t op de lêste dei fan de moanne septimber op ’e kop […]

Lees het volledige artikel →

Hjir fiel ik my thús

12 oktober 2021

De pake fan Flip is yn it begjin fan de foariche ieuw yn Dokkum op’e wrâld kaam. Yn 1930 hie hy krekt de oplieding oan de kweekskoalle ôfmakke en hy mocht himsels tenei master Rintjema neame. Hy sollisiteare nei alle kanten mar hy krige nergens in oanstelling. Nergens wie wurk te finen, allinne yn Heerlen, […]

Lees het volledige artikel →

Hobby of Passie

12 oktober 2021

Mijn naam is Harry Plantinga. Ik woon nu bijna 12 jaar in Heeg. Ik wil graag wat vertellen over mijn hobby. Ook om de Hegemers wat meer bekend te maken, met waar ik mee bezig ben, voor wie dat leuk vindt. Al van jongs af aan was ik bezig met brommers, sleutelen, en opvoeren. Dat […]

Lees het volledige artikel →