oktober 2018

Presentatieavonden De groeiende belangstelling voor onze presentatieavonden heeft ons doen besluiten om ook voor het komende na- en voorjaar voorlopig weer een 4-tal avonden te plannen. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm divers materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Onderwerpen Meestal beginnen we met het vertonen van recent binnengekomen materiaal en eindigen de avond met het laten zien van een oud filmpje. Wat daar tussenin te zien zal zijn is, behalve voor de eerste avond op 24 oktober a.s., op dit moment nog in voorbereiding. Wellicht lukt het ons om steeds in De Sylboade, voorafgaand aan de presentieavond, aan te geven wat er die avond nog meer te zien zal zijn. Wij gaan aan de slag om u weer interessant materiaal te kunnen tonen, met het alvast noteren van onderstaande data hoeft u daarvan niets te missen. Graag tot ziens!

Wanneer:     Woensdagavond 24 oktober 2018

Onderwerpen: Nieuw binnengekomen materiaal, de oude schoolgebouwen van Heeg en    groeps- en/of klassenfoto’s van leerlingen vanaf 1945 t/m ca. 1975.

We besluiten met een filmpje uit eind jaren ‘50 van de vorige eeuw met in de hoofdrol mevr. Tietje Douwenga-Bijlsma (Bûterhoeke) en het gezin van haar schoonzoon Anne Gerbens de Boer (De Burd).

Aanvang:     20:00 uur

Plaats:         Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten:        € 2,50 p.p./avond

De overige presentatieavonden zijn op: Woensdagavond 14 november 2018, Woensdagavond 23 januari 2019,  Woensdagavond 27 februari 2019

Website Stichting Doarpswurk stopt met investeren in de sterk verouderde en onveilige, voor ons gratis te gebruiken, website www.dorpsarchieven.nl. Begin juli zijn onze gegevens verwijderd. Of en waar ons archiefmateriaal in de toekomst op het internet te zien zal zijn zullen we t.z.t. in De Sylboade publiceren.Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken.

Let op! Gooi niet zomaar weg!

Hebt u nog waardevolle informatie, documenten, foto’s, dia’s, 8 mm. films, VHS videobanden e.d. die voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant zijn, neem dan contact met ons op. U kunt zaken aan ons in beheer geven of afstaan, maar meestal kunnen we er ook een digitale reproductie voor ons archief van (laten) maken

Hoe kunt u ons werk steunen Stichting “Heech fan âlds” is een stichting zonder winstoogmerk opgericht op 27 februari 1991. Om onze activiteiten voort te kunnen blijven zetten kunt u ons als donateur van onze stichting steunen door éénmalig een door u te bepalen bedrag te schenken of éénmaal per jaar automatisch minimaal € 7,50 (meer mag!) door uw bank te laten overmaken op rekening NL34 RABO 3347 4853 51 ten name van St. Heech fan Alds.

Achterste rij v.l.n.r.: 1. juffrouw Sjoukje van der Veer, 2. Willem (Homme) van der Werf, 3. Anna (Auke) Frankena, 4. Willem (Auke) de Jong, 5. Harmen (Gatze) Haanstra, 6. Rinkje (Ate) Fortuin, 7. IJfke (Epeus) Jorritsma.

Derde rij v.l.n.r.: 8. Reinie (Pieter) Piersma, 9. Sijmen (Rinse) Piso, 10. Pieter (Jan) Visserman, 11. Jelle (Tsjebbe) Vleer, 12. Klaske (Thomas) Visserman, 13. Rinse (Anne) Hoomans, 14. Jetske (Jeremias) van der Bank.

Tweede rij v.l.n.r.: 15. Sietse (Theunis) van der Schoot, 16. Ymkje (Anne) Speerstra, 17. Klaas (Jan) van Berkum, 18. Klaas (Pier) Kooistra, 19. Sijke (Thomas) Leentjes, 20. Hennie (Jan) Schengenga, 21. Cato (Teade) Visserman, 22. Jurjen (Jurjen) Hoomans.

Voorste rij v.l.n.r.: 23. Nannie (Rintje) Fortuin, 24. Djoeke (Auke) de Jong, 25. Gatske (Jan) Boschma, 26. Anneke (Tjipke) de Graaf, 27. Fim (Homme) van der Werf, 28. Richt (Homme) van der Werf, 29. Rommert (Age) Jorritsma, 30. Pieter (Jeremias) van der Bank.

Oproep: Een zelfde soort foto uit 1952 met klassen 3 en 4 met meester W. Koopmans heeft in De Sylboade van maart 1993 gestaan. De vraag is of iemand een soortgelijke foto uit 1952 met klassen 5 en 6 en hoger met hoofdmeester W. ten Hoeve in bezit heeft.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Info:   Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas

 

 

Op 7 juli jl. een rondje door het Heempark gemaakt met onze gasten uit Rheden. Voor de ruit van de onderwaterkijkhut zwemmen roodvoorntjes en baarsjes. Plots doet een vrouw sperwer een aanval op een oeverzwaluw. Dit mislukt, ook tijdens een tweede aanval grijpt ze mis. Ze rust uit in een boom op het schiereiland. Even later, als een blauwe streep komt een ijsvogel aanvliegen en gaat voor de wand zitten. En schommelend vliegt een bruine kiekendiefvrouw boven de vijver op zoek naar een hapje. “Wat bijzonder, wij treffen het maar, wat een prachtig gebied”, zeiden ze opgetogen.

Geen jonge ijsvogels. Op 19 maart ging de telefoon, Arian Feenstra had bij Ottenhome een dood ijsvogeltje gevonden, met een ring. Dat is natuurlijk interessant. Hij zou de vogel wel even brengen, het was op dat moment toch niet zo druk. Het bleek het te gaan om een vrouwtje. Ai, bij het nest in de oeverzwaluwwand in het Heempark was al een paar dagen geen vrouwtje waargenomen. Maar die zit normaliter natuurlijk diep in de nestgang te broeden.

De ring is opgestuurd naar de heer Jaap de Vries van ‘Ringedingetjes’, de naam van de rubriek in het BFVW blad Vanellus. De iisfûgel droeg ringnummer P40082 en was geringd in het eerste kalenderjaar op 18 september 2017 op It Bûtlân 16 door ringer J. Fokkens uit Sybrandabuorren. De afstand tussen de ring- en vindplaats was 500 meter en de verstreken tijd was 182 dagen.

Vele weken zat voor de wand een eenzaam mannetje op een van de speciaal voor de wildcamera geplaatste palen verlangend naar zijn vrouwtje te roepen. Waar ben je? IJsvogels zijn heus geen koude kikkers. Hij prikte nog wat in gaten om, keek eens in het nest, maar het bleef stil. Uiteindelijk is hij vertrokken. Het is aan te nemen dat de dode ijsvogel het in de wand broedende vrouwtje was. Heel de zomer werd het ijsvogelgeluid gehoord en op een foto van de wildcamera in juli stonden 2 mannetjes. Misschien volgend jaar beter. Op 1 september vlogen twee ijsvogels druk kibbelend achter elkaar aan boven de grote vijver. Dan moet het haast wel een paartje zijn.

Broedresultaten 2018 Heempark Heeg: Roerdomp: 1, Grauwe Gans: 4, Bergeend: 3,  Krakeend: 2, Wilde Eend: 17, Soepeend: 4, Kuifeend: 1, Sperwer: 1, Waterral: 1, Waterhoen: 9, Meerkoet: 4, Scholekster: 1, Houtduif: 15, Turkse Tortel: 4, Koekoek: 1, Ransuil: 1, IJsvogel: 1, Grote Bonte Specht: 2, Oeverzwaluw: 32, Witte Kwikstaart: 3, Winterkoning: 17, Heggenmus: 2, Roodborst: 2, Zwarte Roodstaart: 1, Merel: 13, Zanglijster: 5, Rietzanger: 4, Bosrietzanger: 5, Spotvogel: 4, Braamsluiper: 3, Grasmus: 1, Tuinfluiter: 8, Zwartkop: 13, Tjiftjaf: 15, Fitis: 10, Pimpelmees: 8, Koolmees: 17, Gaai: 4, Ekster: 4, Kauw: 2, Zwarte Kraai: 5, Huismus: 2, Vink: 8 en Groenling: 1. Totaal 44 soorten.

Ook werd twee keer tijdens de telrondes een egel en een keer een haas waargenomen. De autocluster, die naar aanleiding van alle ingevoerde waarnemingen het aantal territoria per soort bepaalt, telde ook de egel als een. Dieren die zich schuil houden, nachtdieren, worden  vanzelfsprekend niet gezien en meegeteld. Dat het er meer soorten zijn lijkt in zo’n mooie biotoop welhaast zeker.  Zonder twijfel heeft de droge hete zomer en het voedselaanbod invloed op het aantal broedsoorten gehad. Vorig jaar waren er nog 50 soorten vogels, nu 44. Zwakkere vogels zijn ook gemakkelijker prooien maar predatie hoort er bij, dat is de natuur. Verstoring door mens en huisdier moet wel worden voorkomen. Zo laten enkelen hun hond, nadat ze een bord ‘honden alleen aangelijnd toegestaan’ voorbij zijn gelopen, direct los. “Ik doch myn hûn hjir net fêst!” Zelfs niet midden in het broedseizoen.

Strânljip verlaat broedsel. Sinds jaar en dag broedt een scholeksterpaar voor, of bovenop de oeverzwaluwwand. De eerste  keren was dat bovenop, net achter de betonrand. Zo hadden ze een goed uitzicht. Daarna werd een paar jaar op de grond voor de wand gebroed. De laatste 3 jaar zat het nest weer bovenop de wand. Wat precies de reden is van deze wisseling? Het groeiende riet? De daar ook broedende ganzen? Bij een snoeibeurt van het hoger wordende riet op 8 juni, nodig voor een vrije aanvliegroute van de broedende oeverzwaluwen, bleek dat ze hun nest met vier eieren hadden verlaten. Het uit de grond peuteren van wormen is door de harde grond in zo´n droge hete zomer een heidens karwei. Misschien is dat de reden dat ze het voor gezien hielden. De broedplek blijkt ideaal.

Twee nesten voor de sperwers. Eerst werd gedacht dat er twee sperwerpaartjes waren. Er was al een nest in het waterrijke midden van het Heempark. En terwijl vrouw sperwer (sparwer) daar ogenschijnlijk 21 april al op eieren zat, sloeg tijdens de telronde later ook man sperwer alarm in het noordelijk gedeelte. Onmiskenbaar werd daar ook  een sperwernest gebouwd. Zeker twee weken werd op het nest in het midden gebroed, intussen werd ook doorgebouwd aan het nest in noord. Op 19 mei lijkt het nest in het midden verlaten en zit vrouw accipiter nisus op het nest in noord. Van nest veranderd, maar waarom?

Op 25 juni was de laatste waarneming vrouw op nest in noord. Rondom de boom waren geen sporen van poep te zien, en dat had eigenlijk wel gemoeten. De duur van broeden is 32-34 dagen per ei en jongen vliegen uit na 26 tot 30 dagen. Jonge sperwers poepen na een week een meter uit het nest, na drie weken wel drie meter. Gelukkig treft deze eigenschap niet alle schepselen. De reden dat het nest werd verlaten zou predatie kunnen zijn, het nest zat te hoog en in een te dunne boom om er in te kunnen kijken. Maar het kan ook best door de droogte en het daardoor kleinere aanbod van voedsel kunnen komen.

Ransuilen zeker twee jongen. Sinds begin april was het roepen van de ransuilen weer te horen, alleen in het noorden, net als vorig jaar. Vrijwel omstreeks die tijd is ook begonnen met de eileg en het broeden. Ransuilen staan op de rode lijst en daarom is het prachtig dat het Heempark broedgelegenheid biedt. Als vrouw ransuil (hoarnûle) op het nest vertoeft, verblijft de man in een boom in de buurt. In de schemering laat hij zo nu en dan van zich horen. Op 19 mei zijn er in elk geval 2 jongen waargenomen, al is het niet uitgesloten dat er meer waren. Gemiddeld worden 4 tot 6 eieren gelegd, maar in voedselarme jaren is er vaak geen broedsel. Begin juni waren ze gevlogen. Tot ver in juni werden in de late avonduren bedelende jongen gehoord. Dan kun je tevreden in slaap vallen.

H.A.


 

 

Maatschappelijke Stage !!

21 oktober 2018

Ook het komende seizoen kunnen jongeren hun Maatschappelijke Stage bij muziekvereniging  “Crescendo” Heeg  doen. De werkzaamheden bestaan uit: Hulp bij het ophalen van het oudpapier (maandelijks) Hulp bij opbouw podia, licht en geluid(incidenteel) Stoelen-  en Slagwerkvervoer(incidenteel). Eventueel jonge muzikanten begeleiden bij het jeugdorkest(wekelijks). Je kunt je aanmelden bij: Homme Bakker  

Lees het volledige artikel →

Opbrengst collecte KWF

21 oktober 2018

€ 1.553,06 voor KWF Kankerbestrijding De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Heeg, Osingahuzen en Lytshuzen heeft dit jaar € 1.553,06 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro NL44INGB00000 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

21 oktober 2018

Nieuws vanuit Welzijn Donderdag 4 oktober om half acht ‘s avonds komt het shantykoor De Pikbroeken uit Grou naar Talma State voor een optreden. De entree is € 5,- (inclusief koffie en thee). Donderdag 25 oktober komt Sarah hun mode showen en verkopen. U bent om 10 uur van harte welkom. En ’s avonds om […]

Lees het volledige artikel →

It Wraldfinster

21 oktober 2018

 Het begin van het schooljaar Op maandag 3 september is de school weer begonnen en op dinsdag 4 september hebben de juffen de rap:” de school gaat weer beginnen” aan de kinderen laten horen. De school gaat weer beginnen dus we zijn weer bij elkaar het wordt, als ‘t effe meezit,  vast een oergezellig jaar […]

Lees het volledige artikel →

Eetgroep alleenstaanden 50 plus

21 oktober 2018

Beste Hegemers, Al weer 2 jaar lang eet een groepje alleenstaanden iedere 2de zondag van de maand, het hele jaar door, bij de Watersport in Heeg. Een groep van diverse pluimage uit Heeg en omstreken, zowel man als vrouw. En nee, we zijn geen koppelclub, maar gewoon een groepje dat samen gezellig uit eten gaat. […]

Lees het volledige artikel →

Talma State: dia lezing Georgie/Kaukasus

21 oktober 2018

Beste Hegemers, Wereldreiziger Pier Zijlstra uit Koudum heeft al eens eerder een lezing gegeven in Talma State. Ik trof hem met de prijsuitreiking – hij had de 2de prijs – van de beste Fryske artikels in dorpskranten van gemeente Súdwest-Fryslân, en vroeg of hij nog steeds lezingen gaf, en of hij dan weer een lezing […]

Lees het volledige artikel →

Activiteiten kommissie It Heechhus

21 oktober 2018

  De kop is eraf, het nieuwe seizoen is in september van start gegaan met de jaarlijkse herfstbingo waar mooie, lekkere en praktische prijzen zijn gewonnen. We vervolgen met een kinderbingo in de herfstvakantie.   Woensdag 24 oktober    Aanvang 1400u. 8 rondes voor 5,-   DINNERSHOW Vorige maand heeft u kunnen lezen dat 10 november een […]

Lees het volledige artikel →

Heechemer om utens

21 oktober 2018

  Fan Pietsje Lemstra yn Amearika kaam der in e-mail yn it Ingelsk. Se liet witte dat har broer Atse Lemstra ferstoarn wie, en it e-mail wie in memoriam fan Atse syn libben. Lokkich hie ik in útfanhûzer dy’t my foarlêze koe wat der oer Atse yn stie. Atse wie op de legere skoalle in […]

Lees het volledige artikel →