Familieberichten

 

Fan Pietsje Lemstra yn Amearika kaam der in e-mail yn it Ingelsk. Se liet witte dat har broer Atse Lemstra ferstoarn wie, en it e-mail wie in memoriam fan Atse syn libben. Lokkich hie ik in útfanhûzer dy’t my foarlêze koe wat der oer Atse yn stie. Atse wie op de legere skoalle in klassegenoat fan my. Syn dochter liet witte dat Atse yn 1933 yn in lyts plakje yn Fryslân (Lytshuzen by Heech) berne wie, en dêr op skoalle west hie. En dat hy nei in skoalle moast dêr’t hy tsien kilometer foar fytse moast. Hy hie wurke yn in snoepfabryk (King).

Foar syn militêre tjinst wie hy by de Nederlânske marine west. Dêrnei is hy emigrearre nei Amearika, wer‘t syn broer Jaap ek wie. Atse syn namme waard der feroare yn Andrew. Mar yn Amearika moast in emigrant ek opkomme foar militêre tjinst, en dêrtroch is Atse berops militêr wurden. Foar Amerika is hy as militêr útstjoerd nei Frankryk, en in oantal jierren nei Dútslan en dêrnei  nei Panama. Yn Panama hat hy syn frou moete, en der in soan en in dochter by krige. Hy hat ek yn Vietnam tsjinje moaten. Hy hat nea fertelt wat hy dêr meimakke hat seit syn broer Auke. Nei Vietnam is hy wer útstjoerd nei Panama. Yn 1977 koe hy al mei pensjoen, hy hat dêrnei as frijwilliger administratyf wurk dien foar it tehûs fan pensjonearre militêren. Atse kaam graach nei Fryslân nei syn âldste broer Auke, syn suster Riemke en syn jongste broer Últsje.

 

 

 

 

 

 

Atse koe by him thús Nederlânske kranten lêze op internet en skype op de pc dan koe hy syn neisten sjen en mei prate, syn âldste suster Afke wennet yn Australië. Yn de twadde wrâldoarloch doe’t Atse as skoaljonge fan Lytshuzen nei Heech rinne moast, wie it hiel gewoan dat der folle mear bern dêrwei, en ek fan Osingahuzen nei de skoallen yn Heech rûnen. By de trijesprong swile Atse wat jongere bern by elkoar, dy moasten foar him yn gelid marsjearje nei Heeg. Sa waard my ferteld troch in Osingahúster dy‘t no yn Heech wennet. En dy‘t tsjin syn sin ek foar Atse marsjearje moast, hy is no 80 jier mar is it noch net fergetten.

Atse hold fan fuotboljen, foar dat hy emigrearre wie hy hjir by de fuotbolklup. Letter doe‘t Atse hjir by syn broer Auke kaam, hie hy ek kontakt mei Rinze en Frony Veenstra. Wannear’t dy nei in wedstriid yn Heerenveen giene, regelen se ek in kaart foar Atse. Atse gie dan mei har en fûn dat moai en hat derfan genoaten. Doe‘t Atse 80 waard hat hy syn jierdei fierd by tante Juul in ythúske by de haven de Eendracht op it Eilân. Hy hat der doe alle kunde by útnoege. Dizze maitiid hat hy hjir wer west, doe wie hy al net fit mear, en hy hat doe oanjûn dat hy hjir net wer kaam.

F.K.

 

Harm en Hielkje Haanstra danken allen die aandacht hebben besteed aan hun 50 jarig huwelijk. Werkelijk een fantastische dag en zeer goed geslaagd.

Diamanten Huwelijksfeest

19 juni 2018

Dankbaar en blij mochten wij op 29 mei vieren dat Lieuwe en Hil 60 jaar getrouwd zijn. Een diamantenhuwelijksfeest. We hebben het gevierd met naaste familie en vrienden. 6 kinderen, 12 kleinkinderen, en inmiddels 3 achterkleinkinderen. Zoveel om dankbaar voor te zijn. Samen vieren en herdenken. Yme, Rimmer, Griet, Sjoerd, Teade en Hendrika.  

Lees het volledige artikel →

In memoriam Gerard Bruins

16 juli 2016

9 Mei jl. is een bekende oud-Heegemer overleden : Gerard Bruins, zoon van dokter Bruins, huisarts te Heeg. Hij is bekend geworden als voetballer, een talent. Hij begon bij V.V. Heeg en scoorde daar vaak. Ik genoot van zijn spel en stond vaak achter het doel waar zijn goals vielen. Hij was te goed voor […]

Lees het volledige artikel →

Wie is die dame?

16 juli 2016

In mijn fotoarchief bevindt zich bijgevoegde foto. Deze foto is genomen in Heeg, september 1936 (staat op de achterkant van de foto). Links : mijn broertje Jan Witteveen, toen 6 jaar oud. Rechts : Kees Witteveen (dat ben ik zelf), toen 5 jaar. In ons midden een dame uit Heeg ? Geen familie van ons, […]

Lees het volledige artikel →

Graf van wijlen Sijmen Visser

12 juli 2016

De PKN-gemeente van Heeg heeft de steen laten verwijderen van het graf van wijlen Sijmen Visser, die begraven ligt op de bij deze gemeente in eigendom en beheer zijnde begraafplaats in Heeg. ‘Pakesizzers’ van Sijmen Visser willen graag herstel van de situatie, want het graf schijnt nog niet te zijn geruimd. Op verzoeken van familie […]

Lees het volledige artikel →

Familiebericht

7 december 2011

Hallo allemaal, Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeautjes die ik heb gekregen in het ziekenhuis en thuis. Het gaat goed met mij en ga alweer voor halve dagen naar school. Nogmaals heel erg bedankt ook namens mijn ouders en broers. Moniek Terpstra Helling 64

Lees het volledige artikel →

Familiebericht

6 juli 2011

45 jarig huwelijk Wij willen iedereen bedanken voor de mooie kaarten en attenties die we hebben ontvangen bij ons 45 jarig huwelijk. Gerrit en Jantje Folkertsma

Lees het volledige artikel →

Beste Hegemers

8 juni 2011

Het kan gebeuren, bijna nooit ziek en dan zomaar een half jaar thuis zitten en helemaal uit de running. Maar sinds enkele weken gaat het goed met mij en ben ik weer met enige regelmaat in het Heechhûs aan het werk maar nog niet volledig.

Lees het volledige artikel →

Verhuizing

8 juni 2011

Na 40 jaar met veel plezier in Heeg te hebben gewoond,op de Tollewei,Lytshûzen,en It Fabryk, zijn wij sinds 1 april verhuisd. We zijn naar Balk gegaan, zodat we dichter bij onze kinderen en kleinkinderen kunnen wonen. Omdat de bouw van ons nieuwe huis ( Plan Havendiken) nog maar net begonnen is, wonen we tijdelijk op: De Weind 68 […]

Lees het volledige artikel →