april 2021

Sa gau’t de lammen begjinnne te blèren en de keallen yn it lân omspringe, sa gau’t de waarme sinne oer mar en lân begjint te skynen, sa gau’t de pinksterblommen yn de greide ferskyne, dan is de maitiid op komst. Dan geane de doarren fan de Doarpsbibleteek oan de Nijedyk iepen. Heechemers en toeristen stappe dan de boekeskuorre binnen. Se blêdderje wat yn de boeken en geane soms even sitten om in stikje te lêzen. Ik bin ien fan de gasten. Ik fernuverje my eltse kear opnij wer oer de fersamling – âld en nij, modern en ortodoks, alles trochinoar. De lêste kear naam ik trije boeken mei – in boek oer de skilder Chagall, in boek fan sjoernalist Gerard van Westerloo en noch in gedichtenboekje mei de titel ‘Dit is myn lân’. Trije boeken foar trije euro.
Marc Chagall.

De measte minsken kenne Chagall as in skilder út in âld Joadsk/Russysk geslacht. Wat wy ek noch witte is dat hy kleurige skilderijen makke mei frjemde figueren en symboalen. Dan hâldt it wol op. Mar yn dit boekwurkje (Utj. Taschen, 2016) fan in pear Dútske keunstkenners lêze we mear oer syn libben en oer syn skilderkeunst. Yn 1887 komt Marc op de wrâld as de âldste fan njoggen bern yn in joadsk gesin. Heit hat in lytse fiskhannel. Mem soarget dat Marc op in foaroansteande keunstakademy terjochte komt. Marc is in talintfolle studint. Op syn tweintigste reisget er fia Berlyn ôf nei Parys. Syn bysûndere skilderkeunst falt op, net allinne yn Berlyn en Parys mar ek dêr bûten, oant yn Ruslân en Amerika ta. Syn skilderijen binne werkenber oan in mistyke, magyske wrâld, fol betsjoening en symbolyk. Mei syn frou Bella Rosenfeld reisget er de hiele wrâld oer, oant oan Israel ta. Oeral skildert hy, oeral hat er tentoanstellings. Hy makket fan tichtby twa kear in wrâldoarloch mei. It tragyske needlot mei namme foar it joadske folk ferwurket Chagall yn syn donkerste skilderijen. Yn 1985 komt hy, hast hûndert jier âld, te stjerren yn Frankryk, syn twadde heitelân. It boek stiet foar mear as de helft fol mei fraaie printen en reproduksjes. Ien euro foar safolle moais…

‘Voetreiziger’

Ein fan de foariche ieuw makket sjoernalist Gerard van Westerloo op fersyk fan ‘syn’ wykblêd Vrij Nederland in fuotreis troch ús lân. Hy skriuwt der prachtiche ferhalen oer, fol humor. Dy binne opskreaun yn dit boek fan 258 blêdsiden, fersjoen fan in fleurige omslach. Ik fertel der hjir ien fan. Op bledside 76 útfanhûzet Van Westerloo yn Staveren yn hotel De Posthoorn. Yn dy moannen stiet yn it wykbled krekt in serie artikels weryn sjoernalist Ben de Cocq telkens in Nederlânsk hotel besprekt. Van Westerloo kriget dus de moaiste keamer fan it hotel. Jo kinne  nea wite… Tsjin middernacht pakt de soan fan de eigner al syn moed byinoar. “Binne Jo no Ben de Cocq?” freget er. “Nee”, seit de sjoernalist. De jonge slacht him foar syn kop. “Stom!” ropt er, “dan hie ‘k Jo ek gjin kofje op ’e keamer hoeven te bringen…” Dy nacht sliept Van Westerloo as in prins.

Dit is myn lân

As lêste in gedicht fan de Hollânske dichter Ed Hoornik. It hiele gedicht giet oer ‘De elf provincies en het nieuwe land’. Ik fyn it hast in klassyk fers. It jout sa goed wer hoe wêzentlik it frysk is foar it karakter fan de provinsje wêr’t Heech ek diel fan útmakket.
‘Niet in mijn dorpen en mijn elf steden / niet in mijn meren en mijn heerlijkheden
ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal / het instrument waardoor ik ademhaal.’

Trije euro foar al dit moais – gjin jild…

Symon van der Meer

 

 

Techniek en ICT

Afgelopen weken zijn de kinderen in verschillende groepen bezig geweest met techniek. We hadden via Groendoen een leskist geleend met constructiemateriaal. Zo konden kinderen werken met een krukas, tandwielen, hefbomen en katrollen. Ze konden onderzoeken hoe een fietsbel werkt, een eigen takelwerktuig maken, uitzoeken hoe katrollen werken en een eigen hijskraan maken.

Ook hebben we die middagen ICT ingezet en leren kinderen programmeren. Dit doen ze o.a. door te werken met Ozobots en Bluebots. Ozobot is ’s werelds kleinste programmeerbare robot. Hij heeft lichtsensoren aan zijn onderkant, waarmee hij kan “zien”. De kinderen tekenen lijnen en kleurcodes op papier en zo kunnen ze de Ozobot aansturen. Met veel plezier hebben de kinderen in groepjes hiermee gewerkt.

 

 

 

 

Ozobots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Its en Joey uit groep 8 zijn met materialen uit de Techniektorens aan het metselen

 

10 april 2021

Lente Juichend trekken de ganzen naar het noorden. Eindelijk geeft de winter zich verloren. Glunderend glanzen wilgenkatjes aan de bomen, weldra zal de lente komen. Kieviten stuntvliegen boven de wei. Grieto – grieto echoot de lente. Eindelijk vrij… Gedicht: Heikie Hoekma / foto grutto: Mariet Swart

Lees het volledige artikel →

Winteractie Warm Heeg

10 april 2021

‘Zet ‘m op 70’ blij met Winteractie Tijdens de winterse ijs-week, in februari, heeft Warm Heeg aan alle deelnemers van ‘zet m op 70’ gevraagd of zij gedurende die dagen wilden bijhouden hoe het gasverbruik was en of hun huis comfortabel aanvoelde. ‘Zet ‘m op 70’ is een actie waarin deelnemers de basiswarmte van hun […]

Lees het volledige artikel →

Goed nieuws vanuit Warm Heeg!

10 april 2021

In december informeerden wij u nog dat de rijkssubsidie voor Warm Heeg niet doorging. Achter de schermen is er veel overleg geweest met de overheden en gezocht naar de mogelijkheid om toch door te kunnen gaan met Warm Heeg. En het goede nieuws is dat Warm Heeg weer verder kan met de volgende fase. Er […]

Lees het volledige artikel →

Duurzaam Heeg

10 april 2021

 

Lees het volledige artikel →

Zou het waar zijn?

10 april 2021

Na een spel aan de bridgetafel merkte een speler op: “Zo, dit spel wordt  nooit weer gespeeld.” Op een toernooi of op een wedstrijdavond worden door verschillende paren wel dezelfde spellen – dus met dezelfde verdeling van de speelkaarten onder de vier spelers – gespeeld, maar nagenoeg altijd met een verschillend spelverloop door een combinatie […]

Lees het volledige artikel →

Zoveel om van te genieten…

10 april 2021

  Zelfs op een klein rondje fietsen van ca. 25 km, Heeg-Gaastmeer-Oudega-Pikesyl-Heeg, valt er elke keer veel te genieten. Voor veel Hegemers is dit een geliefd rondje, ook in het winterseizoen! Op een zonnige middag komt er vanuit het niets mist opzetten en ligt het Doris Mooltsje aan het Brekkenpaad bij Oudega gehuld in een […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws vanuit Talma State

10 april 2021

Beste inwoners van Heeg, Het is lente in Talma State! Het mooie weer komt er weer aan. Het zonnetje wordt al wat warmer. De bladeren komen al voorzichtig uit hun knoppen te voor schijn! Wat geeft dat een heerlijk gevoel. In Talma zijn we al druk bezig om de lente naar binnen te halen. Er […]

Lees het volledige artikel →

Zeilschool Op de Helling Heeg viert 25-jarig bestaan

10 april 2021

HEEG – De op 23 januari 1996 opgerichte Zeilschool Op de Helling vierde afgelopen week haar 25-jarig jubileum. De Zeilschool, een afstamming van het vroegere ‘Molenhuis’ in Woudsend, letterlijk ontstaan ‘op de helling’ van de Molen, vierde dit op gepaste wijze. “We hadden ons deze bijzondere verjaardag anders voorgesteld”, aldus Joep Beerlage bestuurssecretaris van Zeilschool […]

Lees het volledige artikel →