Wa wit wa’t wa is?

1989/90 Kristlike Basisskoalle

1989/90 Kristlike Basisskoalle

Foto 266 (1989/90) Kristlike Basisskoalle, Heech
De Sylboade, juny 2013

1. Keimpe (G) Postema, 2. Libbe (R) Cnossen, 3. Freerk (U) Visserman,
4. Bauke (R) Siderius,  5. Sebastiaan (BJP) Spek, 6. Anne Foeke (F) Visser,
7. W.O.Santema, dir., 8. Edgar (W) Bergsma, 9. Margit (J) Doornheim,
10. Nynke (M) Terpstra, 11. Marjon (HRR) v.d. Riet, 12. Sytske (L) Ypma,
13. Esther (J) Jagersma, 14. Foke (FH) Boersma, 15. Esther )A) Talsma.
16. Petra (FK) v. Ommen, 17. Joke (R) Wierda.

Dizze foto is út ’e tiid dat wy der mei begûn binne groep 8 elts jier op ’e foto te setten. Ek yn it jier dat de skoallefotograaf – dy’t gewoanwei ien kear yn ’e twa jier kaam – feitlik net komme soe. De sport ûntstie doe elts jier wer in oar plakje (skip) te finen. Anne Foeke Visser hie in goed plan. It koe wol by harren op Osingahuzen op sa’n grutte boat.

Yn dizze perioade is de skoalle hielendal ferboud. Twa beukergroepen út ’e Trije Tuorkes komme no ûnder itselde dak as de boppebou. Op 21 juny 1990 is it gehiel iepene.
W.O.S.

 

 

zangkoor 'Looft den Heer'

zangkoor ‘Looft den Heer’

 

Foto 265 (± 1981) Sjongferiening ’Looft den Heer’, Heech
De Sylboade, maaie 2013

1.Rienk Sybrandy
2.Douwe de Roos
3.Pieter v.d.Meer
4.Wiebe Schengenga
5.Teade Grondsma
6.Reinder Schengenga
7.Fokke van Ommen
8.Douwe Ypma
9.Annie v.d.Meer-Ykema
10.Jitske de Jager-Wind
11.Hotske Jagersma-Schengenga
12.Petra Blanco-Schengenga
13.Gerrit andringa
14.Broer v.d. Heide
15.Grietje Dam-Riemersm (dirigent)
16.Lieske de Jong-Atsma
17.Geertje Feenstra-Bergstra
18.Iefke Schengenga-Feenstra
19.Marijke Keegstra
20.Riekje Terpstra-Weersma
21.Akke Veenstra-Damstra
22.Trien v.d. Heide -v.d. Iest
23.Nanny Buwalda-v.d. Veen
24.Jannie Walinga-Folkertsma
25.Geertje Woudstra-de Vries
26.Anne Ypma-Hoekstra
27.Rens Jagersma-de Jong
28.Gé de Hoop-Zijlstra
29.Rinske v.d. Schoot-Salverda
30Hilttsje Seffinga-de Jong
31.Griet v.d. Veen-Hoekstra

Dizze moaie galafoto fan Teade Grondsma is frij wis makke ta gelegenheid fan it 80-jierrich bestean fan it koar dat oprjochte is yn 1901. Om’t der te min nije leden harren oanmelden kaam der nei 90 jier in ein oan it bestean fan dit ea sa ferneamde koar.

Willem O. Santema

 

Alde foto’s en wa wit wa’t wa is?

5 april 2013

Foto 264 (1977/78) – Kristlike skoalle, Heech De Sylboade, april 2013  1.  Wessel (GJ) Veenstra 13.Sietske (D) de Boer 2.  Hessel (H) Hofstee 14.Jan (R) Jongstra 3.  Fimme (B) Veenstra 15.Wietske (R) de Boer 4.  Geertje (J) Meinsma 16.Sjoukje (P) v.d.Meer 5.  Willy (JE) Visser 17.Ytsje (Tj) Veenstra 6.  Johan (H) Gijsen 18.W.O.Santema, hds 7.  […]

Lees het volledige artikel →

Alde foto’s- Wa wit wa’t wa is?

5 maart 2013

Foto 263 (1982) – Reünykommisje R.K. skoalle, Heech De Sylboade, maart 2013 1.Suze Huitema-Portiek 7.Lammert Gerritsma 2.Gerke Gerritsma 8.Rein Portiek 3.Bernardus Zijlstra 9.Tsjerk Zijlstra 4.Harmke Gerritsma 10.Marieke Gerritsma- 5.Tecla de Boer-Zijlstra van der Werf 6.Rika Koopmans-Zwaga 11.Sjoerd Tekstra Op 18 septimber 1982 (it stiet met grutte letters yn myn agenda!) om in oere as trije […]

Lees het volledige artikel →

Alde Foto’s wa wit wa’t wa is?

3 februari 2013

Foto 262 (1985/86) Kristlike Basisskoalle, Heech 1.Master B.Koopmans                        10.Gert Kl.Postma 2.Tjeerd R.Hoekstra                           11.Robyn P.Attema 3.Klaas J.Hoekstra                             12.Janneke G.Osinga 4.Geeske R.Cnossen                           13.Rimmer K.Sterk 5.Master A.Vlagsma                           14.Jan D.Buwalda 6.Tékla G.v.d.Bijl                                15.Wytske Sj.Sybrandy 7.Rinus W.v.d.Goot                            16.Ingrid A.Talsma 8.Piet W.Schat                                     17.Sjoucke J.Hooghiem 9.Durk B.Koerten                               18.Neeltsje U.Visserman Op 1 augustus 1985 binne de Legere Skoalle (lagere school) en de Beukerskoalle […]

Lees het volledige artikel →

Alde Foto’s: Wa wit wa’t wa is?

31 januari 2013

  Foto 261 (1981) Kristlik Mannekoar ’Ons Genoegen’, Heech 1.Cees Lemstra 12.Jan de Vries 23.Rients Hoekstra 2.Harmen Wierda 13.Frits Witbraad 24.Bert Boersma (dir.) 3.Geert de Jager 14.Pieter de Boer 25.Douwe Buwalda 4.Teake Teppema 15.Gosse Woudsma 26.Wiebe Bakker 5.Henk Bijlsma 16.Harry de Vries 27.Rinze Veenstra 6.Douwe Wynia 17.Roel Plantinga 28.Cees v Scheltinga 7.Aldert Koopmans 18.Piet Valkema […]

Lees het volledige artikel →

Alde foto’s & wa wit wa’t wa is?

3 juli 2012

Foto 259 (1975) – Bedriuwsfuotbalclub ’It Eilân’, Heech De Sylboade, juny 2012

Lees het volledige artikel →

Alde foto & wa wit wa’t wa is?

6 juni 2012
Lees het volledige artikel →

Alde foto’s en wa wit wa’t wa is?

19 april 2012

Foto 257 (± 1914) – De Trije Húskes, Osingahuzen Anne Eelkes van Netten Eelke Annes van Netten Franke Eelkes van Netten Rinske Frankes van Netten – van Netten Rimmer Eelkes van Netten Anne Jeens Jager Froukje Annes Jager – van Netten Sipkje Jeens Jager ûnbekend Rimmer Jeens Jager Fan alle hoekjes yn Heech hawwe wy hast wol […]

Lees het volledige artikel →

Alde foto’s en wa wit wa’t wa is?

7 maart 2012

Foto 256 – (± 1933) Sjongferiening ’Looft den Heer’, Heech

Lees het volledige artikel →