december 2017

Ho! Net yn ‘e Kliko

19 december 2017

in Overig nieuws

 

    

 

 

 

 

     TIPS VOOR HET NAJAAR

  1. Laat herfstbladeren in je plantenborders liggen, in de loop van de winter verteren ze vanzelf.
  2. Zoek een verloren hoekje in je tuin en maak met een stuk kippengaas zelf een simpele bladkorf. In het voorjaar geef je de compost aan je planten en ruim je de korf weer op. 

 

 

Wildcamera. Net als vorig jaar waren er ook in 2017 drie legsels van een paartje ijsvogels in de oeverzwaluwwand. Het eerste en derde legsel in nestgat 12 van plaat 5, het tweede in gat 4 van plaat 9. Vredig naast de oeverzwaluwen. Slechts een paar keer werd een in het nestgat vliegende oeverzwaluw door een ijsvogel (iisfûgel) tot aan de deur gevolgd. Volgens inschatting meer uit nieuwsgierigheid dan uit vijandigheid.
Na twee jaren van niks nu dus weer 35 bezette nestgaten van de oeverzwaluw (ierdswel). Wat een prachtige drukte voor de wand. Pas op 8 juni werd er druk gegraven; in 26 gaten.
Door deze late aanvangsdatum zijn de meesten niet verder dan hooguit twee legsels gekomen.
Om eventuele predators te kunnen betrappen – want waarom bleven de oeverzwaluwen weg – werd dit jaar een wildcamera geplaatst. Op een paal boven water. Ook vogels ontkomen niet aan bewakingscamera’s, maar predators zijn op de foto’s niet te zien. De wildcamera heeft vele honderden foto’s genomen en knipt bij elke beweging, ook bij bewegend riet, honderden.

Een loopje. Een loopje door het Heempark doet de zinnen even verzetten. Ondanks dat hoor je zeggen dat er niet veel rondlopen. ‘Ja, mensen met een hond’. Nou ja, behalve tijdens de werkzaamheden op de natuurwerkdagen dan. Wel mooi voor een natuurgebied trouwens, dat het er rustig is. Maar al zie je tussen de bladeren en rietstengels dan niet veel vogels, ze zijn er wel degelijk. In het voorjaar zijn ze volop te horen en elke soort zingt zijn eigen onmiskenbaar liedje. Leer hun geluid en u ziet meer.
Het afgelopen jaar telde het Heempark Heech het hoogste aantal soorten broedvogels sinds het gereed komen in 1999: maar liefst 50 soorten! Dat veel van deze vogels in de rietkragen of in het struweel langs de paden broeden en schuilen zou genoeg moeten zijn honden hier het hele jaar aangelijnd te houden. Een verplichting in het Heempark. Toch is dit lang niet altijd het geval.
Om meer over vogels, hun biotoop en hun geluiden te weten te komen gaat er op sovon.nl, vogelgeluid.nl of vogelbescherming.nl een wereld voor u open.

Broedresultaten Heempark 2017. Roerdomp: 1, grauwe gans: 5, nijlgans: 1, bergeend: 3, krakeend: 2, wilde eend: 17, soepeend: 5, kuifeend: 2, sperwer: 1, buizerd: 1, waterhoen: 7, meerkoet: 5, scholekster: 1, holenduif: 2, houtduif: 14, turkse tortel: 4, koekoek: 1, ransuil: 1, ijsvogel: 1, grote bonte specht: 1, oeverzwaluw: 35, witte kwikstaart: 1, winterkoning: 18, heggenmus: 2, roodborst: 1, zwarte roodstaart: 1, merel: 14, zanglijster: 5, rietzanger: 6, bosrietzanger: 3, spotvogel: 5, braamsluiper: 5, grasmus: 2, tuinfluiter: 8, zwartkop: 17, tjiftjaf: 20, fitis: 13, staartmees: 1, pimpelmees: 6, koolmees: 16, boomkruiper: 1, gaai: 3, ekster: 5, kauw: 2, zwarte kraai: 3, spreeuw: 2, huismus: 4, ringmus; 1, vink: 5, groenling: 2.

WWW. Op www.heemparkheeg.nl zijn de totalen broedgevallen vanaf 2002 te bekijken. Ook is hierop een lange plantenlijst te vinden. En met een moderne telefoon kunt u op pad langs de QR codes die aan de bomen zijn vastgemaakt. Informatie hierover, over de bijenstal, de boomgaard, rondleiding en andere wetenswaardigheden is op de website te vinden. Het kan niet op. Naast een bezoek aan het Heempark is dus ook een digitaal bezoek de moeite waard om te bezoeken.

H.A.

 

 

 

Nieuws over het Heegemerskûtsje ‘Ora et Labora

19 december 2017

  Een terugblik op het IFKS seizoen 2017. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we hebben gestreden in de A-klasse van de IFKS, toch kunnen we het ons herinneren als de dag van gister. Het was een vreemde week, we hadden te veel wind of veel te weinig wind. De eerste wedstrijd wisten […]

Lees het volledige artikel →

Herinneringen WO II

19 december 2017

Herinneringen aan het begin van de tweede wereldoorlog, van Rense Piso, opgeschreven voor zijn nicht Griet de Jong van Veen. Rense Piso is omstreeks 1955 geëmigreerd naar Amerika, maar hij wist in 1995 zich nog goed te herinneren wat hij meemaakte toen de Duitsers hier 10 – Mei 1940 het noorden van Nederland overvielen. Hij […]

Lees het volledige artikel →

Lift gekregen – lift gegeven

19 december 2017

“Jo sjogge d’r noait ien stean” hoor ik wel eens iemand zeggen. Dat kun je negatief uitleggen of positief opvatten. Ik dacht: dat ga ik ook uitproberen. Vroeger liftte ik veel, van Kollum naar Leeuwarden. Maar na het halen van een rijbewijs en de eerste lelijke eend was dat voorbij. Hoogstens nog eens als je […]

Lees het volledige artikel →

Wandeltocht: “Heech yn´t spier voor Spieren voor Spieren”

19 december 2017

30 December, een sfeervolle avondwandeling door Heeg vol verrassingen, voor groot en klein. Wandelt U met ons mee om de stichting Spieren voor Spieren te steunen? Spieren voor Spieren is én heeft een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de ruim 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte. Dat doen wij door gezonde spieren […]

Lees het volledige artikel →

Heech yn it grien, een jaar verder

19 december 2017

Als de bomen hun blad verloren zijn, is het de beste tijd om nieuwe bomen te planten. Deze winter breekt een nieuwe fase van het groenplan Heech yn it Grien aan, het plan dat Heeg met de afdeling openbaar groen maakte om Heeg weer een groen aanzien te geven. Hoe mooi dat kan worden, kon […]

Lees het volledige artikel →

Frans Houtman

19 december 2017

In de Sylboade van nov. 2014 schreef Maarten van Steinvoorn een column over ‘Allerzielen’, over overleden dorpsgenoten en met name over het feit er in ons dorp meestal geen ‘in memoriam’ verschijnt van overledenen die niet aan een kerkgenootschap gebonden zijn. Maarten suggereerde dat de Sylboade hiervoor een podium zou kunnen zijn. In dit stukje […]

Lees het volledige artikel →

Dorcas Voedselactie 2017

19 december 2017

Dorcas Voedselactie 2017: ‘Omdat we om hen geven’ Van 29 oktober tot 5 november werd in heel Nederland de 22ste Dorcas Voedselactie gehouden. Tijdens deze jaarlijkse actie zamelden duizenden vrijwilligers op ruim 750 locaties producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Het doel van de voedselactie is om mensen […]

Lees het volledige artikel →

De Sminkdoaze

19 december 2017

De Sminkdoaze Toanielferiening De Sminkdoaze sil dizze winter wer in stik opfiere: It blijspul: Blau bloed op besite. Regy: Gerben Postema Skriuwer: Vincent van Rijswijk Oersetter: Abele Krist It stik spilet sich ôf yn it brune kafee Kom der yn, wêr forskate ûnhueriche typen en stamgasten komme. De fertsjinwurdiging fan it keninklik hûs siket nei histoarysk […]

Lees het volledige artikel →