Toneelvereniging De Sminkdoaze

 

It wurdt dit winterskoft hiel oars as wy tochten.

We spylje dit jier NET!!

De spyldata en persoanlijke belangen strookten net.

Dit fine we hiel spitich en hoopje oar jier mei positieve berjochten te kommen.

We hâlde jim op ‘e hichte fan it wolwézen fan de Sminkdoaze.

 

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema:

Wachtsje op Elsbeth

Dit is in koarte hilaryske tragikomeedzje,

Dy’t giet oer trije susters mei oanhing.

It is de bedoeling dat we dit stik op 22 febrewaris yn it Heechhûs spylje.

Graach wolle we noch wat decorbouwers by de ploech hawwe.

Meldt jim oan by Susan van der Bank.

Oan’t 22 febrewaris !!

 

 

Toneelclub De Sminkdoaze

8 juli 2019

Toneelspelen is gewoon…LEUK. De toneelvereniging De Schminkdoaze zoekt uitbreiding van de spelersgroep, en ook nieuwe krachten bij de decorploeg of de kostuumafdeling. Samen met een enthousiaste groep mensen een toneelstuk voorbereiden, gedurende de komende winterperiode repeteren en daarna uitvoeren voor het publiek. Als speler, als decorbouwer, muzikant, technicus, bestuurslid,….er is vast wel een talent dat […]

Lees het volledige artikel →

It leste nijs fan de Sminkdoaze

21 februari 2019

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema; Rêst, Frede & Flinterman In stik skreaun troch Ton Davids, oersetten troch Gerda van der Wijk It stik spilet him ôf yn de showroom fan Flinterman Utfearten. Dizze begraffenisûndernimming wurdt troch de 2 susters Flinterman lieden, mei help fan in trouwe wurknimmer. Ynwenjend binne noch in […]

Lees het volledige artikel →

De Sminkdoaze

19 december 2017

De Sminkdoaze Toanielferiening De Sminkdoaze sil dizze winter wer in stik opfiere: It blijspul: Blau bloed op besite. Regy: Gerben Postema Skriuwer: Vincent van Rijswijk Oersetter: Abele Krist It stik spilet sich ôf yn it brune kafee Kom der yn, wêr forskate ûnhueriche typen en stamgasten komme. De fertsjinwurdiging fan it keninklik hûs siket nei histoarysk […]

Lees het volledige artikel →

It letste nijs fan de Sminkdoaze

23 december 2016

Dit winterskoft spylje wy, ûnder lieding fan Gerben Postema. Ien fleach oer it koekoeksnêst. In stik skreaun nei it bekende boek fan Ken Kesey út 1962. It stik spilet him ôf yn in deiferbliuw fan in psychiatryske ynrjochting. Under tafersjoch fan twa ferpleechsters en in, sa no en dan, observearjende dokter. Pasjinten bringe dêr de […]

Lees het volledige artikel →

Toanielferiening De Sminkdoaze

22 december 2015

De toanielferiening De Sminkdoaze is wer drok oan it repetearjen foar in blijspul. Skreaun troch: Edward Bastiaansen.  IT LIT DE PASTOAR KÂLD It is in kolderachtig stik oer in parochie yn financiële muoilijkheden. Om de holle boppe wetter te hâlden wurde der ferskate middelen brûkt om oan jild te kommen. Dit jouwt hilaryske bylden hwerby […]

Lees het volledige artikel →

De Sminkdoaze

9 maart 2014

Berjocht en útnoeging fan ‘e toanielferiening De Sminkdoaze. Wy binne wer drok oan it repetearjen foar it nije jûnfoljende stik: CHEZ DOLLY ENCORE. It is in tragikomeedzje, dy ‘t deiske libben yn in nachtklup sjen lit.Om’t de klup yn swier waar rekket, komme der in hiel soad emosjes foar it ljocht, sa as: fertriet, blidens, […]

Lees het volledige artikel →

De Sminkdoaze

31 januari 2013

Yn jannewaris is it wer safier, dat de tonielspilers fan ´e Sminkdoaze wer foar it fuotljocht komme. Wij repetearje 2 jounen yn ´e wike foar dit blijspul , dat ut twa bidriuwen bestiet. It stik giet oer in begoedigde femylje en in stel kreakers, dy´t harren ûnderkommen hawwe yn in gebou, wer ’t dizze femylje […]

Lees het volledige artikel →

Toneelspelen is gewoon leuk…

6 juni 2012

Toneelvereniging de Sminkdoaze speelt ieder jaar een komisch toneelstuk in ons dorp Heeg en Gaastmeer. Een enthousiaste ploeg mensen die toneelspelen als hobby hebben. Het woord zegt het al: spelen. Spelen met een verhaal, teksten, decor, typetjes, leuke rollen, improvisaties, verrassende scenes, etc.

Lees het volledige artikel →