juli 2014

13, 14 en 15 juni zijn Trijeklank  uit Heeg en Excelsior XS uit Schraard op korpskamp geweest. Op de Kuilart met veel plezier. Vrijdag 13 juni eerst de tenten op zetten oranje kleding aan voor Nederland-Spanje. 21:00u het begint de spannende wedstrijd Spanje-Nederland 1-5! Er werd dus heel hard gejuicht. Daarna de spooktocht, bedacht door Pieter en Bart. En wie heeft er gewonnen; Hanna haar team. Toen maar naar bed maar begeleiding blijft door feesten.

Dan de volgende morgen. Beginnen we met ochtend gymnastiek verzorgd door Eline en Hanna. Sportief doet iedereen mee ook de begeleiding.
Daarna maar een stevig ontbijtje. Daarna de eerste toeter les: uitbundig getoeterd door iedereen. En hard geslagen door het slagwerk. En dan maar lekker lunchen. ’s Middags hadden we zeskamp verzorgd door Klaas, met als winnares Hanna. Toen konden we zwemmen.  Uit het zwembad vandaan kregen we patat. Even pauze want 18:45 een concert in Workum. Vanwege het mooie weer was dit buiten. Als laatst zijn we aan de beurd. En daarna met z’n allen de cup song erg veel pret dus.

Daarna weer terug naar de Kuilart. En toen bonte avond verzorgd door iedereen. En daarna disco!!!. Danskoning: Thom. De volgende morgen weer even ochtendgymnastiek. En daarna ontbijten  en tent opruimen. Als laatst nog een concert bij de Kuilart. Daarna opruimen en naar huis en vroeg op bed. Het was weer een heel leuk korpskamp met dit jaar prachtig weer.

Jetze Wijnja

korpskamp slotconcert

korpskamp slotconcert

Gosse en José binne yn maaie yn it houliksboatsje stapt. Dat is noch es in moai feest west! De Gossees en de Jossees wiene dy deis net fan ‘e lucht. Jûns waard it noch gekker. Om tolve oere stie der noch gjin minske klear om nei hûs te gean. De oare deis wie it sneon. Koe men útsliepe.
Wy ha it ein net mear ôfwachte. Gosse en José úteraard wol. Koene der net genôch fan krije. Se hâlde oars wol fan oanpakke en ôfwurkje. José ferwachtet dizze simmer har earste. In kwestje fan oanpakke.

Yn in oanbuorjend stêdsje hat Gosse in lyts mar in hiel aardich húske fûn. José komt fan ‘e buorkerij, ûnder de reek fan Heech, pûr op ‘e romte, mar se hâldt har goed yn ‘e stêd. Gosse is oerdeis nei ‘t wurk. Hy wurket by in boubedriuw. Oan it ein fan ‘e dei jouwt er him noflik del yn syn húske. It leafst mei de fuotten op it bysettafeltsje, mar dat mei net mear. “Dat dochst mar ergens oars”, seit José, “mar net by my yn ‘e hûs!”

Achter it hûs ha se in lyts stikje tún. In bytsje mear as in postsegel. Dêr stiet wat gêrs yn. Kin fan ’t simmer de baby moai stean yn ‘e box.
“Soest achteryn net wat blommen plantsje kinne?” freget José.
Dat liket Gosse net sa goed ta. Dat wurdt niks, tinkt er, fierstenmin romte, hâldst gjin gêrs oer en krigest gjin blommen.

Hy betinkt wat oars. Yn Amsterdam wie er koartlyn foar syn wurk yn in buert, krekt as dy fan harren: rychjeshûzen, strjitte yn ’t midden, trottoir oan beide kanten. En dêr hiene se in stikje trottoir oan ‘e foargevel opbrutsen, grûn omspitten en dêr plantsjes yn setten. De plantsjes hiene se fan ‘e gemeente krigen, foar niks. De gemeente hie der suver aardicheid oan.
Gosse pakt op in jûn in skeppe en dolt twa rigen tegels oan ‘e foarkant fan harren hûs út it trottoir. Hy spit de grûn om, struit er wat kalk oerhinne foar it groeien en hjit er in amer wetter op. By Groenrijk keapet er in bak mei begonia’s en dy set er yn ‘e grûn. Dat wurdt José har túntsje. It stiet kreas. Se ha der suver aardicheid oan.

De gemeente tinkt er lykwols oars oer. In pear dagen letter bellet er yn ‘e neimiddei in meneer oan. Hy hat in taske ûnder de earm.
Wie hat harren tastimming jûn om it trottoir op te brekken…
Tastimming? freget Gosse, dit is dochs harren eigen stikje trottoir?
De man skoddet syn holle om safolle ûnferstân. Dit is grûn fan ‘e gemeente en dêr meije de bewenners absolút net eigenmachtig de skeppe yn sette.
Gosse fertelt fan syn erfaring yn Amsterdam. Soks moat hjir dochs ek kinne. De man skoddet syn holle opnij. Wat se yn Amsterdam útfrette dêr hat de gemeente hjirre niks mei te meitsjen. Hy wol dat Gosse syn túntsje tichtsmyt en de tegels der wer yn leit.
Dit giet Gosse te fluch. Dat soe doch sûnde wêze! Sjoch no ris om jo hinne – de strjitte sjocht er gewoan wat moaier út. Fleurich en fris. Wie hat hjir no lêst fan, de buorren net, passanten net, dy rinne der moai om hinne. Dy ha der ek aardichheid oan.
De meneer heart him oan. As Gosse stoppet seit er: “Dizze wike bringe jo it trottoir wer yn ‘e orizjinele staat. As jo dat net dogge dan tink ik dat dit net goed ôfrint. Foar jo. Ik ha jo no warskouwe. Goeiemiddei samen…”

Gosse is der suver wat troch ferstuivere.
De buorren fan wjerskanten komme nei bûten.
“Maleur buorman?” freegje se. Gosse fertelt fan ‘e meneer.
“En wat dogge jo no?” wolle se wol witte.
“Wy dogge niks!” seit Gosse, “wy ha hjir in moai stikje natuur makke en dat litte wy ús net ôfpakke!”
José is er net gerust op. “Krije wy hjir net gedonder fan, Gosse?”
Gosse wit it no seker. “Dan mar gedonder, seit er, mar dit túntsje bliuwt hjir!”

Der giet ien wike foarby, en noch ien, it wurdt in moanne en it wurdt simmer. Fan ‘e gemeente gjin nys, gjin maatregels, gjin yngripen. José en Gosse ha ek mear belangstelling foar de baby, dy ’t er oan komt. ’t Is yn juny as de lytse jonge him oankûndigt. Hy komt yn in neinacht.
“Wolkom Geart!” seit Gosse, “do bist dus Geart fan Gosse en José.”

Foar it finster, yn it túntsje,  set er in lange stok yn ‘e grûn mei in ruft er oan en in poppe deryn. Op it raam skriuwt er mei grutte letters: GEART !
“Lokwinske!” roppe de buorlju nei binnen.
“Kom deryn!” ropt Gosse werom. José leit mei de lytsfeint achter yn ‘e keamer.
De buorren krije in slokje. “Moaie poppe! “bearre se. “Sjocht er tierich út, glânzjend.
Liket op syn mem, sprekend.”
Dan freegje se: “Wat dogge jo no mei jo túntsje, buorman. Al in beslút naam?”
“Seker”, seit Gosse, “dit túntsje bliuwt!”

túntsjeYn ‘e rin  fan ‘e simmer binne der mear ynwenners fan ‘e strjitte dy ’t ek in túntsje foar harren hûs oanlizze. Moaie blommen deryn, de ien noch moaier as de oare. Hawwe se  oan ‘e gemeente frege of dit samar kin, eigenhandig de skeppe yn it trottoir sette?
Nee, dat net, mar der komt ek hielendal gjin meneer lâns om te warskowjen. Miskien hat er fakânsje. Hoe’t it ek wêze mei, oan ’t ein fan ‘e simmer binne der noch trije hûzen yn ‘e strjitte dy’t gjin túntsje foar de doar ha. Dat falt suver op: de hiele strjitte yn ‘e blommen en trije hûzen net.

Op in dei komt de meneer de strjitte ynrinnen, deselde as dy fan destiids by Gosse en José. Hy sjocht net op of om mar rint rjochtstreeks troch nei de bewenners fan de trije hûzen.
“Minsken”,  seit er, “ik ha tastimming krigen om jim in túntsje oan te bieden. Jim moatte sels de tegels út it trottoir helje en de grûn klear meitsje. Út namme fan de gemeente mei ik jimme dan in blomke offrearje. Sis it mar. Ik hear it wol. Goeiendei samen!”
Hy wit net heal hoe gau as er út ‘e strjitte ferdwine moat.

De boargemaster komt op besite yn ‘e strjitte, mei in oantal riedsleden. Hja sjogge om harren hinne, prate drok en ha tige wille. Foar de doar fan Gosse en José stopje se even. Gosse komt nei bûten.
“As ik my net fersin binne jo de heit fan de jonge Geart”, seit de boargemaster en pakt Gosse by de hân. ”Lokwinske mei de jonge en ek lokwinske mei jo inisjatyf. De strjitte is der in stik kreazer op wurden…”
Hy jowt Gosse in klap op syn skouder en rint dan fierder. De wethâlder en de riedsleden knikke him ek ta. “Lokwinske!”
Foardat Gosse by syn posityfen is rint it selskip de hoeke al om.
Hy giet wer nei binnen.
“José”, seit er dan, “en do ek Geart, út namme fan ‘e boargemaster: lokwinske! Wy binne der kreazer op wurden. En in stik wizer!”

Symon van der Meer

 

 


Nieuws vanuit Talma State

15 juli 2014

Beste dorpsgenoten, Terwijl ik een stukje schrijf voor de Sylboade is het prachtig weer. Dat sluit mooi aan want ja we schrijven voor de zomeruitgave. Op het gebied van de activiteiten valt er elke dag wat te beleven zo staat de maand juni uiteraard in het teken van Oranje. Wordt het thema in juli Simmerwille […]

Lees het volledige artikel →

Heech Yn ’t Findel

15 juli 2014

Voorlopig Programma Findelierdagen 2014 Vrijdag 5 september 2014 16:00 uur:  50+ middag Vanaf 16.00 uur gezellig samen zijn in de tent onder het genot van een drankje. Een mooie gelegenheid om met elkaar te spreken over de feesten van vroeger, oude foto’s van Findelierdagen uit het verleden zullen aanwezig zijn om te bekijken. Om 18:00 […]

Lees het volledige artikel →

Gymnastiekvereniging S.S.S. Heeg

14 juli 2014

Nieuws van SSS Op 23 mei mocht Hester Talstra het FK turnen in de categorie Instap niveau 11, in IJlst. Hester turnde een keurige wedstrijd, maar alleen de balkoefening mislukte door een verkeerde opsprong. Op dit niveau is een foutje fataal, dus hierdoor kwam Hester niet in aanmerking voor de prijzen. Op 21 juni moest […]

Lees het volledige artikel →

De nachtelijke hemel

14 juli 2014

De meesten lagen waarschijnlijk Pinksterzondag na middernacht al op één oor, toen het ISS weer eens over ons land vloog. Maar ik heb Pinksterzondag lang buiten gezeten om na middernacht het ruimtestation ISS te kunnen zien overkomen. Van verre zag je hem vanuit het westen aankomen suizen om in zuidoostelijke richting te verdwijnen. Hoewel het […]

Lees het volledige artikel →

Zomerprogramma Heeg

14 juli 2014

Zomerprogramma Heeg: van 14/7 – 29/8 is er altijd wat te doen in Heeg. Het is bijna zover……. Aansluitend op het Karwei Timmerdorp (van 8 tot 11 juli) wordt er dit jaar een spetterend zomerprogramma voor gasten maar zeker ook voor Heegemers georganiseerd. Vanaf 14 juli tot 29 augustus 7 weken lang iedere dag leuke […]

Lees het volledige artikel →

In kuierke troch it Heempark

14 juli 2014

In kuierke op moarn mei sinnich waar troch it park wat is ’t der dan moai. Er fâlt my altyd wol wat op, nim no de grutte leane mei syn line beammen, de krúnen komme no hast oan elkoar ta. En wat wurdt der altyd moai optiid meand troch Johannes Reitsma, wat hat dy der […]

Lees het volledige artikel →

Nieuws van de Dorpstuingroep

14 juli 2014

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Daarom deze maand vooral veel foto’s van de grote sprongen die gemaakt zijn afgelopen maand. Helaas zonder kleur maar op de website van de Sylboade (www.sylboade.nl) en die van Duurzaam Heeg (www.duurzaamheeg.nl) kun je de foto’s in kleur bewonderen. De bloementuin In de bloementuin aan de voorzijde van […]

Lees het volledige artikel →

Column

13 juli 2014

Sport, economie en de erfenis van het oude Egypte Het is nu 15 juni, de oranjehemden hebben hun eerste wedstrijd gewonnen met geflatteerde cijfers: 1-5. Drie goals kwamen voor rekening van de zwakke Spaanse verdediging. Nederlands in juichstemming en straks allemaal in een juichpak van Jumbo, sport en commercie is één pot nat. Vooraf waren […]

Lees het volledige artikel →