maart 2016

De buslampe

3 maart 2016

in Verhalen

De measte lêzers fan ‘e Sylboade kenne de skriuwer Hylke Speerstra. Ferline jier wie hy noch yn Talma State om dêr foar de bewenners in stikmannich moaie ferhalen te fertellen. Syn broer Bonne is wat jonger as Hylke. Bonne hat syn wurkseme libben as feekeapman trochbrocht. Doe ’t hy oan syn AOW ta wie is hy efter syn buro sitten gien en hat in boek skreaun. It hjit ‘Oer twa brêgen’. Yn it earste diel beskriuwt er syn libben oan ’t dan ta. It twadde diel bestiet út losse ferhalen, meastentiids anekdoties fan aard. Ien fan dy ferhalen spilet yn ‘e buurt fan Hommerts, om presiis te wêzen op de krusing fan ‘e Jeltesleat en de Wide Wimerts. Kinne wy dat aardiche ferhaal hjir yn ‘e Sylboade neifertelle? Ja, dat mei fan ‘e skriuwer.

It ferhaal spilet yn 1986 mar der giet noch in ferhaal oan foarôf. Yn 1985 giet de Elfstêdentocht troch teiwaar earst net en letter, as de winter yn alle heftichheid werom komt, dochs troch. Bonne Speerstra is dan mei fekânsje yn in fier bûtenlân. Dy deis bringt er foar in grut diel mei de kop ûnder de tekkens fan it hotelbêd troch. Hy kin de bylden op de televyzje net oansjen.

Syn premiére komt op de 21e febrewaris fan it jier 1986. Trochdat er yn 1963 al lid wurden is fan de feriening hat er in leech startnûmer. Wa’t it langst lid is mei ’t earst starte. Hy mei sadwaande fuortdaliks nei de wedstriidriders fan start. It besjut wol dat er de earste ûren yn ’t tsjuster ride moat. Hy hat in echte bûslampe oanskaft, ien mei in hânfet.

It liket wol in soarte fan skynwerper. As it ljocht genôch is sil er de lampe ôfjaan oan immen dy’t lâns de kant stiet. Op in stikje leukeplast dat er opplakt sit hat er syn telefoannûmer skreaun. Dejinge dy’t de lampe kriget kin him dan skilje. Dêr sil er dan letter de lampe wer weihelje.

De bûslampe is in great sukses. Neffens Speerstra liket it ding suver op de Brandaris. De auto’s dimje de ljochten foar him. Oan Drylts ta hat er in bulte profyt fan ‘e lampe mar dêrnei begjint it te daagjen. Hy wol de lampe dan feitlik wol kwyt mar op de Wimerts is gjin minske te bekennen.

Gjin probleem – dêr ’t de Wimerts op syn wiidst is jout er de lampe in bêste gisel rjochting de wâl. Tusken de reiden komt de Brandaris ta rêst. Bonne is ‘m kwyt en kin no de beide hânnen op de kont smite.

Yn Sleat stiet syn frou Hieke mei de bern te wachtsjen mei in stikje bôle en wat drinken. “Hast de bûslampe noch ôfjaand kind?” freget hja. Bonne flapt er dan samar út dat er op de Wimerts yn in skuor rekke. “Ik foel en de lampe oan gruzeleminten fansels. Dy pear tientsjes komme wy wol wer oer…” As er fierder rydt tinkt er by himsels: “Moai sein, dêr kraait gjin hoanne wer nei.” Fier foar tsjuster rydt er op de Bonke oer de finish. It is in dei om nea te ferjitten.

As er de oare deis let yn ‘e middei thúskomt freget er oan Hieke of ’t er noch in boer mei hannel belle hat.

“Jaaa…” seit Hieke, en se sjocht Bonne skodholjend en ferwitend oan, “der hat immen út de Hommerts belle. Net oer in ko of in keal, mar oer in bûslampe. Dyn ferhaal datst my oer de bûslampe ferteldest, doocht net hielendal. Dy man seit dat hy de lampe yn ‘e wâl tusken de reiden fûn. Ik sei dat dat net kin omdatst er mei fallen wiest en dat dêrmei de lampe oan gruzeleminten rekke wie.

“Wat?” sei de man, “doe ’t ik him jûns yn ’t tsjuster oanknipte koe ik op de tsjerketoer fan ‘e Hommerts sjen hoe let of it wie…”
Symon van der Meer
It Eilân 17

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 1 tot en met 5 februari vond in Heeg de Hersenstichtingcollecte plaats. Met een kleine groep enthousiaste collectanten hebben we in het grootste deel van Heeg kunnen collecteren. Hoewel we niet iedereen om een bijdrage hebben kunnen vragen is door de collectanten een flink bedrag – € 850,91 – opgehaald voor al die mensen met een hersenaandoening. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Is de collectant niet bij u langs geweest of had u geen kleingeld voor de collectebus? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.
Wilt u volgend jaar ons team collectanten komen versterken?
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Henk Schotanus, coördinator.

Basisschool It Wraldfinster

3 maart 2016

School-kerk-gezinsdienst Op zondag 24 januari vierden we de jaarlijkse kerkdienst in samenwerking met de Protestantse Gemeente te Heeg. In de week voorafgaand aan de kerkdienst stond het bijbelverhaal van de tollenaar Levi centraal. Tollenaars inden in die tijd belasting voor de Romeinse bezetter. Mensen keken hen met de nek aan. Jezus vraagt uitgerekend Levi om […]

Lees het volledige artikel →

Humanitas zoekt maatjes!

3 maart 2016

Humanitas Zuidwest Friesland zoekt vrijwilligers die een steuntje in de rug willen bieden aan mensen die in een sociaal isolement verkeren. Het is een project voor mensen die bijvoorbeeld een goed gesprek missen of graag eens samen op pad willen gaan. Uitgangspunt van het maatjesproject is een gelijkwaardig contact. De vrijwilliger en de deelnemer ontmoeten […]

Lees het volledige artikel →

Kinderopvang ‘t Flinterke

3 maart 2016

Wat moet PUK aan als het winter is? Jas aan PUK!, sjaal om, handschoenen aan en een muts op…… net zoals wij! We hebben gezongen van meneer de sneeuwman en we hebben een muts geverfd. Silke Reen kwam ons vertellen “DAT LIBBE HAAR BESTE PRIEND IS” Libbe Eiling wist er wel raad mee en zei […]

Lees het volledige artikel →

Bridgeclub Heeg

2 maart 2016

Ja, waar schrijf je dan weer over als je benaderd wordt om een stukje te schrijven. Misschien is het voor zowel insiders als outsiders interessant iets te weten over de historie van het bridgespel. Bridge wordt door nogal wat landen geclaimd en het zou zo maar kunnen dat ook in Bokwerd een vorm van ‘bridge’ […]

Lees het volledige artikel →

Brandweer Heeg

2 maart 2016

OPEN BRANDWEER-DOEDAG HEEG   Op zaterdag 9 april is jong en oud van harte welkom bij de brandweer van Heeg (terrein gemeentewerken).     Van 13.00 uur tot 17.00 uur vinden de volgende activiteiten plaats: Waterspelen voor de kinderen Ontvluchten in de rook Vlam in de pan Meerijden in de nieuwe tankautospuit Meevaren met de […]

Lees het volledige artikel →

BSO Bernewille

2 maart 2016

BSO Bernewille Heeg Allereerst heten we Silke Reen en Libbe Eiling welkom op de BSO. Veel speelplezier!! Winter op de BSO Hoewel de narcissen al weer boven komen houden wij ons nog bezig met het thema WINTER. We maken een lekkere pindaslinger voor de vogels. Er waren ook een paar kinderen die de pinda’s wel […]

Lees het volledige artikel →

Oproep voor de NL Doet dag

2 maart 2016

Komt U ook? We kunnen u hulp goed gebruiken. De eerst volgende Nederland Doet dag is op 12 maart. Op die dag zijn veel mensen vrijwillig aan het werk voor sociale projecten die in hun omgeving zich voordoen. It Heechhûs heeft dit jaar ook weer van het Oranjefonds een bedrag van 400 euro gekregen om […]

Lees het volledige artikel →

Opening Watersportseizoen 2016

2 maart 2016

Oproep Opening Watersportseizoen 2016 Op zaterdag 30 april 2016 is het weer zover; Opening Watersportseizoen Heeg georganiseerd door OVH2000. Inmiddels is Opening Watersportseizoen uitgegroeid tot een groot succes met onder andere optredens van diverse dekdweilorkesten, rondvaartboten die af en aan varen, een preuvenement en kramen met de verkoop van diverse waren. Om ook in 2016 […]

Lees het volledige artikel →