Uit het archief van Stichting “Heech fan alds”

23 december 2016

in Geschiedenis van Heeg, Heech fan Alds

De luchtvaart. Gisternamiddag was het anders zoo stil en rustig dorp Heeg in rep en roer. Honderden menschen niet alleen uit Heeg, maar ook uit Hommerts, Jutrijp, Oudega, IJlst, Gaastmeer Blauwhuis, zelfs uit Tjerkwerd verdrongen elkander aan den kant van ’t Heegermeer, om een nog nooit tevoren gezien schouwspel gade te slaan. Een groot aantal pleiziervaartuigen, motorbooten en bootjes, met tal van lieden bemand, soms tot zinkens toe, waren mede van de partij. En wat was nu de oorzaak van al die drukte en opgewondenheid? Omstreeks 6 uur naderden uit westelijke richting twee watervliegtuigen, tweedekkers, een Hollandsch gemerkt V 22 en een Italiaansch. Eerst vlogen ze eenige keeren over en om ons dorp en daalden daarop in een glijvlucht op ’t Heegermeer, vlak onder den wal, zoodat ieder op zijn gemak de beide vliegtuigen kon bekijken. Nadat de bemanning een kijkje van ’t dorp had genomen, stegen ze om half acht weder op, deden op geringe hoogte nog eenige wendingen om het dorp en vertrokken toen onder luid hoera der samengepakte menigte weer in westelijke richting.

Aldus de Leeuwarder Courant van 26 augustus 1919.

Hendrik Ferwerda. Wat was nu de reden dat Heeg de primeur had van een vliegdemon-stratie van watervliegtuigen bo- ven het Heegermeer? Een jonge marineofficier vatte het plan op om samen met een collega na een oefenvlucht zijn geboortedorp Heeg nog met een bezoek te vereren. Dat plan ging door.

De jonge marineofficier was de latere viceadmiraal Hendrik Ferwerda, commandant van de zeemacht in Nederlands Indië en hoofd van het departement van Marine, 1935-1939. Hij was de zoon van dominee Auke Pollius Ferwerda en geboren in Heeg op 1 oktober 1885. Viceadmiraal Hendrik Ferwerda droeg op 31 december 1939 het commando over aan zijn opvolger (toen nog Schout bij Nacht) Helfrich en in maart 1940, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kreeg hij ontslag uit actieve dienst. Aan deze Hendrik Ferwerda is het dus te danken dat inwoners van Heeg en wijde omgeving in augustus 1919 in rep en roer raakten en niets van dit unieke schouwspel wilden missen.

Uw commentaar, aanvullingen of verbeteringen van onjuistheden zijn van harte welkom: email hidden; JavaScript is required

Presentatieavonden. Goed nieuws voor de liefhebbers van onze presentatieavonden, voor het komende voorjaar hebben we een 3-tal avonden gepland. Met behulp van een beamer presenteren we op een groot scherm materiaal uit het “Heech fan âlds archief”.

Wanneer:  Woensdagavond 25 januari 2017, Woensdagavond 22 februari 2017, Woensdagavond 29 maart 2017

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: Mfc “It Heechhûs”, It Eilân 67, 8621 CT Heeg

Kosten: € 2,50 p.p./avond

Oproep. Momenteel bevat ons digitale archief ± 6000 scans van ansichtkaarten, foto’s en ander materiaal, verdeelt over ± 120 onderwerpen, dat is meer dan genoeg toch? Er zijn echter een aantal onderwerpen waar we heel graag over wat meer materiaal uit de periode van ± 1920 tot ± 1990 zouden willen beschikken, vandaar onze oproep om nog eens in uw privé fotoalbums en/of schoenendozen te kijken of er nog iets is te vinden over de volgende onderwerpen:

Verenigingen: Groene Kruis, Biljartclubs, Judovereniging, IJsclub, Tennisclub, Gymnastiekvereniging, Volleybalvereniging, Muziek- en zangverenigingen, Plaatselijk Belang, Ouden van Dagen (reisjes).

Straten: De Burd, Túnstrjitte, Weisleatstrjitte, Verste Helling, Tsjerkebuorren, Bûterhoeke, It Sypke (Noord- & zuidzijde).

Diversen: Oorlogsperiode 1940 – 1945, beroepen, kleuterschool, predikanten- en onderwijzers foto’s, zondagsschool (Silo), interieurfoto’s van kerken, winkelpanden + interieurs, winterfoto’s (schaatsen & sneeuw), Zuivelfabriek Lankhorst + personeel.

Vervoer: Auto’s, autobussen en taxi’s.

Komt u iets tegen wat voor de vastlegging van de historie van Heeg interessant kan zijn, neem dan contact op met Kees de Jong om er een digitale scan van te laten maken, het materiaal blijft uiteraard uw eigendom.

Tips: Op www.dorpsarchieven.nl is onze website te vinden. De site is nog in opbouw maar in de komende tijd zult u er steeds meer foto’s en documenten kunnen bekijken.

Op www.friesfilmarchief.nl zijn oude films over Heeg te bekijken. Gebruik bij het zoeken in het filmarchief als zoekterm niet alleen Heeg, maar probeer ook Osingahuizen om een ca. 15 min. durende kleurenfilm over de bouw van de nieuwe brug (1971) aldaar te bekijken.

Waardevolle nieuwe aanwinsten. Uit het opgeheven Houtbouwmuseum hebben we door de inspanningen van Anja Kuik diverse materialen over de palingaken gekregen en kortgeleden gaf Willem Santema ons een 4-tal multi-mappen in beheer met alle sinds 1989 tot heden van zijn hand verschenen artikelen in De Sylboade. Namens ‘Heech fan âlds’ hartelijk dank hiervoor.

Info:            Kees de Jong, Jan Hettinga, Piet van der Bank en Piet Vlas